Кратък фирмен профил

Бяла ЕООД - Севлиево


Контакти

Севлиево, 5400
ул. Никола Д. Петков 6
тел.: 0675/33554,33557,33554,30923,33556,2340
факс: 0675/33555
e-mail: bjala@abv.bg
WEB-site: http://www.vik-sevlievo.com
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 817022393
ИН по ДДС: BG817022393
Фирмено дело: 538/92
Брой служители: 167 (2016)
Финансов резултат (хил. лв.): 16 (2016)
Оборот (хил. лв.): 3 535 (2016)
ДМА (хил. лв.): 4 569 (2016)
Капитал (лв.): 534 588
 
 
 

Отрасъл: Събиране, пречистване и разпределение на вода
Членство: Българска Стопанска Камара
Предмет на дейност: Проучване, проектиране, изграждане, поддържане и управление на водоснабдителни канализационни, електро- и топлоенергийни системи, пречиствателни станции, добив и продажба на ел. енергия, извършване на благоустройствена и комунална дейност, други дейности и услуги в страната и в чужбина, незабранени със закон.
 


Регулирана информация

 Финансови отчети 
На 24.07.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 30.06.2017 г. на Бяла ЕООД - Севлиево
 Междинен доклад към 30.06.2017 г.
 Допълнителна информация
 Справки-уведомления по чл. 32 и чл. 33 от Наредба Nо 2 за периода 1.01 - 30.06.2017
 Информация по прил. 9 от Наредба No 2
 Финансов отчет
 Информация по чл. 7 от регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент
 Декларация
 Декларация

14.07.1992

Габровският окръжен съд обявява, че на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 5.VI.1992 г. по ф.д. № 538/92 вписа в търговския регистър, парт. 51, т. 1, стр. 146, еднолично търговско дружество с ограничена отговорност с общинско имущество с фирма "Бяла" - ЕООД, със седалище и адрес на управление Севлиево, ул. Република 6, с предмет на дейност: поддържане, експлоатация и ремонт на водоснабдителните и канализационните системи, пречистване и подаване на вода с питейно-битови качества на населението и стопанските организации. Дружеството е с капитал 15 784 хил. лв., разпределен в 15 784 дяла по 1000 лв., поема правата и задълженията на общинска фирма "Бяла" - Севлиево, и се представлява и управлява от Мирослав Илиев Банков.

Бяла ЕООД - Севлиево 
 

17.01.2008: Всички общински фирми, с изключение на болницата, приключват...
12.10.2007: Габровският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
14.01.2003: Габровският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
17.09.2002: Габровският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
25.04.2000: Габровският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
03.12.1997: Габровският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
01.03.1996: Габровският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
14.07.1992: Габровският окръжен съд обявява, че на основание чл. 6, ал. 1...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 805 пъти
[2016: 556, 2015: 24, 2014: 38, 2013: 76, 2012: 119, 2011: 43, ... ]