Регулирана информацияФинансови отчети 
На 10.08.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи консолидиран отчет към 30.06.2017 г. на "Грийн Форест Проджект" АД - Пловдив
 Междинен доклад за дейността на групата Грийн Форест Проджект АД за периода 01.01.2017 - 30.06.2017 г.
 Справки-уведомления на консолидирана основа по чл. 32а, ал.1, т.5 и чл. 33, ал.1, т.6 от Наредба Nо 2 за периода 01.01.2017 - 30.06.2017 г.
 Декларация по чл.100о, ал. 4, т. 3 от ЗППЦКФинансови отчети 
На 28.07.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен финансов отчет към 30.06.2017 г. на "Грийн Форест Проджект" АД - Пловдив
 Mеждинен доклад за дейността за периода 1.01 - 30.06.2017 г. на "Грийн Форест Проджект" АД - Пловдив
 Шестмесечни справки-уведомления за периода 1.01 - 30.06.2017
 Вътрешна информация
 Декларация по чл. 100оФинансови отчети 
На 31.05.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи консолидиран отчет към 31.03.2017 г. на "Грийн Форест Проджект" АД - Пловдив
 Справки-уведомления на консолидирана основа по чл. 33а2 от Наредба Nо 2 за периода 01.01.2017 - 31.03.2017 г.
 Консолидиран доклад за дейността на групата Грийн Форест Проджект АД за първо тримесечие 2017 г.
 Вътрешна информация на групата Грийн Форест Проджект АД за първо тримесечие 2017 г.Финансови отчети 
На 28.04.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен финансов отчет към 31.03.2017 г. на "Грийн Форест Проджект" АД - Пловдив
 Mеждинен доклад за дейността за периода 1.01 - 31.03.2017 г. на "Грийн Форест Проджект" АД - Пловдив
 Справки-уведомления по чл. 33а1, т.1 от Наредба Nо 2 за периода 1.01 - 31.03.2017
 Вътрешна информация
 Декларация по чл. 100н
 Доклад за дейността на групата Грийн форест проджект АД през 2016 г.
 Консолидиран финансов отчет на "Грийн Форест Проджект" АД - Пловдив за 2016 г.
 Доклад на независимия одиторФинансови отчети 
На 30.03.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи годишен отчет за 2016 г. на "Грийн Форест Проджект" АД - Пловдив
 Доклад за дейността през 2016 г. на Грийн форест проджект АД - Пловдив
 Годишен финансов отчет за 2016 г.
 Доклад на независимия одиторФинансови отчети 
На 27.01.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен финансов отчет към 31.12.2016 г. на "Грийн Форест Проджект" АД - Пловдив
 Mеждинен доклад за дейността за периода 1.01 - 31.12.2016 г. на "Грийн Форест Проджект" АД - Пловдив
 Справки-уведомления по чл. 33а1, т.1 от Наредба Nо 2 за периода 1.01 - 31.12.2016
 Вътрешна информация
 Декларация по чл. 100оФинансови отчети 
На 08.08.2016 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи консолидиран междинен финансов отчет към 30.06.2016 г. на "Грийн Форест Проджект" АД - Пловдив
 Консолидиран междинен финансов отчет към 30.06.2016 г. на "Грийн Форест Проджект" АД - ПловдивФинансови отчети 
На 27.07.2016 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи индивидуален междинен финансов отчет към 30.06.2016 г. на "Грийн Форест Проджект" АД - Пловдив
 Индивидуален междинен финансов отчет към 30.06.2016 г. на "Грийн Форест Проджект" АД - Пловдив