Кратък фирмен профил

Диагностико-консултативен център 1 Света Клементина-Варна ЕООД - Варна


Контакти

Варна, 9000
ул. Съборни 40
тел.: 052/614 526, 603 801, 603 802, 608 001, 651006
факс: 052/614 526
e-mail: dkc1varna@mbox.is-bg.net
WEB-site: http://www.dkc1varna.com
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 000090026
ИН по ДДС: BG000090026
Фирмено дело: 445/2000
Брой служители: 97 (2016)
Финансов резултат (хил. лв.): 2 (2016)
Оборот (хил. лв.): 2 207 (2016)
ДМА (хил. лв.): 592 (2016)
Капитал (лв.): 941 400
 
 
 

Отрасъл: Дейност на лечебни заведения за извънболнична лекарска помощ
Лицензи и сертификати:  Сертификат ISO 9001
Предмет на дейност: Осъществяване на специализирана извънболнична медицинска дейност.
 


Регулирана информация

 Финансови отчети 
На 26.07.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен финансов отчет към 30.06.2017 г. на Диагностико-консултативен център 1 Света Клементина-Варна ЕООД - Варна
 Междинен доклад за дейността на ДКЦ 1 Света Клементина-Варна ЕООД - Варна
 Справки-уведмления по чл. 32 и чл. 33 от Наредба Nо 2 за периода 1.01 - 30.06.2017
 Информация, съгл. прил. 9 от Наредба No 2
 Допълнителна информация, съгл. чл. 33, ал. 1, т.7 от Наредба Nо 2
 Финансов отчет към 30.06.2017
 Приложения към финансов отчет към 30.06.2017
 Информация по регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент
 Декларация по чл. l100, ал..4, т..3
 Декларация по чл. l100, ал..4, т..3

11.07.2006

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 8.VIII.2005 г. по ф. д. № 445/2000 вписа в регистъра за търговски дружества промени за "Диагностико-консултативен център 1 Света Клементина" - ЕООД: заличава Георги Стоянов Роев като управител и представляващ дружеството; вписва Иван Иванов Иванов като управител и представляващ дружеството.

Диагностико-консултативен център 1 Света Клементина-Варна ЕООД - Варна 
 

30.03.2011: ДКЦ I “Света Клементина” получи сертификат по ISO 9001:2008....
29.03.2011: ДКЦ I "Света Клементина" получи сертификат по ISO 9001:2008....
13.04.2007: Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
11.07.2006: Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
10.09.2005: Бившият управител на Диагностично-консултативния център I "Св....
24.03.2000: Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 028 пъти
[2016: 868, 2015: 14, 2014: 25, 2013: 51, 2012: 95, 2011: 5, ... ]