Кратък фирмен профил

Випом АД - Видин


Контакти

Видин, 3700
ул. Цар Иван Асен II 9
тел.: 094/609025,609020,609 021, 02/971 56 71
факс: 094/609021
e-mail: vipom@vipom.com
WEB-site: http://www.vipom.com
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 815123244
ИН по ДДС: BG815123244
Фирмено дело: 228/97
Брой служители: 126 (2019)
Финансов резултат (хил. лв.): -95 (2018)
Общо приходи (хил. лв.): 2 933 (2018)
ДМА (хил. лв.): 3 502 (2018)
Капитал (лв.): 299 120
 
 
 

Отрасъл: Производство на помпи и компресори
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Сертификат ISO 9001 Емитент
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 18.06.2020 
Продукти и услуги:
Производство на помпи, помпени агрегати, миниВЕЦ, резервни части, сервиз
Предмет на дейност: Производство на помпи, помпени модули, стационарни станции и комплексни обекти, търговска дейност в страната и чужбина, както и всякаква друга дейност в страната и чужбина, доколкото това не противоречи на разпоредбите на действащото законодателство.
 


Регулирана информация

 

18.06.2020 12:56 Випом АД - Видин : 4VIОбщо събрание на акционерите 
На 18.06.2020 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи протокол от проведеното общо събрание на акционерите на Випом АД
 Протокол от проведеното общо събрание на акционерите на Випом АД
 Актуално състояние
 Регистър на акционерите
 Пълномощно за представляване на акционер

18.05.2020

Випом АД-Видин (4VI) В БФБ АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Випом АД-Видин (4VI), както следва: Випом АД-Видин (4VI) свиква ОСА на 18.06.2020 г. от 10.00 ч. в гр. Видин, ул. Цар Иван Асен II № 9 при следния дневен ред: - Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2019 г. /индивидуален и консолидиран/; - Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г. /индивидуален и консолидиран/; - Доклади на регистрирания одитор за 2019 г.; - Доклад на Одитния комитет; - Отчет на Директора за връзка с инвеститорите; - Избор на регистриран одитор за 2020 г.; - Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2019 г.; - Подновяване с една година на мандата на членовете на Одитния комитет и определяне на възнаграждението им; - Приемане на доклад за изпълнение на политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи. - При липса на кворум събранието ще се проведе на 02.07.2020 г. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред. Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 04.06.2020 г. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 02.06.2020 г. Пълният текст на поканатa за ОСА на дружеството можe да бъдe намерена на уеб страницата на Борсата

Випом АД - Видин 
 


Новини

  стр. 1 / 20   стр.    
19.06.2020: Випом АД-Видин (4VI) На проведено редовно ОСА от 18.06.2020 г....
18.05.2020: Випом АД-Видин (4VI) В БФБ АД са постъпили материали за...
01.07.2019: Випом АД-Видин (4VI) На проведено редовно ОСА от 28.06.2019 г....
28.05.2019: Випом АД-Видин (4VI) В БФБ АД са постъпили материали за...
27.05.2019: Випом АД - Видин свиква Годишно общо събрание на акционерите на...
18.03.2019: Випом АД-Видин (4VI) На проведено извънредно ОСА от 15.03.2019...
13.02.2019: Випом АД-Видин (4VI) В БФБ АД са постъпили материали за...
05.02.2019: Випом АД-Видин (4VI) На проведено извънредно ОСА от 04.02.2019...
10.01.2019: "ТК-Холд" АД превзема управлението на "Випом" АД "ТК-Холд" АД...
03.01.2019: Випом АД-Видин (4VI) В БФБ АД са постъпили материали за...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 17 751 пъти
[2016: 5 469, 2015: 394, 2014: 219, 2013: 439, 2012: 991, 2011: 1 929, ... ]