Кратък фирмен профил

Диагностично-консултативен център Чайка ЕООД - Варна


Контакти

Варна, 9010
кв. Чайка, ул. Никола Вапцаров № 2
тел.: 052/786901,302311, 302312/309/321
факс: 052/302325
WEB-site: http://www.dkcchayka.bg
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 103514755
ИН по ДДС: BG103514755
Фирмено дело: 442/2000
Брой служители: 68 (2016)
Финансов резултат (хил. лв.): 8 (2016)
Оборот (хил. лв.): 1 503 (2016)
ДМА (хил. лв.): 1 067 (2016)
Капитал (лв.): 314 700
 
 
 

Отрасъл: Дейност на лечебни заведения за извънболнична лекарска помощ
Предмет на дейност: Осъществяване на специализирана извънболнична медицинска дейност.
 


Регулирана информация

 Финансови отчети 
На 30.07.2018 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи отчет към 30.06.2018 г. на Диагностично-консултативен център Чайка ЕООД - Варна
 Междинен доклад за дейността на Диагностично-консултативен център Чайка ЕООД - Варна към 30.06.2018 г.
 Междинен финансов отчет към 30.06.2018 г.
 Приложения към финансовия отчет
 Справки-уведмления по образец
 Информация по Приложение 9 Наредба 2
 Допълнителна информация по чл. 33, ал. 1, т.7 Наредба 2
 Вътрешна информация по чл. 7 от Регламент № 596 от 2014
 Декларация по чл. 100о, ал..4, т..3
 Декларация по чл. 100о, ал..4, т..3

09.05.2006

"Диагностично-консултативен център "Чайка" - ЕООД, Варна, на основание чл. 150, ал. 1 ТЗ обявява, че с решения № 3010-3-1, 2, 3, 4, 5, 6 (37) от 25.I.2006 г. на Общинския съвет - гр. Варна, в качеството му на едноличен собственик на капитала на дружеството е взето решение за намаляване на капитала на дружеството от 430 000 лв. на 314 700 лв. чрез изваждане от капитала на имот на ул. Цани Гинчев 6, описан в акт за общинска собственост 1005 от 2.III.2005 г. Всеки от кредиторите на дружеството, който не е съгласен с намаляването на капитала, може по реда на чл. 150 ТЗ в тримесечен срок от обнародването в "Държавен вестник" писмено да поиска обезпечение или удовлетворяване на вземането си срещу дружеството, като то заявява, че е готово да даде обезпечение на вземанията или да изплати на кредиторите, които не са съгласни с намаляването, задълженията си към датата на обнародването в "Държавен вестник".

Диагностично-консултативен център Чайка ЕООД - Варна 
 

05.10.2007: Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
09.05.2006: "Диагностично-консултативен център "Чайка" - ЕООД, Варна, на...
12.08.2005: Председателят на Общинския съвет Борислав Гуцанов и кметът на...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 025 пъти
[2016: 904, 2015: 15, 2014: 23, 2013: 46, 2012: 70, ... ]