Регулирана информация

1.04.2015 17:25  : 4O9Финансови отчети 
На 1.04.2015 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи годишен финансов отчет за 2014 г. на Ловечтурс АД -Ловеч /4O9/
 Доклад за дейността на Ловечтурс АД - Ловеч за 2014 г.
 Годишен финансов отчет за 2014 г. на Ловечтурс АД - Ловеч
 Годишен финансов отчет за 2014 г. на Ловечтурс АД - Ловеч (КФН)
 Доклад на независимия одитор
 Доклад за дейността за 2013 г.
 Информация съгл. прил. 11 от Наредба No 2

27.11.2014 16:08  : 4O9Финансови отчети 
На 27.11.2014 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен консолидиран финансов отчет за трето тримесечие на 2014 г. на Ловечтурс АД -Ловеч /4O9/
 Консолидиран доклад за дейността на Ловечтурс АД - Ловеч за трето тримесечие на 2014 г.
 Пояснителни бележки към консолидиран финансов отчет за трето тримесечие на 2014 год.
 Консолидиран финансов отчет за трето тримесечие на 2014 г. на Ловечтурс АД - Ловеч
 Консолидиран финансов отчет за трето тримесечие на 2014 г. на Ловечтурс АД - Ловеч (КФН)
 Счетоводна политика и обяснителни бележки към междинен консолидиран финансов отчет
 Декларация по чл. 100н, ал. 4, т.4

29.10.2014 16:30  : 4O9Финансови отчети 
На 29.10.2014 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен финансов отчет за трето тримесечие на 2014 г. на Ловечтурс АД -Ловеч /4O9/
 Доклад за дейността на Ловечтурс АД - Ловеч за трето тримесечие на 2014 г.
 Пояснителни бележки към финансов отчет за трето тримесечие на 2014 год.
 Финансов отчет за трето тримесечие на 2014 г. на Ловечтурс АД - Ловеч (МСС)
 Финансов отчет за трето тримесечие на 2014 г. на Ловечтурс АД - Ловеч (КФН)
 Вътрешна информация съгл. чл.33,ал.1 т.4 от Наредба 2 за трето тримесечие на 2014 г.
 Информация съгласно Приложение № 11, ал.1, т.4, чл.35, ал.1, т.5 и чл.41, ал. 1, т.4 от Наредба №2

25.08.2014 14:21  : 4O9Финансови отчети 
На 25.08.2014 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи консолидиран финансов отчет за второ тримесечие на 2014 г. на Ловечтурс АД -Ловеч /4O9/
 Консолидиран доклад за дейността на Ловечтурс АД - Ловеч за второ тримесечие на 2014 г.
 Консолидиран финансов отчет за второ тримесечие на 2014 г. на Ловечтурс АД - Ловеч (МСС)
 Консолидиран финансов отчет за второ тримесечие на 2014 г. на Ловечтурс АД - Ловеч (КФН)
 Пояснителни бележки към консолидиран финансов отчет за второ тримесечие на 2014 год.
 Декларация по чл. 100н, ал. 4, т.4

29.07.2014 16:13  : 4O9Финансови отчети 
На 29.07.2014 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи финансов отчет за второ тримесечие на 2014 г. на Ловечтурс АД -Ловеч /4O9/
 Доклад за дейността на Ловечтурс АД - Ловеч за второ тримесечие на 2014 г.
 Пояснителни бележки към финансов отчет за второ тримесечие на 2014 год.
 Финансов отчет за второ тримесечие на 2014 г. на Ловечтурс АД - Ловеч (МСС)
 Финансов отчет за второ тримесечие на 2014 г. на Ловечтурс АД - Ловеч (КФН)
 Информация съгласно Приложение № 11, ал.1, т.4, чл.35, ал.1, т.5 и чл.41, ал. 1, т.4 от Наредба №2
 Вътрешна информация съгл. чл.33,ал.1 т.4 от Наредба 2 за второ тримесечие на 2014 г.
 Декларация по чл. 33, ал. 1, т.3

29.05.2014 15:55  : 4O9Финансови отчети 
На 29.05.2014 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи консолидиран финансов отчет за първо тримесечие на 2014 г. на Ловечтурс АД -Ловеч /4O9/
 Доклад за дейността на Ловечтурс АД - Ловеч за първо тримесечие на 2014 г.
 Финансов отчет за първо тримесечие на 2014 г. на Ловечтурс АД - Ловеч (МСС)
 Финансов отчет за първо тримесечие на 2014 г. на Ловечтурс АД - Ловеч (КФН)

28.04.2014 14:36  : 4O9Общо събрание на акционерите 
На 28.04.2014 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи покана за общо събрание на акционерите на Ловечтурс АД-Ловеч /4O9/, на 10.06.2014
 Покана за общо събрание на акционерите на Ловечтурс АД-Ловеч /4O9/, на 10.06.2014
 Протокол от заседание на Съвета на директорите
 Обява за провеждане на общо събрание на акционерите на 10.06.2014

24.04.2014 12:26  : 4O9Финансови отчети 
На 24.04.2014 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен финансов отчет за първо тримесечие на 2014 г. на Ловечтурс АД -Ловеч /4O9/
 Доклад за дейността на Ловечтурс АД - Ловеч за първо тримесечие на 2014 г.
 Финансов отчет за първо тримесечие на 2014 г. на Ловечтурс АД - Ловеч (МСС)
 Финансов отчет за първо тримесечие на 2014 г. на Ловечтурс АД - Ловеч (КФН)
 Пояснителни бележки съгласно МСС 34 за първо тримесечие на 2014 год.
 Информация съгл. прил. 11 от Наредба No 2
 Декларация по смисъла на чл.33, ал.1, т.4 от Наредба 2

24.04.2014 11:26  : 4O9Финансови отчети 
На 24.04.2014 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи консолидиран финансов отчет за 2013 г. на Ловечтурс АД -Ловеч /4O9/
 Доклад за дейността на Ловечтурс АД - Ловеч за 2013 г. (на консолидирана база)
 Консолидиран финансов отчет за 2013 г. на Ловечтурс АД - Ловеч (МСС)
 Консолидиран финансов отчет за 2013 г. на Ловечтурс АД - Ловеч
 Доклад на независимия одитор
 Счетоводна политика и обяснителни бележки към консолидиран финансов отчет

27.03.2014 11:55  : 4O9Финансови отчети 
На 27.03.2014 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи годишен финансов отчет за 2013 г. на Ловечтурс АД -Ловеч /4O9/
 Доклад за дейността на Ловечтурс АД - Ловеч за 2013 г.
 Доклад на независимия одитор
 Програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление на “ЛОВЕЧТУРС”АД – Ловеч
 Информация съгласно Приложение № 11, ал.1, т.4, чл.35, ал.1, т.5 и чл.41, ал. 1, т.4 от Наредба №2
 Финансов отчет за 2013 г. на Ловечтурс АД - Ловеч (МСС)
 Финансов отчет за 2013 г. на Ловечтурс АД - Ловеч (КФН)
 Счетоводна политика и обяснителни бележки към финансовия отчет
 Декларация по чл. 100 н, ал. 4, т. 4 от ЗППЦК

27.02.2014 17:17  : 4O9Финансови отчети 
На 27.02.2014 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи консолидиран финансов отчет за четвърто тримесечие на 2013 г. на Ловечтурс АД -Ловеч /4O9/
 Доклад за дейността на Ловечтурс АД - Ловеч през четвърто тримесечие на 2013 г. (на консолидирана база)
 Консолидиран финансов отчет за четвърто тримесечие на 2013 г. на Ловечтурс АД - Ловеч (МСС)
 Консолидиран финансов отчет за четвърто тримесечие на 2013 г. на Ловечтурс АД - Ловеч (КФН)
 Счетоводна политика и обяснителни бележки към междинен консолидиран финансов отчет
 Декларация по чл. 100 н, ал. 4, т. 4 от ЗППЦК

28.01.2014 13:39  : 4O9Финансови отчети 
На 28.01.2014 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен финансов отчет за четвърто тримесечие на 2013 г. на Ловечтурс АД -Ловеч /4O9/
 Доклад за дейността на Ловечтурс АД - Ловеч през четвърто тримесечие на 2013 г.
 Междинен финансов отчет за четвърто тримесечие на 2013 г. на Ловечтурс АД - Ловеч
 Междинен финансов отчет за четвърто тримесечие на 2013 г. на Ловечтурс АД - Ловеч
 Пояснителни бележки, съгласно МСС 34 за четвърто тримесечие на 2013 год.
 Информация съгл. прил. 11 от Наредба No 2
 Вътрешна информация, съгл. чл.33, ал.1, т.4 от Наредба 2
 Декларация по смисъла на чл.33, ал.1, т.3 от Наредба 2

