Кратък фирмен профил

Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ - София


Контакти

София, 1784
бул. Цариградско шосе № 111Р, ет. 16
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 131350366
Капитал (лв.): 34 641 925
 
 
 

Отрасъл: Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и доброволно осигуряване
Лицензи и сертификати:  Публично дружество
Общи събрания: Последно - 07.06.2023  Предстоящо - 25.06.2024 
Предмет на дейност: Инвестиране на паричните средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти /секюритизация на недвижими имоти/ посредством покупка на право на собственост и други вещни права върху недвижими имоти и извършване на строежи и подобрения в тях, с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг, аренда и/или продажбата им.
 

02.05.2024

Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София (BREF) Фонд за...
[Абонамент за BEIS]

 


Новини

  стр. 1 / 94   стр.    
04.06.2024: На проведено заседание на Комисията по индексите към БФБ АД по...
04.06.2024: На проведено заседание на Комисията по индексите към БФБ АД по...
20.05.2024: Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София (BREF) Фонд за...
15.05.2024: Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София (BREF) Фонд за...
13.05.2024: Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София (BREF) Фонд за...
09.05.2024: ФНИБ увеличава приходите от наеми и почти удвоява печалбата за...
02.05.2024: Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София (BREF) Фонд за...
29.03.2024: Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София (BREF) Фонд за...
08.03.2024: На проведено заседание на Комисията по индексите към БФБ АД по...
08.03.2024: На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ АД по...
 

Пълният текст на новините за фирми извън днешният борй на BIA Daily е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 9 228 пъти
[2024: 890, ... ]