Регулирана информацияФинансови отчети 
На 25.07.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи отчет към 30.06.2017 г. на Геопланпроект ЕАД - София
 Справки - уведомления по чл. 32 и чл. 33 от Наредба №2 за периода 01.01.2017-30.06.2017 г
 Справки към финансовия отчет за периода 01.01.2017-30.06.2017 г
 Счетоводен баланс към 30.06.2017 г.
 Отчет за приходи и разходи към 30.06.2017 г
 Отчет за паричните потоци към 30.06.2017 г.
 Отчет за собствен капитал към 30.06.2017 г.
 Пояснителни бележки за дейносттаФинансови отчети 
На 21.04.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи отчет към 31.03.2017 г. на Геопланпроект ЕАД - София
 Справки - уведомления по чл. 33а1,т.1 от Наредба №2 за периода 01.01.2017-31.03.2017 г
 Информация за Геопланпроект ЕАД, съгл. Приложение № 9 от Наредба №2
 Финансов отчет към 31.03.2017 г. на Геопланпроект ЕАД
 Пояснителни бележки за дейността на Геопланпроект към 31.03.2017 г
 Приложение №5Финансови отчети 
На 24.03.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи финансов отчет към 31.12.2016 г. на Геопланпроект ЕАД - София
 Годишен доклад за дейността през 2016 год на Геопланпроект ЕАД
 Финансов отчет за 2016 год на Геопланпроект ЕАД
 Приложение към ГФО 2016 г на Геопланпроект ЕАД
 Одиторски доклад на Геопланпроект ЕАД
 Справки на Геопланпроект ЕАД
 Декларация по чл. 100н,ал.4,т.3 - Геопланпроект ЕАД
 Декларации по чл.100н,ал.4,т.4 от ЗППЦК - Геопланпроект ЕАД