Регулирана информацияФинансови отчети 
На 29.06.2020 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи отчет към 31.12.2019 г. на Диагностично-консултативен център Чайка ЕООД - Варна
 Годишен доклад за дейността за 2019 г. на "ДКЦ Чайка" ЕООД
 Годишен финансов отчет на "ДКЦ Чайка" ЕООД
 Доклад на независимия одитор на на "ДКЦ Чайка" ЕООД
 Справки уведомления за периода 01.01.2019 г.-31.12.2019 г.
 Приложение към годишен финансов отчет
 Декларация по чл.100нФинансови отчети 
На 29.07.2019 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи отчет към 30.06.2019 г. на Диагностично-консултативен център Чайка ЕООД - Варна
 Междинен финансов отчет за първо шестмесечие на 2019 г.
 Счетоводна политика и приложение към ГФО за шестмесечието на 2019 г.
 Междинен доклад за дейността за шестмесечието на 2019 г.
 Декларация по чл.100o, ал.4, т.3, буква „а” от ЗППЦК
 Декларация по чл.100o, ал.4, т.3, буква „б” от ЗППЦК
 6-месечни справки по образец на КФН
 Факти и обстоятелства по Приложение 9 от Наредба 2
 Допълнителна информация, съгл. чл.33, ал.1, т.7
 Вътрешна информация по регламент (ЕС) 596/2014Финансови отчети 
На 29.03.2019 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи годишен отчет за 2018 г. на Диагностично-консултативен център Чайка ЕООД – Варна
 Годишен доклад за дейността за 2018 г. на "ДКЦ Чайка" ЕООД
 Годишен финансов отчет на "ДКЦ Чайка" ЕООД
 Доклад на независимия одитор на "ДКЦ Чайка" ЕООД
 Приложение към годишен финансов отчет
 Справки уведомления за периода 01.01.2018 г.-31.12.2018 г.
 Декларация по чл.100нФинансови отчети 
На 30.07.2018 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи отчет към 30.06.2018 г. на Диагностично-консултативен център Чайка ЕООД - Варна
 Междинен доклад за дейността на Диагностично-консултативен център Чайка ЕООД - Варна към 30.06.2018 г.
 Междинен финансов отчет към 30.06.2018 г.
 Приложения към финансовия отчет
 Справки-уведмления по образец
 Информация по Приложение 9 Наредба 2
 Допълнителна информация по чл. 33, ал. 1, т.7 Наредба 2
 Вътрешна информация по чл. 7 от Регламент № 596 от 2014
 Декларация по чл. 100о, ал..4, т..3
 Декларация по чл. 100о, ал..4, т..3Финансови отчети 
На 30.03.2018 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи годишен отчет за 2017 г. на Диагностично-консултативен център Чайка ЕООД - Варна
 Годишен доклад за дейността за 2017 г. на "ДКЦ Чайка" ЕООД
 Годишен финансов отчет на "ДКЦ Чайка" ЕООД
 Доклад на независимия одитор на "ДКЦ Чайка" ЕООД
 Приложение към годишен финансов отчет
 Справки уведомления за периода 01.01.2017 г.-31.12.2017 г.
 Декларация по чл.100нФинансови отчети 
На 31.07.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 30.06.2017 г. на Диагностично-консултативен център Чайка ЕООД - Варна
 Междинен доклад за дейността на Диагностично-консултативен център Чайка ЕООД - Варна към 30.06.2017 г.
 Междинен финансов отчет към 30.06.2017 г.
 Приложения към финансовия отчет
 Справки-уведмления по образец
 Информация по Приложение 9 Наредба 2
 Допълнителна информация по чл. 33, ал. 1, т.7 Наредба 2
 Вътрешна информация по чл. 7 от Регламент № 596 от 2014
 Декларация по чл. 100о, ал..4, т..3
 Декларация по чл. 100о, ал..4, т..3Финансови отчети 
На 30.03.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи годишен отчет за 2016 г. на Диагностично-консултативен център Чайка ЕООД - Варна
 Годишен доклад за дейността за 2016 г. на "ДКЦ Чайка" ЕООД
 Годишен финансов отчет и доклад на независимия одитор на "ДКЦ Чайка" ЕООД
 Приложение към годишен финансов отчет
 Справки уведомления за периода 01.01.2016г.-31.12.2016 г.
 Декларация за корпоративно управление
 Декларация по чл.100нФинансови отчети 
На 28.09.2016 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 30.06.2016 г. на Диагностично-консултативен център Чайка ЕООД - Варна
 Доклад за дейността на ДКЦ Чайка ЕООД към 30.06.2016 г.
 Междинен финансов отчет на ДКЦ Чайка ЕООД за първо шестмесечие на 2016 г.
 Приложение към междинен финансов отчет на ДКЦ Чайка ЕООД за първо шестмесечие на 2016 г.
 Декларация по чл.100о,ал.4, т.3 от ЗППЦК