Кратък фирмен профил

Геоенергопроект ЕООД - София


Контакти

София, 1606
бул. Ген. Тотлебен 30-32, ет. 7
тел.: 02/9153810
факс: 02/9153843
e-mail: account@uniongroup.bg
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 204920172
ИН по ДДС: BG204920172
Фирмено дело: 6471/99
Брой служители: 2 (2020)
Финансов резултат (хил. лв.): 71 (2019)
Общо приходи (хил. лв.): 260 (2019)
ДМА (хил. лв.): 2 188 (2019)
Капитал (лв.): 1 854 000
 
 
 

Отрасъл: Научно-изследователска и развойна дейност в областта на естествените, медицинските, селскостопанските и техническите науки
Общи събрания: Последно - 21.06.2016 
Предмет на дейност: Научноизследователска, геологопроучвателна, търговска и инженерингова дейност в страната и чужбина в областта на енергетиката, енергетично оборудване, комплексна автоматизация и компютърно осигуряване, геохимични изследвания и проучвания в геологията, химията и екологията, техноложки и инженерингови изследвания, консултантска и развойна дейност, както всякакви други дейности и услуги, незабранени изрично от нормативен акт.
 


Регулирана информация

 Финансови отчети 
На 31.03.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи годишен отчет за 2016 г. на Геоенергопроект АД - София
 Годишен доклад за дейността за 2016 г.
 Годишен финансов отчет за 2016 г. и одиторски доклад
 Приложения към годишния финансов отчет
 Справки по чл 32, ал. 1 и чл 33, ал. 1 на Наредба 2
 Декларации

24.09.2010

Поредна сделка на "Еврохолд България" акумулира значителна част от оборота с акции на Българската фондова борса (БФБ) днес. В две сделки на нерегулирания пазар бяха изтъргувани общо 1.14 млн. акции на производителя на медицински консумативи "Етропал" на обща стойност 1.26 млн. лв., или средно по малко над 1 лв. за брой. Прехвърленият пакет се равняваше на близо 23% от капитала на предприятието, за което наскоро "Еврохолд" обяви, че се е договорил за продажбата на мажоритарния дял в него. От холдинга обаче разясниха, че става въпрос за репо сделка и че транзакцията няма нищо общо с продажбата на мажоритарния дял. Малко преди операцията с "Етропал" от съобщение до борсата стана ясно и че "Еврохолд България" е продала дела си в размер на 95.47% от капитала на "Геоенергопроект", която изгражда малка водноелектрическа централа край град Етрополе. Стойността на сделката e 1.3 млн. лева, а купувач е "Юнион електрик", който според съобщението е стратегически инвеститор с дългогодишен опит в изграждането и управлението на централи за производство на електричество от възобновяеми източници на енергия.

Българска фондова борса АД - София Геоенергопроект ЕООД - София Еврохолд България АД - София Етропал АД - Етрополе Юнион електрик ЕАД - София 
 


Новини

  стр. 1 / 3   стр.    
22.10.2010: Геоенергопроект АД - София свиква Извънредно общо събрание на...
24.09.2010: Поредна сделка на "Еврохолд България" акумулира значителна част...
24.09.2010: Емитент: Еврохолд България АД-София (4EH) Еврохолд България АД...
10.09.2010: "Еврохолд България" сключи предварителни договори за продажба на...
26.08.2010: Геоенергопроект АД - София свиква Извънредно общо събрание на...
19.05.2009: Геоенергопроект АД - София свиква Годишно общо събрание на...
01.08.2008: Геоенергопроект АД - София свиква Годишно общо събрание на...
30.05.2006: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
24.03.2006: Софийският градски съд на основание чл. 491a, ал. 2 ГПК във...
26.08.2005: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 261...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 3 841 пъти
[2016: 2 912, 2015: 140, 2014: 73, 2013: 146, 2012: 290, 2011: 149, ... ]