Кратък фирмен профил

Диагностично-консултативен център Чайка ЕООД - Варна


Контакти

Варна, 9010
кв. Чайка, ул. Никола Вапцаров № 2
тел.: 052/786901,302311, 302312/309/321
факс: 052/302325
WEB-site: http://www.dkcchayka.bg
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 103514755
ИН по ДДС: BG103514755
Фирмено дело: 442/2000
Брой служители: 74 (2019)
Финансов резултат (хил. лв.): 30 (2018)
Общо приходи (хил. лв.): 1 695 (2018)
ДМА (хил. лв.): 1 067 (2016)
Капитал (лв.): 314 700
 
 
 

Отрасъл: Дейност на лечебни заведения за извънболнична лекарска помощ
Предмет на дейност: Осъществяване на специализирана извънболнична медицинска дейност.
 


Регулирана информация

 Финансови отчети 
На 29.06.2020 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи отчет към 31.12.2019 г. на Диагностично-консултативен център Чайка ЕООД - Варна
 Годишен доклад за дейността за 2019 г. на "ДКЦ Чайка" ЕООД
 Годишен финансов отчет на "ДКЦ Чайка" ЕООД
 Доклад на независимия одитор на на "ДКЦ Чайка" ЕООД
 Справки уведомления за периода 01.01.2019 г.-31.12.2019 г.
 Приложение към годишен финансов отчет
 Декларация по чл.100н

09.05.2006

"Диагностично-консултативен център "Чайка" - ЕООД, Варна, на основание чл. 150, ал. 1 ТЗ обявява, че с решения № 3010-3-1, 2, 3, 4, 5, 6 (37) от 25.I.2006 г. на Общинския съвет - гр. Варна, в качеството му на едноличен собственик на капитала на дружеството е взето решение за намаляване на капитала на дружеството от 430 000 лв. на 314 700 лв. чрез изваждане от капитала на имот на ул. Цани Гинчев 6, описан в акт за общинска собственост 1005 от 2.III.2005 г. Всеки от кредиторите на дружеството, който не е съгласен с намаляването на капитала, може по реда на чл. 150 ТЗ в тримесечен срок от обнародването в "Държавен вестник" писмено да поиска обезпечение или удовлетворяване на вземането си срещу дружеството, като то заявява, че е готово да даде обезпечение на вземанията или да изплати на кредиторите, които не са съгласни с намаляването, задълженията си към датата на обнародването в "Държавен вестник".

Диагностично-консултативен център Чайка ЕООД - Варна 
 

05.10.2007: Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
09.05.2006: "Диагностично-консултативен център "Чайка" - ЕООД, Варна, на...
12.08.2005: Председателят на Общинския съвет Борислав Гуцанов и кметът на...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 759 пъти
[2016: 1 638, 2015: 15, 2014: 23, 2013: 46, 2012: 70, ... ]