Регулирана информация

28.07.2023 18:13 КММ АД - Шумен : KMMФинансови отчети 
На 28.07.2023 г. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи тримесечен финансов отчет за 30.06.2023г. От КММ АД - Шумен
 Финансов отчет по МСС
 Счетоводна политика и обяснителни бележки
 Форми на финансови отчети, одобрени от Зам.Председателя,ръководещ Управление Надзор на инвестиционната дейност
 Вътрешна информация
 Допълнителна информация
 Междинен доклад за дейността
 Декларации от тоговорните лица

20.06.2023 15:49 КММ АД - Шумен : KMMФинансови отчети 
На 20.06.2023 г. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи годишен Финансов отчет за 2022г. от КММ АД - Шумен
 Годишен отчет на КММ АД към 31.12.2022г. в ЕЕЕФ формат
 Eлектронно подписан Годишен отчет във ЕЕЕФ формат
 Форми на финансови отчети към 31.12.2022г, одобрени от Зам. Председателя, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност” на Комисията за финансов надзор
 Електронно подписани Форми на финансови отчети към 31.12.2022г, одобрени от Зам. Председателя, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност” на Комисията за финансов надзор

18.05.2023 14:55 КММ АД - Шумен : KMMОбщо събрание на акционерите 
На 18.05.2023 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи протокол от годишно събрание на акционерите на КММ АД, списък на присъствалите акционери и списък на упълномощени лица.
 Списък упълномощени лица
 Списък присъствали акционери
 Протокол от редовно Общо събрание

27.04.2023 16:16 КММ АД - Шумен : KMMФинансови отчети 
На 27.04.2023 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи финансов отчет за първото тримесечие на 2023 год. От КММ АД - Шумен
 Финансов отчет по МСС
 Счетоводна политика и обяснителни бележки
 Форми на финансови отчети, одобрени от Зам.Председателя,ръководещ Управление Надзор на инвестиционната дейност
 Вътрешна информация
 Допълнителна информация
 Междинен доклад за дейността
 Декларации от тоговорните лица

11.04.2023 18:28 КММ АД - Шумен : KMMОбщо събрание на акционерите 
На 11.04.2023 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи покана на ОСА на КММ АД
 Пълномощно
 Покана
 Материали

28.03.2023 16:59 КММ АД - Шумен : KMMФинансови отчети 
На 28.03.2023 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи годишен финансов отчет за 2022 год. От КММ АД - Шумен
 Годишен отчет на КММ АД към 31.12.2022г. в ЕЕЕФ формат
 Eлектронно подписан Годишен отчет във ЕЕЕФ формат
 Форми на финансови отчети към 31.12.2022г, одобрени от Зам. Председателя, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност” на Комисията за финансов надзор
 Електронно подписани Форми на финансови отчети към 31.12.2022г, одобрени от Зам. Председателя, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност” на Комисията за финансов надзор

30.01.2023 22:20 КММ АД - Шумен : KMMФинансови отчети 
На 30.01.2023 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи финансов отчет за четвъртото тримесечие на 2022 год. От КММ АД - Шумен
 Форми на финансови отчети, одобрени от Зам.Председателя,ръководещ Управление Надзор на инвестиционната дейност
 Декларации от тоговорните лица
 Допълнителна информация
 Междинен доклад за дейността
 Финансов отчет по МСС-mss31.12.2022
 Счетоводна политика и обяснителни бележки
 Вътрешна информация

26.10.2022 16:13 КММ АД - Шумен : KMMФинансови отчети 
На 26.10.2022 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи финансов отчет за третото тримесечие на 2022 год. от КММ АД - Шумен
 Финансов отчет по МСС
 Счетоводна политика и обяснителни бележки
 Форми на финансови отчети, одобрени от Зам.Председателя,ръководещ Управление Надзор на инвестиционната дейност
 Вътрешна информация
 Допълнителна информация
 Междинен доклад за дейността
 Декларации от тоговорните лица

