Кратък фирмен профил

БТФ Expat Croatia CROBEX UCITS ETF ФОНД - София


Контакти

София, 1000
ул. Г.С. Раковски 96 А
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 177241239
Капитал (лв.):  
 
 
 

Отрасъл: Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и доброволно осигуряване
Лицензи и сертификати:  Емитент
Предмет на дейност: Борсово търгуван фонд (колективна инвестиционна схема) по чл. 6 от ЗДКИСДПКИ
 
 

19.03.2019: И фондът на „Експат“ за Хърватия получи вноска за 2,9 млн....
07.02.2018: В БФБ-София АД е постъпило заявление за допускане до търговия на...
07.02.2018: На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ-София АД...
07.02.2018: Във връзка с постъпило заявление по чл. 25, ал. 1 от част III...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати