Кратък фирмен профил

КММ АД - Шумен


Контакти

Шумен, 9700
бул. Мадара 38
тел.: 054/850001, 892020, 892023
факс: 054/830655
e-mail: office@kmmbg.com
WEB-site: http://www.kmmbg.com
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 127013845
ИН по ДДС: BG127013845
Фирмено дело: 94/91
Брой служители: 57 (2016)
Финансов резултат (хил. лв.): -106 (2016)
Оборот (хил. лв.): 2 832 (2016)
ДМА (хил. лв.): 11 337 (2016)
Капитал (лв.): 300 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на цистерни, резервоари и контейнери от метал
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Сертификат ISO 9001 Сертификат OHSAS 18001 Емитент
Общи събрания: Последно - 30.06.2017 
Продукти и услуги:
Производство на корабни и индустриални котли, филтри за отпадни води, топлообменници, охладители и други изделия от черна и неръждаема ламарина по проект на клиента.
Предмет на дейност: Производство на корабни котли, топлообменници, хидрофори, машиностроителна продукция, търговия в страната и в чужбина и всички дейности, незабранени със закон, рентгенова и ултразвукова дефектоскопия, преработка и търговия в страната и в чужбина с метални отпадъци.
 


Регулирана информация

 

27.04.2018 9:49 КММ АД - Шумен : 4KPФинансови отчети 
На 27.04.2018 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет за първо тримесечие на 2018 год. на КММ АД - Шумен /4KP/
 Междинен доклад за дейността през първо тримесечие на 2018 год
 Финансов отчет към 31.03.2018 г. на КММ АД - Шумен (МСС)
 Финансов отчет към 31.03.2018 г. на КММ АД - Шумен (таблична)
 Приложения към финансов отчет към 31.03.2018 г.
 Допълнителна информация съгл. чл. 33, ал. 1, т. 6 от Наредба No 2
 Вътрешна информация за първо тримесечие на 2018 год
 Декларация

11.07.2016

КММ АД-Шумен (4KP) В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на извънредно ОСА на КММ АД-Шумен (4KP), както следва: КММ АД-Шумен (4KP) свиква ОСА на 26.08.2016 г. от 12.00 ч. в гр. Шумен, бул. Мадара 38, при следния дневен ред: - Промени в органите на управление на дружеството. Проект за решение: Освобождава като член на Съвета на директорите Пламен Дончев Костов; Избира за член на Съвета на директорите Таня Николаева Николова; Определя нов петгодишен мандат на Съвета на директорите; - Приемане на Политика за възнагражденията на членовете на управителните органи; - При липса на кворум събранието ще се проведе на 10.09.2016 г. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред. Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 12.08.2016 г. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 10.08.2016 г.

Българска фондова борса - София АД - София КММ АД - Шумен Централен Депозитар АД - София 
 


Новини

  стр. 1 / 14   стр.    
03.07.2017: КММ АД-Шумен (4KP) На проведено редовно ОСА от 30.06.2017 г. на...
31.05.2017: КММ АД-Шумен (4KP) В БФБ-София АД са постъпили материали за...
16.09.2016: КММ АД-Шумен (4KP) На извънредно ОСА на КММ АД-Шумен (4KP),...
31.08.2016: КММ АД-Шумен (4KP) На проведено извънредно ОСА от 26.08.2016 г....
11.07.2016: КММ АД-Шумен (4KP) В БФБ-София АД са постъпили материали за...
22.06.2016: КММ АД-Шумен (4KP) На проведено на 20.06.2016 год. ОСА на КММ...
04.05.2016: КММ АД-Шумен (4KP) В БФБ-София АД са постъпили материали за...
23.07.2015: КММ АД-Шумен (4KP) В БФБ-София АД е постъпила следната...
22.06.2015: КММ АД-Шумен (4KP) На проведено ОСА от 19.06.2015 год. на КММ...
14.05.2015: КММ АД-Шумен (4KP) В БФБ-София АД са постъпили материали за...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 10 625 пъти
[2016: 2 567, 2015: 202, 2014: 145, 2013: 291, 2012: 718, 2011: 1 606, ... ]