Кратък фирмен профил

СИИ Имоти АДСИЦ - София


Контакти

София, 1172
ул. Апостол Карамитев 16, вх. А, ет. 9, ап. 9-1
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 175006705
Капитал (лв.): 650 000
 
 
 

Отрасъл: Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и доброволно осигуряване
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Общи събрания: Последно - 09.07.2019 
Предмет на дейност: Инвестиране на паричните средства, набрани чрез издаване на ценни книжа в недвижими имоти (секюритизация на недвижими имоти) посредством покупка на право на собственост и др.вещни права върху недвижимите имоти, и извършване на строежи и подобрения в тях , с цел предоставянето им за управление,отдаване под наем,лизинг,аренда и/или продажбата им.
 

12.06.2019

В БФБ АД е постъпило заявление за допускане до търговия на...
[Абонамент за BEIS]

 


Новини

  стр. 1 / 10   стр.    
03.12.2019: СИИ Имоти АДСИЦ - София (5CGA) В БФБ АД е постъпил доклад по...
02.09.2019: СИИ Имоти АДСИЦ - София (5CGA) В БФБ АД е постъпил доклад по...
15.07.2019: СИИ Имоти АДСИЦ-София (5CG) На проведено редовно ОСА от...
01.07.2019: СИИ Имоти АДСИЦ-София (5CG) Поради липса на кворум, свиканото...
27.06.2019: На заседанието си на 25 юни Комисията за финансов надзор (КФН) е...
25.06.2019: СИИ Имоти АДСИЦ - София (5CGA) Във връзка с получено...
17.06.2019: СИИ Имоти АДСИЦ-София (5CGA) Във връзка с настъпване на лихвено...
12.06.2019: В БФБ АД е постъпило заявление за допускане до търговия на...
12.06.2019: На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ АД по...
27.05.2019: СИИ Имоти АДСИЦ-София (5CG) В БФБ АД са постъпили материали за...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 564 пъти
[2016: 549, 2015: 131, 2014: 73, 2013: 146, 2012: 252, 2011: 138, ... ]