Кратък фирмен профил

Специализирана болница за рехабилитация - Бургаски минерални бани ЕАД - Бургас


Контакти

Бургас, 8124
вилна зона Бургаски минерални бани, ул.Александър Стамболийски No 66
тел.: 056/552 378; 552 322; 0888207523, 0551/22321
факс: 056/552 322
e-mail: sbrbmb@abv.bg
WEB-site: http://www.sbr-bmb.bg
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 102659833
ИН по ДДС: BG102659833
Фирмено дело: 2330/2000
Брой служители: 84 (2020)
Финансов резултат (хил. лв.): 102 (2019)
Общо приходи (хил. лв.): 2 684 (2019)
ДМА (хил. лв.): 1 708 (2019)
Капитал (лв.): 826 884
 
 
 

Отрасъл: Дейност на лечебни заведения за болнична помощ
Предмет на дейност: Осъществяване на болнична помощ.
 


Регулирана информация

 Финансови отчети 
На 26.07.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 30.06.2017 г. на "Специализирана болница за рехабилитация - Бургаски минерални бани" ЕАД - Бургас
 Отчет за дейността и състоянието към 30.06.2017
 Финансов отчет към 30.06.2017
 Пояснителни бележки към отчета
 Декларация по чл. 100, ал..4, т..3, б „а”
 Декларация по чл. 100, ал..4, т..3, б „б”
 Справки-уведомления по чл. 32 и чл. 33 от Наредба Nо 2 за периода 1.01 - 30.06.2017
 Информация по прил. 9 от Наредба No 2
 Допълнителна информация, съгл. чл. 33, ал. 1, т.7 от Наредба Nо 2
 Информация по регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент

29.11.2002

"Специализирана болница за рехабилитация - Бургаски минерални бани" - ЕАД, Бургаски минерални бани, област Бургас, тел. 05512/23 21, на основание чл. 18, ал. 1 ПРУПСДП, чл. 1, ал. 2, т. 4 от Наредбата за търговете, решение № 1 от 14.ХI.2002 г. на изп. директор в изпълнение на т. 2 от протокол № 6 от 12.ХI.2002 г. на съвета на директорите обявява търг с тайно наддаване за продажба на употребявани МПС с начална тръжна цена, както следва: санитарна линейка "Шкода" - 600 лв.; санитарна линейка "Ниса" - 350 лв.; товарен автомобил "Газ 53А", самосвал - 800 лв.; автоцистерна "Газ 53А" - 1400 лв. Цените са без включен ДДС. Търгът ще се проведе в административната сграда на "СБР - БМБ" - ЕАД, Бургаски минерални бани, област Бургас, в 10 ч. на 15-ия ден от датата на обнародването в "Държавен вестник". Депозит - 10% от началната тръжна цена за всяко МПС, внесен в касата на "СБР - БМБ" - ЕАД, всеки работен ден от 8 до 16 ч. до деня, предхождащ датата на провеждането на търга. Продажната цена се заплаща в деня на сключване на договора за покупко-продажба на МПС. В случаите по чл. 6, ал. 3 от Наредбата за търговете повторен търг ще се проведе 3 дни след датата на първоначалния търг, на същото място и при същите условия. Тръжната документация се получава в отдел "Личен състав" в административната сграда на "СБР - БМБ" - ЕАД, всеки работен ден от 8 ч. и 30 мин. до 16 ч. и 30 мин. срещу платена такса от 10 лв. в касата на дружеството. Оглед на предлаганите за продажба МПС се извършва всеки работен ден от 10 до 14 ч. до деня, предхождащ датата на провеждането на търга, срещу документ за внесен депозит. Справки - на тел. 05512/22 69 и 05512/23 21.

Специализирана болница за рехабилитация - Бургаски минерални бани ЕАД - Бургас 
 


Новини

  стр. 1 / 2   стр.    
07.07.2011: Министърът на финансите Симеон Дянков съобщи, че с решение...
06.07.2011: Министерският съвет на редовното си заседание тази седмица ще...
14.12.2010: Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 146,...
03.06.2005: "Специализирана болница за рехабилитация - Бургаски минерални...
11.03.2003: Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
10.12.2002: "Специализирана болница за рехабилитация - Бургаски минерални...
29.11.2002: "Специализирана болница за рехабилитация - Бургаски минерални...
26.04.2002: Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
04.12.2001: Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
16.11.2001: Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 3 337 пъти
[2016: 3 173, 2015: 11, 2014: 23, 2013: 47, 2012: 94, 2011: 5, ... ]