Кратък фирмен профил

Оранжерии Гимел АД - София


Контакти

София, 1839
ж.к. Враждебна, ул. 2-ра 26 А
тел.: 02/9631708,8654250,8657059,9632088
факс: 02/9630873,9632088
e-mail: office@gimel.bg
WEB-site: http://www.gimel.bg
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 175479761
ИН по ДДС: BG175479761
Фирмено дело: 5640/95
Брой служители: 304 (2016)
Финансов резултат (хил. лв.): 1 280 (2016)
Оборот (хил. лв.): 25 711 (2016)
ДМА (хил. лв.): 32 054 (2016)
Капитал (лв.): 13 200 000
 
 
 

Отрасъл: Отглеждане на зеленчуци, дини и пъпеши и други специфични продукти
Общи събрания: Последно - 09.07.2018 
Предмет на дейност: Производство на оранжерийни зеленчуци, цветя, посадъчен материал, разсад и семена, търговия и изкупуване на селскостопанска продукция, обслужваща, сервизна, инженерингова, пласментно-снабдителна и търговска дейност и всякаква друга дейност, незабранена със закон.
 


Регулирана информация

 Финансови отчети 
На 31.07.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 30.06.2017 г. на Оранжерии Гимел АД - София
 Междинен доклад за дейността на Оранжерии Гимел АД - София към 30.06.2017 г.
 Междинен финансов отчет към 30.06.2017 г.
 Счетоводна политика и приложения към финансов отчет
 Справки-уведмления по образец
 Информация по Приложение 9 Наредба 2
 Допълнителна информация по чл. 33, ал. 1, т.7 Наредба 2
 Вътрешна информация по чл. 7 от Регламент № 596 от 2014
 Декларация по чл. 100о

08.05.2009

Агенция за приватизация (АП) ще предложи акции от 66 дружества за продажба на 21-ия централизиран публичен търг, който ще се проведе на “Българска фондова борса-София” АД. В рамките на търга Агенция за приватизация ще предложи за продажба пакети от дружества като: 19,4% от “Свободна безмитна зона - Бургас” АД, 30% от “Клас-София” АД, 29% от “Лесилхарт” АД“, 32% от “Балканкар-Руен” АД; 20% от “Оранжерии Гимел” АД; 33% от “Фуражи” АД; 2.3% “Мода-Ф” АД и др. 47 от дружествата ще се предлагат срещу непарични платежни средства, а 13 – срещу пари. За шест дружества се предвижда комбинирано плащане (срещу пари и непарични платежни средства). Началната дата на предлагането на пакетите от акции на централизирания публичен търг е шестият работен ден от датата на обнародване на тръжното обявление в Държавен вестник, а крайната – 14 работни дни от обнародването. Дружествата ще се продават на сегмент “Централизиран публичен търг” на “Приватизационен пазар” на “Българска фондова борса София” АД.

Балканкар-Руен АД - Асеновград Агенция за приватизация и следприватизационен контрол - София Българска фондова борса АД - София Лесилхарт АД - Силистра Оранжерии Гимел АД - София Мода Ф АД - София Свободна безмитна зона-Бургас АД - Бургас Фуражи АД - София 
 


Новини

  стр. 1 / 7   стр.    
16.06.2017: БДЖ не ще Васил Божков за съдружник Агенцията за приватизация и...
16.08.2010: Оранжерии Гимел АД - София свиква Извънредно общо събрание на...
13.05.2010: Оранжерии Гимел АД - София свиква Годишно общо събрание на...
25.02.2010: Оранжерии Гимел АД - София свиква Извънредно общо събрание на...
15.12.2009: Оранжерии Гимел АД - София свиква Извънредно общо събрание на...
27.10.2009: Агенцията за приватизация на основание чл. 32, ал. 1, т. 4 ЗПСК,...
27.05.2009: 19,4% от капитала на "Свободна безмитна зона - Бургас" АД се...
08.05.2009: Агенция за приватизация (АП) ще предложи акции от 66 дружества...
25.02.2009: Дружеството е регистрирано на 20-ти Централизиран публичен...
11.02.2009: Акции от 74 дружества ще бъдат предложени за продажба на 20-ия...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 6 061 пъти
[2016: 1 549, 2015: 180, 2014: 129, 2013: 259, 2012: 567, 2011: 678, ... ]