Кратък фирмен профил

Випом АД - Видин


Контакти

Видин, 3700
ул. Цар Иван Асен II 9
тел.: 094/609025,609020,609 021, 02/971 56 71
факс: 094/609021
e-mail: vipom@vipom.com
WEB-site: http://www.vipom.com
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 815123244
ИН по ДДС: BG815123244
Фирмено дело: 228/97
Брой служители: 144 (2016)
Финансов резултат (хил. лв.): 21 (2016)
Оборот (хил. лв.): 3 004 (2016)
ДМА (хил. лв.): 3 710 (2016)
Капитал (лв.): 299 120
 
 
 

Отрасъл: Производство на помпи и компресори
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Сертификат ISO 9001 Емитент
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 16.03.2018  Предстоящо - 15.06.2018 
Продукти и услуги:
Производство на помпи, помпени агрегати, миниВЕЦ, резервни части, сервиз
Предмет на дейност: Производство на помпи, помпени модули, стационарни станции и комплексни обекти, търговска дейност в страната и чужбина, както и всякаква друга дейност в страната и чужбина, доколкото това не противоречи на разпоредбите на действащото законодателство.
 


Регулирана информация

 

16.05.2018 15:53 Випом АД - Видин : 4VIФинансови отчети 
На 16.05.2018 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи Уведомление за финансовото състояние на ВИПОМ АД на консолидирана основа към 31.03.2018 год
 Уведомление за финансовото състояние на ВИПОМ АД на консолидирана основа към 31.03.2018 год
 Справки - уведомления за периода 01.01.2018-31.03.2018 г на консолидирана основа
 Консолидиран финансов отчет към 31.03.2018 г.
 Пояснения към уведомление за финансовото състояние на консолидирана основа към 31.03.2018 г.
 Информация съгл. Приложение 9 Наредба 2
 Вътрешна информация по чл. 7 от Регламент № 596 от 2014
 Информация по чл. 27, ал. 3 от Наредба 2

14.06.2016

Випом АД-Видин (4VI) Поради липса на кворум, свиканото за 13.06.2016 год. Общо събрание на акционерите на Випом АД-Видин (4VI) не се е провело. Във връзка с това, ОСА ще се проведе на 27.06.2016 год. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред. Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 13.06.2016 год. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 09.06.2016 год. Емитент: Атоменергоремонт АД-Козлодуй (68A) В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Атоменергоремонт АД-Козлодуй (68A), както следва: Атоменергоремонт АД-Козлодуй (68A) свиква ОСА на 22.07.2016 г. от 10.00 ч. в гр. Козлодуй, Площадка АЕЦ, при следния дневен ред: - Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2015 г.; - Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г.; - Доклад на регистрирания одитор за 2015 г.; - Избор на регистриран одитор за 2016 год.; - Избор на Одитен комитет; - Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2015 г.; - Решение за разпределение на финансов резултат. Проект на решение: Не разпределя печалбата за 2015 год. и неразпределената печалба от минали години; - Приемане на Политика за възнагражденията на членовете на управителните органи; - При липса на кворум събранието ще се проведе на 08.08.2016 г. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред. Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 08.07.2016 г. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 06.07.2016 г.

Випом АД - Видин Българска фондова борса - София АД - София Централен Депозитар АД - София 
 


Новини

  стр. 1 / 18   стр.    
15.05.2018: Випом АД-Видин (4VI) В БФБ-София АД са постъпили материали за...
20.03.2018: Випом АД-Видин (4VI) На проведено на 16.03.2018 г. ОСА на...
19.03.2018: Випом АД-Видин (4VI) На проведено извънредно ОСА от 16.03.2018...
13.02.2018: Випом АД-Видин (4VI) В БФБ-София АД са постъпили материали за...
27.06.2017: Випом АД-Видин (4VI) На проведено редовно ОСА от 26.06.2017...
13.06.2017: Випом АД-Видин (4VI) Поради липса на кворум, свиканото за...
15.05.2017: Випом АД-Видин (4VI) В БФБ-София АД са постъпили материали за...
01.08.2016: Випом АД-Видин (4VI) Считано от 01.08.2016 год., Лора Рузвелт...
29.06.2016: Випом АД планира обратно изкупуване на акции По време на общото...
28.06.2016: Випом АД-Видин (4VI) На проведено ОСА от 27.06.2016 год. на...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 14 786 пъти
[2016: 2 504, 2015: 394, 2014: 219, 2013: 439, 2012: 991, 2011: 1 929, ... ]