26.11.2013 16:23  : 4O9Финансови отчети 
На 26.11.2013 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи консолидиран финансов отчет за трето тримесечие на 2013 г. на Ловечтурс АД -Ловеч /4O9/
 Консолидиран доклад за дейността на Ловечтурс АД - Ловеч през трето тримесечие на 2013 г.
 Консолидиран финансов отчет за трето тримесечие на 2013 г. на Ловечтурс АД - Ловеч
 Консолидиран финансов отчет за трето тримесечие на 2013 г. на Ловечтурс АД - Ловеч (xls)
 Пояснителни бележки към консолидиран отчет за трето тримесечие на 2013 год.
 Декларация по чл. 100н, ал. 4, т.4 от ЗППЦК

28.10.2013 15:33  : 4O9Финансови отчети 
На 28.10.2013 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен финансов отчет за трето тримесечие на 2013 г. на Ловечтурс АД -Ловеч /4O9/
 Доклад за дейността на Ловечтурс АД - Ловеч през трето тримесечие на 2013 г.
 Междинен финансов отчет за трето тримесечие на 2013 г. на Ловечтурс АД - Ловеч
 Междинен финансов отчет за трето тримесечие на 2013 г. на Ловечтурс АД - Ловеч (xls)
 Пояснителни бележки, съгласно МСС 34 за трето тримесечие на 2013 год.
 Информация съгл. прил. 11 от Наредба No 2
 Вътрешна информация, съгл. чл.33, ал.1, т.4 от Наредба 2
 Декларация по смисъла на чл.33, ал.1, т.3 от Наредба 2

27.08.2013 10:07  : 4O9Финансови отчети 
На 27.08.2013 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи Консолидиран финансов отчет за второ тримесечие на 2013 г. на Ловечтурс АД -Ловеч /4O9/
 Консолидационен доклад за дейността на Ловечтурс АД през второ тримесечие на 2013 г.
 Консолидиран финансов отчет за второ тримесечие на 2013 г. на Ловечтурс АД - Ловеч
 Консолидиран финансов отчет за второ тримесечие на 2013 г. на Ловечтурс АД - Ловеч (xls)
 Пояснителни бележки към консолидиран отчет за второ тримесечие на 2013 год.
 Декларация по чл.100н, ал.4, т.4 от ЗППЦК

29.07.2013 10:44  : 4O9Финансови отчети 
На 29.07.2013 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен финансов отчет за второ тримесечие на 2013 г. на Ловечтурс АД -Ловеч /4O9/
 Доклад за дейността на Ловечтурс АД - Ловеч през второ тримесечие на 2013 г.
 Междинен финансов отчет за второ тримесечие на 2013 г. на Ловечтурс АД - Ловеч
 Междинен финансов отчет за второ тримесечие на 2013 г. на Ловечтурс АД - Ловеч (xls)
 Пояснителни бележки, съгласно МСС 34 за второ тримесечие на 2013 год.
 Междинен финансов отчет за второ тримесечие на 2013 г. на Ловечтурс АД - Ловеч (xls)
 Информация съгл. прил. 11 от Наредба No 2
 Вътрешна информация, съгл. чл.33, ал.1, т.4 от Наредба 2
 Декларация по смисъла на чл.33, ал.1, т.3 от Наредба 2

27.05.2013 14:37  : 4O9Финансови отчети 
На 27.05.2013 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи консолидиран финансов отчет за първо тримесечие на 2013 на Ловечтурс АД -Ловеч /4O9/
 Консолидиран междинен финансов отчет за първо тримесечие на 2013 г. на Ловечтурс АД - Ловеч
 Консолидиран финансов отчет за първо тримесечие на 2013 г. на Ловечтурс АД - Ловеч (МСС)
 Консолидиран финансов отчет за първо тримесечие на 2013 г. на Ловечтурс АД - Ловеч (КФН)
 Пояснителни бележки към консолидиран отчет за първо тримесечие на 2013 г.
 Декларация по чл. 100 н, ал. 4, т. 4 от ЗППЦК