1.08.2022 17:16 КММ АД - Шумен : KMMФинансови отчети 
На 1.8.2022 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи корекция на годишен финансов отчет за 2021 год. от КММ АД - Шумен
 Годишен отчет на КММ АД към 31.12.2021г.
 Годишен отчет във ЕЕЕФ формат
 Форми на финансови отчети към 31.12.2021г, одобрени от Зам. Председателя, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност” на Комисията за финансов надзор
 Електронно подписани Форми на финансови отчети към 31.12.2021г, одобрени от Зам. Председателя, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност” на Комисията за финансов надзор

29.07.2022 8:51 КММ АД - Шумен : KMMФинансови отчети 
На 29.07.2022 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи финансов отчет за второ тримесечие на 2022 год. от КММ АД - Шумен
 Форми на финансови отчети, одобрени от Зам.Председателя,ръководещ Управление Надзор на инвестиционната дейност
 Декларации от тоговорните лица
 Допълнителна информация
 Междинен доклад за дейността
 Финансов отчет по МСС
 Счетоводна политика и обяснителни бележки
 Вътрешна информация

27.05.2022 15:50 КММ АД - Шумен : KMMОбщо събрание на акционерите 
На 27.05.2022 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи Протокол от редовно годишно Общо събрание на акционерите на КММ АД - Шумен на 27.05.2022 год.
 Протокол от редовно годишно общо събрание 27.5.2022
 Списък на акционерите присъствали на ОС 27.5.2022
 Списък упълномощени лица 27.05.2022

29.04.2022 18:24 КММ АД - Шумен : KMMФинансови отчети 
На 28.04.2022 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи отчет за първо тримесечие на 2022 год. на КММ АД - Шумен
 Финансов отчет по МСС
 Счетоводна политика и обяснителни бележки
 Форми на финансови отчети, одобрени от Зам.Председателя,ръководещ Управление Надзор на инвестиционната дейност
 Вътрешна информация
 Допълнителна информация
 Междинен доклад за дейността
 Декларации от отговорните лица

20.04.2022 16:20 КММ АД - Шумен : KMMОбщо събрание на акционерите 
На 20.04.2020 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи Покана за редовно годишно Общо събрание на акционерите на КММ АД - Шумен на 27.05.2022 год.
 Покана за годишно общо събрание на акционерите на КММ АД на 27.05.2022
 Материали за годишно общо събрание на акционерите на КММ АД на 27.05.2022
 Пълномощно за представляване на акционер в Общото събрание на акционерите на „КММ” АД

30.03.2022 16:34 КММ АД - Шумен : KMMФинансови отчети 
На 30.03.2022 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи годишен отчет за 2021 год. на КММ АД - Шумен
 Финансов отчет към 31.12.2021 г. на КММ АД - Шумен (МСС)
 Финансов отчет към 31.12.2021 г. на КММ АД - Шумен (табличен)
 Годишен отчет във ЕЕЕФ формат
 Форми на финансови отчети към 31.12.2021 г, одобрени от Зам. Председателя, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност” на Комисията за финансов надзор

27.01.2022 17:22 КММ АД - Шумен : KMMФинансови отчети 
На 27.01.2022 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи отчет за четвърто тримесечие на 2021 год. на КММ АД - Шумен
 Междинен доклад за дейността през четвърто тримесечие на 2021 г.
 Финансов отчет към 31.12.2021 г. на КММ АД - Шумен (МСС)
 Финансов отчет към 31.12.2021 г. на КММ АД - Шумен (таблична)
 Приложения към финансов отчет към 31.12.2021 г.
 Допълнителна информация съгл. чл. 33, ал. 1, т. 6 от Наредба No 2
 Вътрешна информация за четвърто тримесечие на 2021 г.
 Декларация

9.11.2021 17:44 КММ АД - Шумен : KMMОбщо събрание на акционерите 
На 9.11.2021 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпиха материали от общо събрание на акционерите на КММ АД - Шумен на 8.11.2021
 Протокол от Общо събрание на акционерите на "КММ" АД - гр. Шумен, проведено на 8.11.2021 г.
 Списък на присъствалите лица
 Списък на упълномощените лица

29.10.2021 14:53 КММ АД - Шумен : KMMФинансови отчети 
На 29.10.2021 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи отчет за трето тримесечие на 2021 год. на КММ АД - Шумен
 Междинен доклад за дейността през трето тримесечие на 2021 г.
 Финансов отчет към 30.09.2021 г. на КММ АД - Шумен (МСС)
 Финансов отчет към 30.09.2021 г. на КММ АД - Шумен (таблична)
 Приложения към финансов отчет към 30.09.2021 г.
 Допълнителна информация съгл. чл. 33, ал. 1, т. 6 от Наредба No 2
 Вътрешна информация за трето тримесечие на 2021 г.
 Декларация

