Кратък фирмен профил

Централна кооперативна банка АД - София


Контакти

София, 1113
бул. Цариградско шосе 87
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 831447150
Капитал (лв.): 127 129 970
 
 
 

Отрасъл: Друго парично посредничество
Лицензи и сертификати:  Банка-пълен Големи данъкоплатци и осигурители Инв. посредник Публично дружество Първичен дилър Емитент Член на БФБ Член на ЦД
Общи събрания: Последно - 27.07.2023 
Предмет на дейност: Публично привличане на влогове или други възстановими средства и предоставяне на кредити или друго финансиране за своя сметка и на собствен риск; банката извършва и следните дейности: 1. извършване на услуги по парични преводи, а след 1 ноември 2009 г. - извършване на платежни услуги по смисъла на закона за платежните услуги и платежните системи; 2. издаване и администриране на други средства за плащане (платежни карти, пътнически чекове и кредитни писма), доколкото тази дейност не е обхваната от т. 1; 3. приемане на ценности на депозит; 4. дейност като депозитарна или попечителска институция; 5. (отм.. 06.2009г) 6. финансов лизинг; 7. гаранционни сделки; 8. търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти със: а) инструменти на паричния пазар - чекове, менителници, депозитни сертификати и други, извън случаите по т. 9; б) чуждестранна валута и благородни метали; в) финансови фючърси, опции, инструменти, свързани с валутни курсове и лихвени проценти, както и други дериватни инструменти, извън случаите по т. 9; 9. търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти с прехвърляеми ценни книжа, участие в емисии на ценни книжа, както и други услуги и дейности по чл. 5, ал. 2 и 3 от закона за пазарите на финансови инструменти; 10. парично брокерство; 11. консултации на дружества относно тяхната капиталова структура, отраслова стратегия и свързани с това въпроси, както и консултации и услуги относно преобразуване на дружества и сделки по придобиване на предприятия; 12. придобиване на вземания, произтичащи от доставка на стоки или предоставяне на услуги (факторинг); 13. придобиване и управление на дялови участия; 14. отдаване под наем на сейфове; 15. събиране, предоставяне на информация и референции относно кредитоспособността на клиенти; 16. други подобни дейности, определени с наредба на българската народна банка (бнб).
 

02.02.2024

Нетният доход на ЦКБ от лихви расте до 84.98 млн. лева в края на...
[Абонамент за BEIS]

 


Новини

  стр. 1 / 256   стр.    
10.04.2024: ЦКБ удвоява печалбата си до 85.21 млн. лева Печалбата на...
19.03.2024: На проведено заседание на Комисията по индексите към БФБ АД по...
18.03.2024: “Св. св. Константин и Елена холдинг” увеличава капитала си с до...
08.03.2024: На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ АД по...
08.03.2024: На проведено заседание на Комисията по индексите към БФБ АД по...
07.03.2024: Нетната печалба на “Групата ЦКБ” се увеличава до 86.86 млн....
01.03.2024: ТБ Централна кооперативна банка АД (4CFB) В БФБ АД е постъпил...
13.02.2024: В края на декември 2023 г. жилищните кредити са 19.901 млрд. лв....
09.02.2024: Към 31 декември 2023 г. 23 банки оперират в банковия сектор на...
02.02.2024: Нетният доход на ЦКБ от лихви расте до 84.98 млн. лева в края на...
 

Пълният текст на новините за фирми извън днешният борй на BIA Daily е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 11 341 пъти
[2024: 656, ... ]