15.05.2013 10:06  : 4O9Общо събрание на акционерите 
На 15.05.2013 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи покана за общо събрание на акционерите на Ловечтурс АД-Ловеч /4O9/, на 14.06.2013
 Покана за общо събрание на акционерите на Ловечтурс АД-Ловеч /4O9/, на 14.06.2013
 Протокол от заседание на Съвета на директорите
 Обява за провеждане на общо събрание на акционерите на 14.06.2013
 Дневен ред на общо събрание на акционерите на 14.06.2013

29.04.2013 11:25  : 4O9Финансови отчети 
На 29.04.2013 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен финансов отчет за първо тримесечие на 2013 г. на Ловечтурс АД -Ловеч /4O9/
 Междинен финансов отчет за първо тримесечие на 2013 г. на Ловечтурс АД - Ловеч
 Междинен финансов отчет за първо тримесечие на 2013 г. на Ловечтурс АД - Ловеч (xls)
 Пояснителни бележки, съгласно МСС 34 за първо тримесечие на 2013 год.
 Информация съгл. прил. 11 от Наредба No 2
 Вътрешна информация, съгл. чл.33, ал.1, т.4 от Наредба 2
 Декларация по смисъла на чл.33, ал.1, т.3 от Наредба 2

29.04.2013 11:20  : 4O9Финансови отчети 
На 29.04.2013 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи консолидиран финансов отчет за 2012 на Ловечтурс АД -Ловеч /4O9/
 Консолидиран финансов отчет за 2012 г. на Ловечтурс АД - Ловеч
 Консолидиран финансов отчет за 2012 г. на Ловечтурс АД - Ловеч (xls)
 Консолидиран финансов отчет за 2012 г. на Ловечтурс АД - Ловеч (КФН)
 Консолидиран финансов отчет за 2012 г. на Ловечтурс АД - Ловеч (pdf)
 Консолидиран финансов отчет за 2012 г. на Ловечтурс АД - Ловеч (pdf)
 Доклад на независимия одитор
 Счетоводна политика и обяснителни бележки към консолидиран финансов отчет
 Декларация по смисъла на чл. 100 н, ал. 4, т. 4 от ЗППЦК

26.03.2013 14:20  : 4O9Финансови отчети 
На 26.03.2013 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи годишен финансов отчет за 2012 на Ловечтурс АД -Ловеч /4O9/
 Доклад за дейността през 2012
 Годишен финансов отчет (МСС)
 Годишен финансов отчет (КФН)
 Счетоводна политика и обяснителни бележки
 Доклад на независимия одитор
 Програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление
 Информация съгл. прил. 11 от Наредба No 2
 Декларация по смисъла на чл. 100 н, ал. 4, т. 4 от ЗППЦК

20.02.2013 17:04  : 4O9Финансови отчети 
На 20.02.2013 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи консолидиран финансов отчет за четвърто тримесечие на 2012 на Ловечтурс АД -Ловеч /4O9/
 Междинен доклад на консолидирана база за дейността на Ловечтурс АД-Ловеч през четвърто тримесечие на 2012 г.
 Консолидиран финансов отчет за четвърто тримесечие на 2012 г. на Ловечтурс АД-Ловеч
 Консолидиран финансов отчет за четвърто тримесечие на 2012 г. на Ловечтурс АД-Ловеч (табличен)
 Счетоводна политика и обяснителни бележки към финансовия отчет (на консолидирана база)
 Декларация по смисъла на чл. 100 н, ал. 4, т. 4 от ЗППЦК

29.01.2013 10:29  : 4O9Финансови отчети 
На 29.01.2013 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен финансов отчет за четвърто тримесечие на 2012 на Ловечтурс АД -Ловеч /4O9/
 Доклад за дейността на Ловечтурс АД-Ловеч през четвърто тримесечие на 2012 г.
 Финансов отчет към 31.12.2012 г. на Ловечтурс АД-Ловеч
 Финансов отчет към 31.12.2012 г. на Ловечтурс АД-Ловеч (табличен)
 Пояснителни бележки съгл. МСС 34
 Информация съгл. Прил. 11 от Наредба No 2
 Вътрешна информация, съгл. чл. 33, ал. 1, т.4 от Наредба No 2
 Декларация по чл. 33, ал.1, т.3 от Наредба No 2