7.10.2021 15:13 КММ АД - Шумен : KMMОбщо събрание на акционерите 
На 7.10.2021 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи Покана за редовно годишно Общо събрание на акционерите на КММ АД - Шумен на 8.11.2021 год.
 Покана за годишно общо събрание на акционерите на КММ АД на 8.11.2021
 Материали за годишно общо събрание на акционерите на КММ АД на 8.11.2021
 Пълномощно за представляване на акционер в Общото събрание на акционерите на „КММ” АД

3.09.2021 18:43 КММ АД - Шумен : KMMОбщо събрание на акционерите 
На 3.09.2021 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпиха материали от общо събрание на акционерите на КММ АД - Шумен на 3.09.2021
 Протокол от годишно Общо събрание на акционерите на "КММ" АД - гр. Шумен, проведено на 3.09.2021 г.
 Списък на присъствалите лица
 Списък на упълномощените лица

30.07.2021 16:24 КММ АД - Шумен : KMMОбщо събрание на акционерите 
На 30.07.2021 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи Покана за редовно годишно Общо събрание на акционерите на КММ АД - Шумен на 3.09.2021 год.
 Покана за годишно общо събрание на акционерите на КММ АД на 3.09.2021
 Материали за годишно общо събрание на акционерите на КММ АД на 3.09.2021
 Пълномощно за представляване на акционер в Общото събрание на акционерите на „КММ” АД

29.07.2021 17:25 КММ АД - Шумен : KMMФинансови отчети 
На 29.07.2021 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи отчет за второ тримесечие на 2021 год. на КММ АД - Шумен
 Междинен доклад за дейността през второ тримесечие на 2021 г.
 Финансов отчет към 30.06.2021 г. на КММ АД - Шумен (МСС)
 Финансов отчет към 30.06.2021 г. на КММ АД - Шумен (таблична)
 Приложения към финансов отчет към 30.06.2021 г.
 Допълнителна информация съгл. чл. 33, ал. 1, т. 6 от Наредба No 2
 Вътрешна информация за второ тримесечие на 2021 г.
 Декларация

29.06.2021 16:32 КММ АД - Шумен : KMMФинансови отчети 
На 29.06.2021 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи годишен отчет за 2020 год. на КММ АД - Шумен
 Доклад за дейността през 2020 г. на КММ АД - Шумен
 Финансов отчет към 31.12.2020 г. на КММ АД - Шумен (МСС)
 Финансов отчет към 31.12.2020 г. на КММ АД - Шумен (табличен)
 Доклад на независимия одитор
 Приложения към финансов отчет за 2020 г.
 Декларация за корпоративно управление
 Доклад за прилагане на политика за възнагражденията
 Допълнителна информация съгл. Прил. 11
 Декларация

4.06.2021 8:32 КММ АД - Шумен : KMMФинансови отчети 
На 4.06.2021 год. В БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи годишен отчет за 2020 год. На КММ АД - Шумен
 Финансов отчет към 31.12.2020 г. На КММ АД - Шумен (МСС)
 Финансов отчет към 31.12.2020 г. На КММ АД - Шумен (табличен)
 Приложения към финансов отчет за 2020 г.
 Декларация за корпоративно управление
 Доклад за прилагане на политика за възнагражденията
 Допълнителна информация съгл. Прил. 11
 Допълнителна информация по раздел 6 от Приложение 10
 Декларация

29.04.2021 17:58 КММ АД - Шумен : KMMФинансови отчети 
На 29.04.2021 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи отчет за първо тримесечие на 2021 год. на КММ АД - Шумен
 Междинен доклад за дейността през първо тримесечие на 2021 г.
 Финансов отчет към 31.03.2021 г. на КММ АД - Шумен (МСС)
 Финансов отчет към 31.03.2021 г. на КММ АД - Шумен (таблична)
 Приложения към финансов отчет към 31.03.2021 г.
 Допълнителна информация съгл. чл. 33, ал. 1, т. 6 от Наредба No 2
 Вътрешна информация за първо тримесечие на 2021 г.
 Декларация

