Кратък фирмен профил

Експресбанк АД - Варна


Контакти

Варна, 9000
бул. Владислав Варненчик 92
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 813071350
Капитал (лв.): 33 673 729
 
 
 

Отрасъл: Друго парично посредничество
Лицензи и сертификати:  Банка-пълен Големи данъкоплатци и осигурители Инв. посредник Първичен дилър Член на ЦД
Общи събрания: Последно - 26.03.2020 
Предмет на дейност: Банката има право да извършва публично привличане на влогове или други възстановими средства и предоставя кредити или друго финансиране за своя сметка и на собствен риск. банката може да извършва и следните дейности, ако са включени в нейния лиценз: 1. извършване на платежни услуги по смисъла на закона за платежните услуги и платежните системи; 2. издаване и администриране на други средства за плащане (пътнически чекове и кредитни писма), доколкото тази дейност не е обхваната от т. 1; 3. приемане на ценности на депозит; 4. дейност като депозитарна или попечителска институция; 5. финансов лизинг; 6. гаранционни сделки; 7. търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти с чуждестранна валута и благородни метали с изключение на деривативни финансови инструменти върху чуждестранна валута и благородни метали; 8. предоставяне на услуги и/или извършване на дейности по чл. 6, ал. 2 и 3 от закона за пазарите на финансови инструменти; 9. парично брокерство; 10. придобиване на вземания по кредити и друга форма на финансиране (факторинг, форфетинг и други); 11. издаване на електронни пари; 12. придобиване и управление на дялови участия; 13. отдаване под наем на сейфове; 14. събиране, предоставяне на информация и референции относно кредитоспособността на клиенти; 15. други подобни дейности, определени с наредба на Българската народна банка.
 

13.11.2019

Експресбанк прекратява услугата "Бързи парични преводи" като...
[Абонамент за BEIS]

 


Новини

  стр. 1 / 84   стр.    
28.02.2020: БНБ разреши вливането на "Експресбанк" в „Банка...
27.02.2020: Eкспресбанк отново подкрепи производители на енергия от...
26.02.2020: Петте най-големи банки притежават 62% от активите Активите на...
20.02.2020: "УниКредит Булбанк" е партньор на проект за изграждане на...
02.01.2020: Големите застрахователи имат 90.5% от общия брутен премиен...
10.12.2019: Вижте най-големите инвеститори за 2019-а в Пловдив Около 150...
20.11.2019: Увеличението на капитала на „Софарма трейдинг“ АД е успешно....
13.11.2019: Експресбанк прекратява услугата "Бързи парични преводи" като...
01.11.2019: "Групама Животозастраховане" ЕАД придоби ЗАД "Експрес...
01.11.2019: „Групама Животозастраховане“ ЕАД придоби ЗАД „Експрес...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 5 867 пъти
[2016: 1 288, 2015: 335, 2014: 223, 2013: 447, 2012: 1 137, 2011: 695, ... ]