Кратък фирмен профил

СИИ Имоти АДСИЦ - София


Контакти

София, 1172
ул. Апостол Карамитев 16, вх. А, ет. 9, ап. 9-1
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 175006705
Капитал (лв.): 650 000
 
 
 

Отрасъл: Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и доброволно осигуряване
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Общи събрания: Последно - 09.07.2019  Предстоящо - 10.02.2020 
Предмет на дейност: Инвестиране на паричните средства, набрани чрез издаване на ценни книжа в недвижими имоти (секюритизация на недвижими имоти) посредством покупка на право на собственост и др.вещни права върху недвижимите имоти, и извършване на строежи и подобрения в тях , с цел предоставянето им за управление,отдаване под наем,лизинг,аренда и/или продажбата им.
 

02.09.2019

СИИ Имоти АДСИЦ - София (5CGA) В БФБ АД е постъпил доклад по...
[Абонамент за BEIS]

 


Новини

  стр. 1 / 10   стр.    
02.01.2020: СИИ Имоти АДСИЦ – София (5CGA) В БФБ АД е постъпило уведомление...
02.01.2020: СИИ Имоти АДСИЦ - София (5CGA) В БФБ е постъпила информация от...
23.12.2019: СИИ Имоти АДСИЦ - София (5CGA) В БФБ е постъпила информация от...
19.12.2019: СИИ Имоти АДСИЦ - София (5CGA) В БФБ е постъпила информация от...
19.12.2019: СИИ Имоти АДСИЦ - София (5CGA) В БФБ АД е постъпило уведомление...
03.12.2019: СИИ Имоти АДСИЦ - София (5CGA) В БФБ АД е постъпил доклад по...
02.09.2019: СИИ Имоти АДСИЦ - София (5CGA) В БФБ АД е постъпил доклад по...
15.07.2019: СИИ Имоти АДСИЦ-София (5CG) На проведено редовно ОСА от...
01.07.2019: СИИ Имоти АДСИЦ-София (5CG) Поради липса на кворум, свиканото...
27.06.2019: На заседанието си на 25 юни Комисията за финансов надзор (КФН) е...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 596 пъти
[2016: 581, 2015: 131, 2014: 73, 2013: 146, 2012: 252, 2011: 138, ... ]