16.04.2021 16:38 КММ АД - Шумен : KMMОбщо събрание на акционерите 
На 16.04.2021 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпиха материали от общо събрание на акционерите на КММ АД - Шумен /4KP/ на 16.04.2021
 Протокол от годишно Общо събрание на акционерите на "КММ" АД - гр. Шумен, проведено на 16.04.2021 г.
 Списък на присъствалите лица

16.03.2021 15:42 КММ АД - Шумен : KMMОбщо събрание на акционерите 
На 16.03.2021 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи покана за общо събрание на акционерите на КММ АД - Шумен на 16.04.2021
 Покана за годишно общо събрание на акционерите на КММ АД на 16.04.2021
 Материали за годишно общо събрание на акционерите на КММ АД на 16.04.2021
 Протокол от заседание на СД на КММ АД
 Пълномощно за представляване на акционер в Общото събрание на акционерите на „КММ” АД

29.01.2021 14:42 КММ АД - Шумен : KMMФинансови отчети 
На 29.01.2021 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи отчет за четвърто тримесечие на 2020 год. на КММ АД - Шумен /4KP/
 Междинен доклад за дейността през четвърто тримесечие на 2020 г.
 Финансов отчет към 31.12.2020 г. на КММ АД - Шумен (МСС)
 Финансов отчет към 31.12.2020 г. на КММ АД - Шумен (таблична)
 Приложения към финансов отчет към 31.12.2020 г.
 Допълнителна информация съгл. чл. 33, ал. 1, т. 6 от Наредба No 2
 Вътрешна информация за четвърто тримесечие на 2019 год.
 Декларация

29.10.2020 17:12 КММ АД - Шумен : KMMФинансови отчети 
На 29.10.2020 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи отчет за трето тримесечие на 2020 год. на КММ АД - Шумен
 Междинен доклад за дейността през трето тримесечие на 2020 г.
 Финансов отчет към 30.09.2020 г. на КММ АД - Шумен (МСС)
 Финансов отчет към 30.09.2020 г. на КММ АД - Шумен (таблична)
 Приложения към финансов отчет към 30.09.2020 г.
 Допълнителна информация съгл. чл. 33, ал. 1, т. 6 от Наредба No 2
 Вътрешна информация за трето тримесечие на 2020 г.
 Декларация

4.09.2020 14:59 КММ АД - Шумен : KMMОбщо събрание на акционерите 
На 4.09.2020 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпиха материали от общо събрание на акционерите на КММ АД - Шумен /4KP/ на 4.09.2020
 Протокол от годишно Общо събрание на акционерите на "КММ" АД - гр. Шумен, проведено на 4.09.2020 г.
 Списък на присъствалите лица
 Списък на упълномощените лица

31.07.2020 10:37 КММ АД - Шумен : KMMФинансови отчети 
На 31.07.2020 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи годишен отчет за 2019 год. на КММ АД - Шумен
 Доклад за дейността през 2019 г. на КММ АД - Шумен
 Финансов отчет към 31.12.2019 г. на КММ АД - Шумен (МСС)
 Финансов отчет към 31.12.2019 г. на КММ АД - Шумен (табличен)
 Доклад на независимия одитор
 Приложения към финансов отчет за 2019 г.
 Декларация за корпоративно управление
 Доклад за прилагане на политика за възнагражденията
 Допълнителна информация съгл. Прил. 11
 Декларация

30.07.2020 14:44 КММ АД - Шумен : KMMФинансови отчети 
На 30.07.2020 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи отчет за второ тримесечие на 2020 год. на КММ АД - Шумен
 Междинен доклад за дейността през второ тримесечие на 2020 г.
 Финансов отчет към 30.06.2020 г. на КММ АД - Шумен (МСС)
 Финансов отчет към 30.06.2020 г. на КММ АД - Шумен (таблична)
 Приложения към финансов отчет към 30.06.2020 г.
 Допълнителна информация съгл. чл. 33, ал. 1, т. 6 от Наредба No 2
 Вътрешна информация за второ тримесечие на 2020 г.
 Декларация

22.07.2020 9:27 КММ АД - Шумен : KMMОбщо събрание на акционерите 
На 22.07.2020 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи покана за общо събрание на акционерите на КММ АД - Шумен /4KP/ на 4.09.2020
 Покана за годишно общо събрание на акционерите на КММ АД на 4.09.2020
 Предложения за годишно общо събрание на акционерите на КММ АД на 4.09.2020
 Пълномощно за представляване на акционер в Общото събрание на акционерите на „КММ” АД

25.06.2020 15:37 КММ АД - Шумен : KMMФинансови отчети 
На 25.06.2020 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи отчет за 2019 год. на КММ АД - Шумен
 Доклад за дейността през 2019 г. на КММ АД - Шумен
 Финансов отчет към 31.12.2019 г. на КММ АД - Шумен (МСС)
 Финансов отчет към 31.12.2019 г. на КММ АД - Шумен (табличен)
 Доклад на независимия одитор
 Приложения към финансов отчет за 2019 г.
 Програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление
 Допълнителна информация съгл. Прил. 11
 Декларация

28.04.2020 15:00 КММ АД - Шумен : KMMФинансови отчети 
На 28.04.2020 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи отчет за първо тримесечие на 2020 год. на КММ АД - Шумен
 Междинен доклад за дейността през първо тримесечие на 2020 г.
 Финансов отчет към 31.03.2020 г. на КММ АД - Шумен (МСС)
 Финансов отчет към 31.03.2020 г. на КММ АД - Шумен (таблична)
 Приложения към финансов отчет към 31.03.2020 г.
 Допълнителна информация съгл. чл. 33, ал. 1, т. 6 от Наредба No 2
 Вътрешна информация за чпърво тримесечие на 2020 г.
 Декларация

24.03.2020 10:47 КММ АД - Шумен : KMMФинансови отчети 
На 24.03.2020 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи отчет за четвърто тримесечие на 2019 год. на КММ АД - Шумен /4KP/
 Междинен доклад за дейността през четвърто тримесечие на 2019 г.
 Финансов отчет към 31.12.2019 г. на КММ АД - Шумен (МСС)
 Финансов отчет към 31.12.2019 г. на КММ АД - Шумен (таблична)
 Приложения към финансов отчет към 31.12.2019 г.
 Допълнителна информация съгл. чл. 33, ал. 1, т. 6 от Наредба No 2
 Вътрешна информация за четвърто тримесечие на 2019 год.
 Декларация

30.01.2020 14:41 КММ АД - Шумен : KMMФинансови отчети 
На 30.01.2020 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи отчет за четвърто тримесечие на 2019 год. на КММ АД - Шумен /4KP/
 Междинен доклад за дейността през четвърто тримесечие на 2019 г.
 Финансов отчет към 31.12.2019 г. на КММ АД - Шумен (МСС)
 Финансов отчет към 31.12.2019 г. на КММ АД - Шумен (таблична)
 Допълнителна информация съгл. чл. 33, ал. 1, т. 6 от Наредба No 2
 Вътрешна информация за четвърто тримесечие на 2019 год.
 Декларация

29.10.2019 15:32 КММ АД - Шумен : KMMФинансови отчети 
На 29.10.2019 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи отчет за трето тримесечие на 2019 год. на КММ АД - Шумен /4KP/
 Междинен доклад за дейността през трето тримесечие на 2019 год.
 Финансов отчет към 30.09.2019 г. на КММ АД - Шумен (МСС)
 Финансов отчет към 30.09.2019 г. на КММ АД - Шумен (таблична)
 Приложения към финансов отчет към 30.09.2019 г.
 Допълнителна информация съгл. чл. 33, ал. 1, т. 6 от Наредба No 2
 Вътрешна информация за трето тримесечие на 2019 год.
 Декларация

31.07.2019 11:08 КММ АД - Шумен : KMMФинансови отчети 
На 31.07.2019 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи отчет за второ тримесечие на 2019 год. на КММ АД - Шумен /4KP/
 Междинен доклад за дейността през второ тримесечие на 2019 год
 Финансов отчет към 30.06.2019 г. на КММ АД - Шумен (МСС)
 Финансов отчет към 30.06.2019 г. на КММ АД - Шумен (таблична)
 Приложения към финансов отчет към 30.06.2019 г.
 Допълнителна информация съгл. чл. 33, ал. 1, т. 6 от Наредба No 2
 Вътрешна информация за второ тримесечие на 2019 год
 Декларация

7.06.2019 14:49 КММ АД - Шумен : KMMОбщо събрание на акционерите 
На 07.06.2019 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи протокол от годишно събрание на акционерите на КММ АД - Шумен /4KP/
 Протокол от редовно годишно Общо събрание на акционерите на "КММ" АД - гр. Шумен, проведено на 07.06.2019 г.
 Списък на присъствалите лица
 Списък на упълномощените лица

3.05.2019 17:10 КММ АД - Шумен : KMMОбщо събрание на акционерите 
На 03.05.2019 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи покана за общо събрание на акционерите на КММ АД - Шумен /4KP/ на 7.06.2019
 Покана за годишно общо събрание на акционерите на КММ АД на 7.06.2019
 Материали за годишно общо събрание на акционерите на КММ АД на 7.06.2019
 Пълномощно за представляване на акционер в Общото събрание на акционерите на „КММ” АД

25.04.2019 13:14 КММ АД - Шумен : KMMФинансови отчети 
На 25.04.2019 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи отчет за първо тримесечие на 2019 год. на КММ АД - Шумен /4KP/
 Междинен доклад за дейността през първо тримесечие на 2019 год
 Финансов отчет към 31.03.2019 г. на КММ АД - Шумен (МСС)
 Финансов отчет към 31.03.2019 г. на КММ АД - Шумен (таблична)
 Приложения към финансов отчет към 31.03.2019 г.
 Допълнителна информация съгл. чл. 33, ал. 1, т. 6 от Наредба No 2
 Вътрешна информация за първо тримесечие на 2019 год
 Декларация

23.04.2019 8:55 КММ АД - Шумен : KMMОбщо събрание на акционерите 
На 23.04.2019 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи покана за общо събрание на акционерите на КММ АД - Шумен /4KP/ на 7.06.2019
 Покана за годишно общо събрание на акционерите на КММ АД на 7.06.2019
 Материали за годишно общо събрание на акционерите на КММ АД на 7.06.2019

29.03.2019 14:39 КММ АД - Шумен : KMMФинансови отчети 
На 29.03.2019 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи годишен отчет за 2018 год. на КММ АД - Шумен /4KP/
 Доклад за дейността през 2018 г. на КММ АД - Шумен
 Финансов отчет към 31.12.2018 г. на КММ АД - Шумен (МСС)
 Доклад на независимия одитор
 Приложения към финансов отчет за 2018 г.
 Програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление
 Допълнителна информация съгл. Прил. 11
 Декларация

1.02.2019 8:46 КММ АД - Шумен : KMMФинансови отчети 
На 31.01.2019 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи отчет за четвърто тримесечие на 2018 год. на КММ АД - Шумен /4KP/
 Междинен доклад за дейността през четвърто тримесечие на 2018 год
 Финансов отчет към 31.12.2018 г. на КММ АД - Шумен (МСС)
 Финансов отчет към 31.12.2018 г. на КММ АД - Шумен (таблична)
 Приложения към финансов отчет към 31.12.2018 г.
 Допълнителна информация съгл. чл. 33, ал. 1, т. 6 от Наредба No 2
 Вътрешна информация за четвърто тримесечие на 2018 год
 Декларация

31.07.2018 16:30 КММ АД - Шумен : KMMФинансови отчети 
На 31.07.2018 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет за второ тримесечие на 2018 год. на КММ АД - Шумен /4KP/
 Междинен доклад за дейността през второ тримесечие на 2018 год
 Финансов отчет към 30.06.2018 г. на КММ АД - Шумен (МСС)
 Финансов отчет към 30.06.2018 г. на КММ АД - Шумен (таблична)
 Приложения към финансов отчет към 30.06.2018 г.
 Допълнителна информация съгл. чл. 33, ал. 1, т. 6 от Наредба No 2
 Вътрешна информация за второ тримесечие на 2018 год
 Декларация

2.07.2018 18:33 КММ АД - Шумен : KMMОбщо събрание на акционерите 
На 2.07.2018 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпиха материали от общо събрание на акционерите на КММ АД - Шумен /4KP/ на 29.06.2018
 Протокол от редовно годишно общо събрание на акционерите
 Списък на акционерите, присъствали на годишно общо събрание на акционерите
 Списък на пълномощниците, присъствали на годишно общо събрание на акционерите

28.05.2018 12:14 КММ АД - Шумен : KMMОбщо събрание на акционерите 
На 28.05.2018 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи покана за общо събрание на акционерите на КММ АД - Шумен /4KP/ на 29.06.2018
 Покана за общо събрание на акционерите на КММ АД - Шумен
 Материали за общо събрание на акционерите

27.04.2018 9:49 КММ АД - Шумен : KMMФинансови отчети 
На 27.04.2018 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет за първо тримесечие на 2018 год. на КММ АД - Шумен /4KP/
 Междинен доклад за дейността през първо тримесечие на 2018 год
 Финансов отчет към 31.03.2018 г. на КММ АД - Шумен (МСС)
 Финансов отчет към 31.03.2018 г. на КММ АД - Шумен (таблична)
 Приложения към финансов отчет към 31.03.2018 г.
 Допълнителна информация съгл. чл. 33, ал. 1, т. 6 от Наредба No 2
 Вътрешна информация за първо тримесечие на 2018 год
 Декларация

30.03.2018 16:54 КММ АД - Шумен : KMMФинансови отчети 
На 30.03.2018 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи годишен отчет за 2017 год. на КММ АД - Шумен /4KP/
 Доклад за дейността през 2017 год на КММ АД - Шумен
 Финансов отчет към 31.12.2017 г. на КММ АД - Шумен (МСС)
 Доклад на независимия одитор
 Приложения към финансов отчет за 2017 год.
 Програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление
 Допълнителна информация съгл. Прил. 11
 Декларация

1.02.2018 10:13 КММ АД - Шумен : KMMФинансови отчети 
На 1.02.2018 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет за четвърто тримесечие на 2017 год. на КММ АД - Шумен /4KP/
 Междинен доклад за дейността през четвърто тримесечие на 2017 год
 Финансов отчет към 31.12.2017 г. на КММ АД - Шумен (МСС)
 Финансов отчет към 31.12.2017 г. на КММ АД - Шумен (таблична)
 Приложения към финансов отчет към 31.12.2017 г.
 Допълнителна информация съгл. чл. 33, ал. 1, т. 6 от Наредба No 2
 Вътрешна информация за четвърто тримесечие на 2017 год
 Декларация

30.10.2017 16:43 КММ АД - Шумен : KMMФинансови отчети 
На 30.10.2017 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет за трето тримесечие на 2017 год. на КММ АД - Шумен /4KP/
 Междинен доклад за дейността през трето тримесечие на 2017 год
 Финансов отчет към 30.09.2017 г. на КММ АД - Шумен (МСС)
 Финансов отчет към 30.09.2017 г. на КММ АД - Шумен (таблична)
 Приложения към финансов отчет към 30.09.2017 г.
 Допълнителна информация съгл. чл. 33, ал. 1, т. 6 от Наредба No 2
 Вътрешна информация за трето тримесечие на 2017 год
 Декларация

31.07.2017 12:24 КММ АД - Шумен : KMMФинансови отчети 
На 31.07.2017 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет за второ тримесечие на 2017 год. на КММ АД - Шумен /4KP/
 Междинен доклад за дейността през второ тримесечие на 2017 год
 Финансов отчет към 30.06.2017 г. на КММ АД - Шумен (МСС)
 Финансов отчет към 30.06.2017 г. на КММ АД - Шумен (таблична)
 Приложения към финансов отчет към 30.06.2017 г.
 Допълнителна информация съгл. чл. 33, ал. 1, т. 6 от Наредба No 2
 Вътрешна информация за второ тримесечие на 2017 год
 Декларация

30.06.2017 16:23 КММ АД - Шумен : KMMОбщо събрание на акционерите 
На 30.06.2017 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи протокол от общо събрание на акционерите на КММ АД - Шумен /4KP/ на 30.06.2017
 Протокол от общо събрание на акционерите на КММ АД - Шумен