26.11.2012 15:12  : 4O9Финансови отчети 
На 26.11.2012 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи консолидиран финансов отчет за трето тримесечие на 2012 на Ловечтурс АД -Ловеч /4O9/
 Междинен доклад на консолидирана база за дейността на Ловечтурс АД-Ловеч през трето тримесечие на 2012 г.
 Консолидиран финансов отчет към 30.09.2012 г. на Ловечтурс АД-Ловеч
 Консолидиран финансов отчет към 30.09.2012 г. на Ловечтурс АД-Ловеч (табличен)
 Счетоводна политика и обяснителни бележки към финансовия отчет (на консолидирана база)
 Декларация по смисъла на чл. 100 н, ал. 4, т. 4 от ЗППЦК

25.10.2012 11:30  : 4O9Финансови отчети 
На 25.10.2012 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен финансов отчет за трето тримесечие на 2012 на Ловечтурс АД -Ловеч /4O9/
 Доклад за дейността на Ловечтурс АД-Ловеч през трето тримесечие на 2012 г.
 Финансов отчет към 30.09.2012 г. на Ловечтурс АД-Ловеч
 Финансов отчет към 30.09.2012 г. на Ловечтурс АД-Ловеч (табличен)
 Пояснителни бележки съгл. МСС 34
 Информация съгл. Прил. 11 от Наредба No 2
 Вътрешна информация, съгл. чл. 33 от Наредба No 2
 Декларация по чл. 100н, ал. (4), т.4 от ЗППЦК

5.09.2012 14:09  : 4O9Общо събрание на акционерите 
На 5.09.2012 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи протокол от общо събрание на акционерите на Ловечтурс АД-Ловеч /4O9/ от 1.09.2012
 Протокол от общо събрание на акционерите на Ловечтурс АД-Ловеч /4O9/ от 1.09.2012
 Списък на акционерите на Ловечтурс АД-Ловеч /4O9/ от общо събрание на 1.09.2012

23.08.2012 15:31  : 4O9Финансови отчети 
На 23.08.2012 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи консолидиран финансов отчет за второ тримесечие на 2012 на Ловечтурс АД-Ловеч /4O9/
 Междинен доклад за дейността на Ловечтурс АД-Ловеч към 30.06.2012 г. (на консолидирана база)
 Финансов отчет към 30.06.2012 г. на Ловечтурс АД-Ловеч (на консолидирана база)
 Финансов отчет (МСС) към 30.06.2012 г. на Ловечтурс АД-Ловеч (на консолидирана база)
 Декларация по смисъла на чл. 100 н, ал. 4, т. 4 от ЗППЦК
 Счетоводна политика и обяснителни бележки към финансовия отчет (на консолидирана база)

1.08.2012 15:31  : 4O9Финансови отчети 
На 1.08.2012 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи финансов отчет за второ тримесечие на 2012 на Ловечтурс АД-Ловеч /4O9/
 Междинен доклад за дейността на Ловечтурс АД-Ловеч към 30.06.2012 г.
 Финансов отчет към 30.06.2012 г. на Ловечтурс АД-Ловеч
 Финансов отчет (МСС) към 30.06.2012 г. на Ловечтурс АД-Ловеч
 Пояснителни бележки съгл. МСС 34
 Информация съгл. Прил. 11 от Наредба No 2
 Вътрешна информация, съгл. чл. 33 от Наредба No 2
 Декларация по смисъла на чл. 33, ал. 1, т. 4 от Наредба No 2

20.07.2012 10:05  : 4O9Общо събрание на акционерите 
На 20.07.2012 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи покана за общо събрание на акционерите на Ловечтурс АД-Ловеч /4O9/, на 1.09.2012
 Покана за общо събрание на акционерите на Ловечтурс АД-Ловеч /4O9/, на 1.09.2012
 Дневен ред на общото събрание на акционерите
 Обява за провеждане на общо събрание на акционерите на 1.09.2012

19.06.2012 13:34  : 4O9Общо събрание на акционерите 
На 19.06.2012 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи протокол от общо събрание на акционерите на Ловечтурс АД-Ловеч /4O9/, проведено на 15.06.2012
 Протокол от общо събрание на акционерите от 15.06.2012 на Ловечтурс АД-Ловеч
 Списък на присъствалите акционери

