Кратък фирмен профил

Вики Инвест 1 ЕООД - Пловдив


Контакти

Пловдив, 4003
ул. Княгиня Мария Луиза 8, ет. 3
тел.: 032/277901, 277969
e-mail: kostova6@abv.bg
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 200929804
Фирмено дело: n.a.
Брой служители: 5 (2016)
Финансов резултат (хил. лв.): -262 (2015)
Оборот (хил. лв.): 835 (2015)
ДМА (хил. лв.): 356 (2015)
Капитал (лв.): 2 541 000
 
 
 

Отрасъл: Събиране и третиране на отпадъчни води
Предмет на дейност: Проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация и управление на пречиствателни станции, доставяне на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води и хидротехнически съоръжения към тях, предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги, извършване на дейност на в и к оператор, както и всяка друга дейност незабранена от закона.
 


Регулирана информация

 Финансови отчети 
На 31.01.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 31.12.2016 г. на Вики Инвест 1 ЕООД - Пловдив
 Справки-уведмления по чл. 33а1, т.1 от Наредба Nо 2 за периода 1.01 - 31.12.2016
 Информация по приложение №9 от Наредба No 2
 Приложения към предврителен годишен отчет за 2016 г. на Вики Инвест 1 ЕООД - Пловдив

16.09.2010

Екоинспецията в Бургас наложи глоба в размер на 18 121 лева месечно на Вики Инвест 1 ЕООД за замърсяване на крайбрежните морски води над допустимите норми от пречиствателна станция за отпадъчни води във вилно селища Елените. Санкцията се налага от месец юли до преустановяване на замърсяването или до констатиране на нови стойности на измерваните показатели. Административната мярка е в резултат на извършена контролна проверка с проби на изход на депото. Анализът на водните проби е показал неколкократно превишение на нормите по показатели: азот амониев, общ фосфор и биологична потребност от кислород и повърхностно активни вещества, информират от РИОСВ Бургас.

Вики Инвест 1 ЕООД - Пловдив Виктория Груп Корпорейшън ЕАД - Пловдив 
 

20.08.2014: Санкция за замърсяване на морската вода от пречиствателна...
16.09.2010: Екоинспецията в Бургас наложи глоба в размер на 18 121 лева...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати