Кратък фирмен профил

Токуда банк АД - София


Контакти

София, 1000
ул. Георг Вашингтон 21
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 813155318
Капитал (лв.): 68 000 000
 
 
 

Отрасъл: Друго парично посредничество
Лицензи и сертификати:  Банка-пълен Големи данъкоплатци и осигурители Инв. посредник Член на БФБ Член на ЦД
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 30.06.2020 
Предмет на дейност: Публично привличане на влогове и използване на привлечените парични средства за предоставяне на кредити и за инвестиции за своя сметка и на собствен риск, покупка на менителници и записи на заповед, сделки с чуждестранни средства за плащане и с благородни метали, приемане на ценности за депозит, сделки по чл. 54, ал. 1 ЗППЦК, гаранционни сделки, извършване на операции по безкасови плащания и клиринг на чекови сметки на други лица, покупка на вземания, произтичащи от доставка на стоки или предоставяне на услуги и поемане на риска от събирането на тези вземания (факторинг), финансов лизинг, издаване и управление на банкови карти, сделки с финансови фючърси и опции, инструменти, свързани с валутни курсове и лихвени проценти, предоставяне на банкови касетки, придобиване и управление на дялови участия, консултации на дружества относно капиталовата им структура, промишлена стратегия и свързани с това въпроси, както и консултации и услуги относно преобразуване на дружества и сделки по придобиване на предприятие, консултации относно портфейлни инвестиции, други сделки, определени от БНБ.
 

21.11.2019

Задава се нова вълна на повишение на банкови такси Нова вълна...
[Абонамент за BEIS]

 


Новини

  стр. 1 / 31   стр.    
22.06.2020: 17 инвестиционни посредници и банки участват в шестото издание...
21.11.2019: Задава се нова вълна на повишение на банкови такси Нова вълна...
07.06.2019: 23 инвестиционни посредници и банки участват в петото, юбилейно...
22.05.2019: Димитър Вучев e новият член на УС на Токуда Банк АД Димитър...
13.07.2018: На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ АД по...
24.04.2018: Във връзка с подадено от ИП Токуда Банк АД заявление по чл. 36,...
19.04.2018: Поради прекратяване на трудово - правните взаимоотношения между...
06.02.2018: Пореден хотел от веригата на "Понс" се продава заради...
23.01.2018: Във връзка с подадено от ИП Токуда Банк АД заявление, БФБ-София...
17.01.2018: На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ-София АД...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 2 466 пъти
[2016: 763, 2015: 251, 2014: 94, 2013: 188, 2012: 399, 2011: 244, ... ]