Кратък фирмен профил

Карол АД - София


Контакти

София, 1303
бул. Христо Ботев 57
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 831445091
Капитал (лв.): 6 000 000
 
 
 

Отрасъл: Брокерска дейност с ценни книжа и управление на "портфейли"
Лицензи и сертификати:  Валута-безкасово Инв. посредник Финансова къща Член на БФБ Член на ЦД
Общи събрания: Последно - 29.06.2011 
Предмет на дейност: Предоставяне на следните инвестиционни услуги и извършване на следните инвестиционни дейности в страната и чужбина; приемане и предаване на нареждания във връзка с ценни книжа, включително посредничество за сключване на сделки във връзка с ценни книжа; изпълнение на нареждания за покупка или продажба на ценни книжа за сметка на клиенти; сделки за сделки за собствена сметка с ценни книжа; управление с съотвествия със сключен с клиента договор, на индивидуален портфейл, включващ ценни книжа, по собствено преценка без специални нареждания на клиента; предоставяне на индивидуални инвестиционниконсултации на клиент по собствено инициатива или по искане на клиента, по отношение на една или повече сделки, свързани с ценни книжа; поемане на емисии ценни книжа и/или предлагане на първоначална продажба на ценни книжа при условията на безусловно и неотменимо задължение за записване/ придобиване на ценните книжа за собствено сметгка; предлагане на първоначална продажба на ценни книжа без безусловно и неотменимо задължение за придобиване на ценните книжа за собствена сметка; съхраняване и администриране на ценни книжа за сметка на клиенти, включително попечителска дейност (държане наценни книжа и на пари на клиенти в депозитарна институция) и свързаните с нея услуги като управление на постъпилите парични средства/предоставените обезпечения; предоставяне на заеми за извършване на сделки с ценни книжа, при условие че лицето, което предоставя заема, участва в сделката и по ред, определени с наредба; консултации на дружества относно капиталовата структура, промишлената стратегия и свързани с това въпроси, както и консултации и услуги, свързани със сливания и покупка на предприятия; сделки с чуждестранни средства за плащане, доколкото те са свързани с предоставяните инвестиционни услуги; инвестиционни изследвания и финансови анализи или други форми на общи препоръки, свързани със сделки с ценни книжа; услуги, свързани с дейността по т.6 и 7
 

07.02.2019

BIODIT излиза на борсата Българската високотехнологична...
[Абонамент за BEIS]

 


Новини

  стр. 1 / 44   стр.    
22.06.2020: 17 инвестиционни посредници и банки участват в шестото издание...
16.06.2020: "Адванс Терафонд" купува земя на по-ниска цена И през месец май...
03.06.2020: В БФБ АД е постъпило заявление за допускане до търговия на...
11.05.2020: На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ АД по...
23.04.2020: След успешно проведено първично публично предлагане (IPO), в...
23.04.2020: Първото специализирано дружество за рискови инвестиции във...
21.04.2020: На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ АД по...
06.04.2020: Българска фондова борса“ АД отчита рекорден брой сделки. Според...
25.03.2020: Публичното предлагане на "Илевън кепитъл" е успешно с набраните...
26.02.2020: Компанията от венчър индустрията прави дебют на капиталовия...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 945 пъти
[2016: 586, 2015: 82, 2014: 66, 2013: 133, 2012: 306, 2011: 169, ... ]