Кратък фирмен профил

Водоснабдяване-Дунав ЕООД - Разград


Контакти

Разград, 7200
ул. Сливница 3А
тел.: 084/611 021, 662 209, 611 043, 662 208, 661 155
факс: 084/611 022, 662 207
e-mail: dunavrz@abv.bg
WEB-site: http://www.dunav-rz.com
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 826043778
ИН по ДДС: BG826043778
Фирмено дело: 46/91
Брой служители: 245 (2019)
Финансов резултат (хил. лв.): 67 (2018)
Общо приходи (хил. лв.): 9 604 (2018)
ДМА (хил. лв.): 10 420 (2015)
Капитал (лв.): 1 105 000
 
 
 

Отрасъл: Събиране, пречистване и разпределение на вода
Предмет на дейност: Водоснабдяване, канализация и пречистване на водите, инженерингови услуги в страната и чужбина
 


Регулирана информация

 Финансови отчети 
На 28.07.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 30.06.2017 г. на Водоснабдяване-Дунав ЕООД - Разград
 Междинен доклад за дейността на Водоснабдяване-Дунав ЕООД - Разград към 30.06.2017 г.
 Междинен финансов отчет към 30.06.2017 г.
 Справки-уведмления по образец
 Информация по Приложение 9 Наредба 2
 Допълнителна информация по чл. 33, ал. 1, т.7 Наредба 2
 Вътрешна информация по чл. 7 от Регламент № 596 от 2014
 Декларация по чл. 100о

09.11.2016

Приеха Кубрат и Завет в Асоциацията на „Водоснабдяване – Дунав“ Още две общини се присъединиха към Асоциацията по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване – Дунав“ЕООД – съобщават от пресцентъра на Областна администрация – Разград. Това е станало на извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване - Дунав” ЕООД, гр. Разград. Заседанието е свикано и ръководено от Областния управител Манол Кившанов, който е и председател на Асоциацията. На заседанието са присъствали кметовете на общините Разград, Лозница, Цар Калоян, Попово и Опака, управителите на „Водоснабдяване – Дунав“ ЕООД и В и К „Меден кладенец“ ЕООД-гр. Кубрат и кметът на община Кубрат. На основание на Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация - разпределението на процентното съотношение на гласовете на членовете е следното: Държавата, представлявана от областния управител е с 35%, община Разград – 32,56%, община Попово – 18,34%, Лозница – 5,90%, Опака – 4,25%, Цар Калоян – 3,95%. По първа точка от дневния си ред членовете на асоциацията единодушно са приели решение за промяна на границите на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване - Дунав„ ЕООД, гр. Разград чрез присъединяване на Община Завет. До започване на действията по стопанисване, поддържане и експлоатация на В и К системите и съоръженията и предоставянето на водоснабдителни и канализационни услуги на потребителите на Община Завет от В и К оператора „Водоснабдяване – Дунав“ ЕООД, гр. Разград, същите продължават да се извършват от действащия ВиК оператор „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Исперих. По втора точка също така единодушно е присъединена и Община Кубрат. До започване на действията по стопанисване, поддържане и експлоатация на В и К системите и съоръженията и предоставянето на водоснабдителни и канализационни услуги на потребителите на Община Кубрат от В и К оператора „Водоснабдяване – Дунав“ ЕООД, гр. Разград, същите продължават да се извършват от действащия В и К оператор „Меден кладенец“ ЕООД, гр. Кубрат. Членовете на Общото събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване - Дунав“ ЕООД, гр. Разград са приели решение за препоръчителния размер на вноската на държавата да е в размер на 9 871,72 лева. На заседанието е обсъдена и възможността за обявяване на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване - Дунав“ ЕООД, гр. Разград за консолидирана, с оглед членството на две общини от друга област. Членовете на асоциацията са решили да се проучат правните възможности за осъществяването на тази идея.

Водоснабдяване-Дунав ЕООД - Разград 
 


Новини

  стр. 1 / 3   стр.    
13.03.2019: Кметовете отхвърлиха увеличението на водата, но предложението на...
09.11.2016: Приеха Кубрат и Завет в Асоциацията на „Водоснабдяване –...
07.11.2008: Областният управител на област с административен център...
20.10.2008: Понеделник в Попово. Улиците са пусти, със зейнали дупки и...
05.09.2008: Разградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
11.09.2007: Разградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
02.03.2007: Безпрецедентно дело стартира в Районния съд в Разград....
12.05.2006: Разградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
20.01.2006: Разградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
05.07.2005: Разградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 2 691 пъти
[2016: 1 887, 2015: 86, 2014: 151, 2013: 302, 2012: 434, 2011: 48, ... ]