28.05.2012 13:26  : 4O9Финансови отчети 
На 28.05.2012 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи консолидиран финансов отчет за първо тримесечие на 2012 год. на Ловечтурс АД-Ловеч /4O9/
 Междинен доклад на консолидирана база за дейността през първо тримесечие на 2012 г. на Ловечтурс АД
 Консолидиран финансов отчет за първо тримесечие на 2012 г. на Ловечтурс АД
 Консолидиран финансов отчет за първо тримесечие на 2012 г. на Ловечтурс АД (таблична)
 Счетоводна политика и обяснителни бележки към финансовия отчет
 Декларация по чл. 100 н, ал. 4, т. 4 от ЗППЦК

3.05.2012 11:32  : 4O9Финансови отчети 
На 3.05.2012 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен финансов отчет за първо тримесечие на 2012 год. на Ловечтурс АД-Ловеч /4O9/
 Доклад за дейността през първо тримесечие на 2012 г. на Ловечтурс АД
 Финансов отчет за първо тримесечие на 2012 г. на Ловечтурс АД
 Финансов отчет за първо тримесечие на 2012 г. на Ловечтурс АД (таблична)
 Информация съгл. Прил. 11 от Наредба No 2
 Пояснителни бележки, съгл. МСС 34 за първо тримесечие на 2012 год.
 Вътрешна информация, съгл. чл.33, ал.1, т.4 от Наредба No 2 за Първо тримесечие на 2012 г.
 Декларация по смисъла на чл. 33, ал.1, т. 3 от Наредба No 2

25.04.2012 11:53  : 4O9Финансови отчети 
На 25.04.2012 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи консолидиран годишен финансов отчет за 2011 год. на Ловечтурс АД-Ловеч /4O9/
 Консолидиран доклад за дейността през 2011 г. на Ловечтурс АД
 Годишен консолидиран финансов отчет за 2011 год. на Ловечтурс АД
 Годишен финансов отчет за 2011 год. на Ловечтурс АД
 Годишен консолидиран финансов отчет за 2011 год. на Ловечтурс АД (таблична)
 Счетоводна политика и обяснителни бележки към финансовия отчет
 Доклад на независимия одитор
 Декларация по чл. 100 н, ал. 4, т. 4 от ЗППЦК

28.03.2012 11:53  : 4O9Финансови отчети 
На 28.03.2012 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи годишен финансов отчет за 2011 год. на Ловечтурс АД-Ловеч /4O9/
 Доклад за дейността през 2011 г. на Ловечтурс АД
 Годишен финансов отчет за 2011 год. на Ловечтурс АД
 Годишен финансов отчет за 2011 год. на Ловечтурс АД (таблична)
 Доклад на независимия одитор
 Счетоводна политика и обяснителни бележки към финансовия отчет
 Програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление
 Информация съгл. Прил. 11 от Наредба No 2
 Декларация по чл. 100 н, ал. 4, т. 4 от ЗППЦК

10.02.2012 13:20  : 4O9Финансови отчети 
На 10.02.2012 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи консолидиран финансов отчет за четвърто тримесечие на 2011 год. на Ловечтурс АД-Ловеч /4O9/
 Консолидиран финансов отчет за четвърто тримесечие на 2011 год.
 Доклад за дейността през четвърто тримесечие на 2011 г. на консолидирана база
 Пояснителни бележки към консолидиран финансов отчет за четвърто тримесечие на 2011 год.
 Счетоводна политика и обяснителни бележки към финансовия отчет
 Консолидиран финансов отчет за четвърто тримесечие на 2011 год.
 Декларация по чл. 100 о, ал. 4, т. 3 от ЗППЦК и чл. 33, ал. 1, т. 3 от Наредба No 2

