Кратък фирмен профил

Наш дом - България холдинг АД - Ловеч


Контакти

Ловеч, 5500
ул. Александър Кусев No 20
тел.: 068/981 6010,980 84 94,980 1210, 980 39 59
факс: 068/980 13 17,973 37 20
e-mail: office@nash-dom.com
WEB-site: http://www.nash-dom.com
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121663697
ИН по ДДС: BG121663697
Фирмено дело: 13530/96
Брой служители: 2 (2016)
Финансов резултат (хил. лв.): -58 (2017)
Оборот (хил. лв.): n.a.
ДМА (хил. лв.): 9 485 (2017)
Капитал (лв.): 5 481 696
 
 
 

Отрасъл: Управление на холдингови компании
Лицензи и сертификати:  Регистриран търговец на зърно Публично дружество Емитент
Общи събрания: Последно - 29.06.2018 
Предмет на дейност: Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензи за използване на патенти на дружества, в които холдинговото дружество участва, финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участва, всякаква производствена и търговска дейност, незабранена със закон
 


Регулирана информация

 Финансови отчети 
На 30.08.2018 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи консолидиран отчет за второ тримесечие на 2018 год. на Наш дом - България холдинг АД /5ND/
 Консолидиран финансов отчет на "Наш дом - България" АД - Холдинг към 30.06.2018 г.
 Счетоводна политика и приложения към консолидиран финансов отчет
 Консолидиран финансов отчет - форми на КФН
 Консолидиран доклад за дейността на "Наш Дом - България" АД - Холдинг за периода януари - юни 2018 год.
 Декларация по чл. 100н, ал. 4, т. 4 от ЗППЦК

15.03.2016

Емисиите на 23 дружества застрашени от временно спиране на търговията от 4 април Общо 25 емисии на 23 дружества са застрашени от временно спиране на търговията от 4 април, ако до началото на месеца не платят на Българска фондова борса АД дължимата годишна такса за поддържане на регистрацията, съобщава пазарният оператор. Сред тях са Енемона АД със своите емисии обикновени и привилегировани акции и 15-ото по оборот сред всички на борсата за последния месец - Артанес Майнинг Груп АД. Другото дружество, което рискува спиране на търговията по две от неговите емисии – на обикновени акции и на облигации, е Хелт енд уелнес АДСИЦ. От групата шест компании са АДСИЦ, две са в несъстоятелност, а една – в ликвидация. Ето и кои са останалите 20 компании: BD2 - Балканика Имоти АДСИЦ-София; 7N3 - Бестлодж Юнивърсъл Кепитъл АД-София; 4VD - Видахим АД-Видин; VN7 - Винъс АД-София; 4VR - Вратица АД-Враца - в несъстоятелност; DAD - Далия ЕАД-Габрово; 3ZG - ЗГММ АД-Перник - в ликвидация; 4IM - ИММИ АД-София; 5I3 - ИнтерСтандартс АД-София; 5L2 - Люк АДСИЦ-София; 5ND - Наш Дом България Холдинг АД-София; 6N2 - Никотиана БТ Холдинг АД-София; 2O4 - Они Холдингс АД-София; 4PZB - Пазарджик БТМ АД-Пазарджик; 4PF - Пещоремонт АД-гара Елин Пелин - в ликвидация; 6P1 - Пълдин Холдинг АД-Пловдив; 5CG - СИИ Имоти АДСИЦ-София; 42T - Трансстрой-АМ АД-София; RRH - Фонд за инвестиции в недвижими имоти - ФИНИ АДСИЦ; 5U7 - Юнайтед пропъртис АДСИЦ-София. Предвижда се търговията с емисиите финансови инструменти да бъде възстановена след заплащане на дължимите суми, ако бъдат просрочени. Датата на възстановяване е петият работен ден след публикация на съобщение за това в бюлетина на БФБ-София. Според правилника на борсовия оператор емитентите е трябвало да платят таксите си за поддържане на техните регистрации до 31 януари на текущата календарна година (или в срок от пет работни дни от датата на подписване на договора за регистрация). Максималната годишна такса за поддържане на регистрацията, дължима от един емитент, е 10 хил. лв. независимо от броя на издадените от него емисии. Размерът на таксата зависи от пазара, на който се търгува финансовият инструмент (Основен, Алтернативен), и от неговия вид, като се предвиждат и различни отстъпки при определени условия.

Балканика Имоти АДСИЦ - София [Ликвидация] Вратица АД - Враца [Несъстоятелност] Винъс АД - София Видахим АД - Видин Българска фондова борса АД - София Бестлодж Юнивърсъл Кепитъл АД - София [Ликвидация] ИММИ АД - София ИнтерСтандартс АД - София Люк АДСИЦ - София Пазарджик Български търговски мениджмънт АД - Пазарджик Наш дом - България холдинг АД - Ловеч Никотиана БТ Холдинг АД - София Они холдингс АД - София Пълдин Холдинг АД - Пловдив Пещоремонт АД - Елин Пелин [Ликвидация] СИИ Имоти АДСИЦ - София Трансстрой Автоматика и монтажи АД - София Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ - София Хелт енд Уелнес АДСИЦ - София [Производство по несъстоятелност] Енемона АД - София [Несъстоятелност] Далия ЕАД - София Юнайтед пропъртис АДСИЦ - София 
 


Новини

  стр. 1 / 18   стр.    
04.07.2018: Наш Дом България Холдинг АД-София (5ND) На проведено редовно...
29.05.2018: Наш Дом България Холдинг АД-София (5ND) В БФБ-София АД са...
26.05.2017: Наш Дом България Холдинг АД-София, (5ND) На основание чл. 65,...
18.01.2017: Наш Дом България Холдинг АД-София (5ND) В БФБ-София АД са...
05.04.2016: На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ-София АД...
04.04.2016: На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ-София АД...
15.03.2016: На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ-София АД...
15.03.2016: Цели 25 дружества са заплашени от спиране от търговия на...
15.03.2016: Емисиите на 23 дружества застрашени от временно спиране на...
02.02.2016: Наш Дом България Холдинг АД-София (5ND) БФБ – София АД вписа в...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 5 845 пъти
[2016: 2 914, 2015: 292, 2014: 115, 2013: 231, 2012: 794, 2011: 361, ... ]