Кратък фирмен профил

Карол АД - София


Контакти

София, 1303
бул. Христо Ботев 57
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 831445091
Капитал (лв.): 6 000 000
 
 
 

Отрасъл: Брокерска дейност с ценни книжа и управление на "портфейли"
Лицензи и сертификати:  Валута-безкасово Инв. посредник Финансова къща Член на БФБ Член на ЦД
Общи събрания: Последно - 29.06.2011 
Предмет на дейност: Предоставяне на следните инвестиционни услуги и извършване на следните инвестиционни дейности в страната и чужбина; приемане и предаване на нареждания във връзка с ценни книжа, включително посредничество за сключване на сделки във връзка с ценни книжа; изпълнение на нареждания за покупка или продажба на ценни книжа за сметка на клиенти; сделки за сделки за собствена сметка с ценни книжа; управление с съотвествия със сключен с клиента договор, на индивидуален портфейл, включващ ценни книжа, по собствено преценка без специални нареждания на клиента; предоставяне на индивидуални инвестиционниконсултации на клиент по собствено инициатива или по искане на клиента, по отношение на една или повече сделки, свързани с ценни книжа; поемане на емисии ценни книжа и/или предлагане на първоначална продажба на ценни книжа при условията на безусловно и неотменимо задължение за записване/ придобиване на ценните книжа за собствено сметгка; предлагане на първоначална продажба на ценни книжа без безусловно и неотменимо задължение за придобиване на ценните книжа за собствена сметка; съхраняване и администриране на ценни книжа за сметка на клиенти, включително попечителска дейност (държане наценни книжа и на пари на клиенти в депозитарна институция) и свързаните с нея услуги като управление на постъпилите парични средства/предоставените обезпечения; предоставяне на заеми за извършване на сделки с ценни книжа, при условие че лицето, което предоставя заема, участва в сделката и по ред, определени с наредба; консултации на дружества относно капиталовата структура, промишлената стратегия и свързани с това въпроси, както и консултации и услуги, свързани със сливания и покупка на предприятия; сделки с чуждестранни средства за плащане, доколкото те са свързани с предоставяните инвестиционни услуги; инвестиционни изследвания и финансови анализи или други форми на общи препоръки, свързани със сделки с ценни книжа; услуги, свързани с дейността по т.6 и 7
 
 


Новини

  стр. 1 / 44   стр.    
25.03.2020: Публичното предлагане на "Илевън кепитъл" е успешно с набраните...
26.02.2020: Компанията от венчър индустрията прави дебют на капиталовия...
26.02.2020: Публичното предлагане на акции на "Илевън кепитъл"...
15.01.2020: Българска фондова борса отличи инвестиционните посредници,...
10.01.2020: На 14 януари 2020 г. Българска фондова борса ще отличи...
26.07.2019: Българска стопанска камара и Карол Инвестмънт ЕАД, , дружество...
03.07.2019: Във връзка с подадено от ИП Карол АД заявление, БФБ АД...
07.06.2019: 23 инвестиционни посредници и банки участват в петото, юбилейно...
09.05.2019: На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ АД по...
28.02.2019: BIODIT внесе проспект за излизането на борсата Българската...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 867 пъти
[2016: 508, 2015: 82, 2014: 66, 2013: 133, 2012: 306, 2011: 169, ... ]