27.01.2012 14:51  : 4O9Финансови отчети 
На 27.01.2012 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи тримесечен финансов отчет за четвърто тримесечие на 2011 год. на Ловечтурс АД-Ловеч /4O9/
 Финансов отчет за четвърто тримесечие на 2011 год.
 Допълнителни справки към финансов отчет за четвърто тримесечие на 2011 г.
 Доклад на Съвета на директорите за дейността на Ловечтурс АД за четвърто тримесечие на 2011 г.
 Информация съгласно Приложение No 11 от Наредба No 2 към 31.12.2011
 Пояснителни бележки, съгл. МСС 34 за четвърто тримесечие на 2011 г.
 Вътрешна информация (съгл. чл. 33, ал. 1, т. 4) от Наредба No 2 за четвърто тримесечие на 2011 г.
 Декларация по смисъла на чл. 33, ал. 1, т.3 от Наредба No 2

27.10.2011 9:13  : 4O9Финансови отчети 
На 27.10.2011 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи тримесечен финансов отчет за трето тримесечие на 2011 год. на Ловечтурс АД-Ловеч /4O9/
 Финансов отчет за трето тримесечие на 2011 год.
 Допълнителни справки към финансов отчет за трето тримесечие на 2011 г.
 Междинен доклад на Съвета на директорите за дейността на Ловечтурс АД за трето тримесечие на 2011 г.
 Информация съгласно Приложение No 11 от Наредба No 2 към 30.09.2011
 Пояснителни бележки, съгл. МСС 34 за трето тримесечие на 2011 г.
 Вътрешна информация (съгл. чл. 33, ал. 1, т. 4) от Наредба No 2 за трето тримесечие на 2011 г.
 Декларация по смисъла на чл. 33, ал. 1, т.3 от Наредба No 2

27.07.2011 13:50  : 4O9Финансови отчети 
На 27.07.2011 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи тримесечен финансов отчет за второ тримесечие на 2011 год. на Ловечтурс АД-Ловеч /4O9/
 Финансов отчет за второ тримесечие на 2011 год.
 Допълнителни справки към тримесечен финансов отчет за второ тримесечие на 2011 г.
 Междинен доклад на Съвета на директорите за дейността на Ловечтурс АД за второ тримесечие на 2011 г.
 Информация съгласно Приложение No 11 от Наредба No 2 към 30.06.2011
 Пояснителни бележки, съгл. МСС 34 за второ тримесечие на 2011 г.
 Вътрешна информация (съгл. чл. 33, ал. 1, т. 4) от Наредба No 2 за второ тримесечие на 2011 г.
 Декларация по смисъла на чл. 33, ал. 1, т.3 от Наредба No 2

5.07.2011 14:45  : 4O9Общо събрание на акционерите 
На 5.07.2011 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи протокол от общо събрание на акционерите на Ловечтурс АД-Ловеч /4O9/ на 16.06.2011
 Протокол от общо събрание на акционерите на 16.06.2011

5.07.2011 14:30  : 4O9Финансови отчети 
На 5.07.2011 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи тримесечен финансов отчет за първо тримесечие на 2011 год. на Ловечтурс АД-Ловеч /4O9/
 Финансов отчет за първо тримесечие на 2011 год.
 Допълнителни справки към тримесечен финансов отчет за за първо тримесечие на 2011 г.
 Междинен доклад на Съвета на директорите за дейността на Ловечтурс АД за първо тримесечие на 2011 г.
 Информация съгласно Приложение No 11 от Наредба No 2 към 31.03.2011
 Пояснителни бележки, съгл. МСС 34 към 31.03.2011
 Вътрешна информация (съгл. чл. 33, ал. 1, т. 4) от Наредба No 2 за първо тримесечие на 2011 г.
 Декларация по смисъла на чл. 33, ал. 1, т.3 от Наредба No 2

5.07.2011 14:21  : 4O9Финансови отчети 
На 5.07.2011 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи годишен доклад и годишен финансов отчет за 2010 год. на Ловечтурс АД-Ловеч /4O9/
 Годишен доклад за дейността на Ловечтурс АД за 2010 г.
 Годишен доклад за дейността на Ловечтурс АД за 2010 г.
 Финансов отчет (табличен вид) към 31.12.2010 г. на Ловечтурс АД
 Доклад на независимия одитор
 Финансов отчет за годината завършваща на 31.12.2010 на Ловечтурс АД
 Програма за прилагане на Международно признатите стандарти за добро корпоративно управление на Ловечтурс АД
 Пояснения към финансов отчет за 2010 г.
 Информация съгласно Приложение No 11 от Наредба No 2 към 31.12.2010
 Декларация по чл. 100н, ал. 4, т. 4 от ЗППЦК