Кратък фирмен профил

Елана агрокредит АД - София


Контакти

София, 1000
ул. Кузман Шапкарев 4
тел.: 02/810 00 92, 8100038,08100000, 446 40 91
факс: 02/958 15 23
e-mail: georgievge@elana.net
WEB-site: http://www.agrocredit.elana.net
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 175308436
ИН по ДДС: BG175308436
Фирмено дело: 8790/2007
Брой служители: 5 (2021)
Финансов резултат (хил. лв.): 3 024 (2023)
Общо приходи (хил. лв.): 9 636 (2023)
ДМА (хил. лв.): 57 891 (2019)
Капитал (лв.): 46 692 133
 
 
 

Отрасъл: Консултации и други услуги по стопанската дейност и управлението
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Общи събрания: Последно - 02.04.2024 
Предмет на дейност: Отпускане на заеми със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства и финансов лизинг.
 

20.05.2024

Елана Агрокредит АД (EAC) Във връзка с решение на Съвета на директорите от 24.11.2023 г. за увеличаване на капитала на Елана Агрокредит АД и последващо оповестяване по реда на чл. 89т от ЗППЦК на интернет страниците на електронната медия x3News (https://www.x3news.com), на Емитента (https://agrocredit.elana.net) и на упълномощения инвестиционен посредник (https://www.elana.net) на 13.05.2024 г., с нареждане на Директор Търговия, на основание чл. 36, ал. 3 във връзка с чл. 34, ал. 2 от Част III Правила за допускане до търговия от Правилника за дейността на Българска фондова борса АД, БФБ допуска до търговия следната емисия права: - Брой акции преди увеличението: 36 629 925; - Брой издадени права: 36 629 925; - Брой акции, предложени за записване: 18 314 962; - Номинална стойност на акциите: 1.00 лв.; - Емисионна стойност на акциите: 1.10 лв.; - Съотношение между издадените права и новите акции: правa/акции: 2/1; - Всяко лице може да запише най-малко една нова акция и най-много такъв брой акции, който е равен на броя на придобитите и/или притежавани от него права, разделен на 2. Ако полученото число не е цяло, то се закръглява до по-малкото цяло число; - Капиталът ще бъде увеличен, само ако бъдат записани и платени най-малко 10 000 000 нови акции; - Борсов код на издадените права: EAC1; - ISIN код на издадените права: BG4000005240; - CFI код на издадените права: ще бъде оповестен допълнително; - LEI код на емитента: 213800A3AEHGOGT4KM74; - Сегментен MIC: ZBUL; - Пазарна партида (лот): 1 (едно) право; - Валута на търговия: лева; - Поръчките за покупка и продажба се въвеждат съобразно ликвиден диапазон „LB1” от приложението на Делегиран регламент (ЕС) 2017/588 на комисията от 14 юли 2016 г.; - Индикативна референтна цена за първата търговска сесия: 0.0100 лв. - Начална дата за търговия на правата на борсата: 23.05.2024 г.; - Крайна дата за търговия на правата на борсата: 29.05.2024 г.; - Начална дата за прехвърляне на правата: 23.05.2024 г.; - Крайна дата за прехвърляне на правата: 31.05.2024 г.; - Дата на аукциона по чл. 112б, ал. 7 от ЗППЦК: 04.06.2024 г.; - Начална дата за записване на акции от увеличението: 23.05.2024 г.; - Крайна дата за записване на акции от увеличението: 07.06.2024 г.; - Борсов член, упълномощен да обслужва увеличението на капитала: ИП Елана Трейдинг АД; - Банка, в която да бъде открита набирателна сметка: Обединена българска бака АД; - Право да участват в увеличението на капитала имат лицата, придобили акции най-късно 5 работни дни след датата на публикуване на съобщението по чл. 89т, ал. 1 от ЗППЦК, т.е. акционери към 20.05.2024 г. (понеделник); - Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право да участва в увеличението на капитала, е 16.05.2024 г. (четвъртък).

Елана агрокредит АД - София 
 


Новини

  стр. 1 / 36   стр.    
24.06.2024: Елана Агрокредит АД (EAC) Уведомление по чл. 148б от ЗППЦК за...
24.06.2024: В БФБ АД е постъпило заявление за допускане до търговия на...
17.06.2024: Елана Агрокредит АД (EAC) На 14.06.2024 г. в ТР са вписани...
11.06.2024: Елана Агрокредит АД (EAC) Публичното предлагане на акции от...
11.06.2024: "ЕЛАНА Агрокредит" е продала малко над половината от акциите в...
10.06.2024: Елана Агрокредит АД (EAC) На 07.06.2024 г. в Елана Агрокредит...
04.06.2024: БФБ АД уведомява всички свои членове, че 04.06.2024 г. /вторник/...
04.06.2024: На проведено заседание на Комисията по индексите към БФБ АД по...
31.05.2024: Елана Агрокредит АД (EACB) В БФБ АД е постъпил доклад по чл....
23.05.2024: "Елана агрокредит" започва увеличение на капитала за над 20 млн....
 
Фирменият профил е посетен 4 191 пъти
[2024: 631, ... ]