30.05.2017 15:28 КММ АД - Шумен : KMMОбщо събрание на акционерите 
На 30.05.2017 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи покана за общо събрание на акционерите на КММ АД - Шумен /4KP/ на 30.06.2017
 Покана за общо събрание на акционерите на КММ АД - Шумен
 Материали за общо събрание на акционерите
 Пълномощно за представляване на акционер в Общото събрание на акционерите на „КММ” АД

28.04.2017 12:02 КММ АД - Шумен : KMMФинансови отчети 
На 28.04.2017 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен финансов отчет за първо тримесечие на 2017 год. на КММ АД - Шумен /4KP/
 Междинен доклад за дейността през първо тримесечие на 2017 год
 Финансов отчет към 31.03.2017 г. на КММ АД - Шумен (МСС)
 Финансов отчет към 31.03.2017 г. на КММ АД - Шумен (таблична)
 Приложения към финансов отчет към 31.03.2017 г.
 Допълнителна информация съгл. чл. 33, ал. 1, т. 6 от Наредба No 2
 Вътрешна информация за първо тримесечие на 2017 год
 Декларация

31.03.2017 11:08 КММ АД - Шумен : KMMФинансови отчети 
На 31.03.2017 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен финансов отчет за 2016 год. на КММ АД - Шумен /4KP/
 Годишен доклад за дейността през 2016 г.
 Финансов отчет за 2016 год. на КММ АД - Шумен (МСС)
 Приложения към финансов отчет за 2016 год.
 Доклад на независимия одитор
 Информация относно КММ АД - Шумен (МСС) към 31.12.2016 год.
 Програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление за 2016
 Декларация

30.01.2017 14:54 КММ АД - Шумен : KMMФинансови отчети 
На 30.01.2017 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен финансов отчет за четвърто тримесечие на 2016 год. на КММ АД - Шумен /4KP/
 Междинен доклад за дейността през четвърто тримесечие на 2016 год
 Финансов отчет към 31.12.2016 г. на КММ АД - Шумен (МСС)
 Финансов отчет към 31.12.2016 г. на КММ АД - Шумен (таблична)
 Приложения към финансов отчет към 31.12.2016 г.
 Допълнителна информация съгл. чл. 33, ал. 1, т. 6 от Наредба No 2
 Вътрешна информация за четвърто тримесечие на 2016 год
 Декларация

31.10.2016 14:58 КММ АД - Шумен : KMMФинансови отчети 
На 31.10.2016 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен финансов отчет за трето тримесечие на 2016 год. на КММ АД - Шумен /4KP/
 Междинен доклад за дейността през трето тримесечие на 2016 год
 Финансов отчет към 30.09.2016 г. на КММ АД - Шумен (МСС)
 Финансов отчет към 30.09.2016 г. на КММ АД - Шумен (таблична)
 Приложения към финансов отчет към 30.09.2016 г.
 Допълнителна информация съгл. чл. 33, ал. 1, т. 6 от Наредба No 2
 Вътрешна информация за трето тримесечие на 2016 год
 Декларация

31.08.2016 8:31 КММ АД - Шумен : KMMОбщо събрание на акционерите 
На 30.08.2016 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи протокол от извънредно общо събрание на акционерите на КММ АД - Шумен /4KP/ на 26.08.2016 г.
 Протокол от извънредно общо събрание на акционерите на КММ АД на 26.08.2016

1.08.2016 16:42 КММ АД - Шумен : KMMФинансови отчети 
На 1.08.2016 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен финансов отчет за второ тримесечие на 2016 год. на КММ АД - Шумен /4KP/
 Доклад за дейността за второ тримесечие на 2016 год
 Финансов отчет към 30.06.2016 г. на КММ АД - Шумен (МСС)
 Финансов отчет към 30.06.2016 г. на КММ АД - Шумен (таблична)
 Приложения към финансов отчет към 30.06.2016 г.
 Допълнителна информация съгл. чл. 33, ал. 1, т. 6 от Наредба No 2
 Вътрешна информация към 30.06.2016 г.
 Декларация

7.07.2016 15:57 КММ АД - Шумен : KMMОбщо събрание на акционерите 
На 7.07.2016 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи покана за извънредно общо събрание на акционерите на КММ АД - Шумен /4KP/ на 26.08.2016 г.
 Покана за извънредно общо събрание на акционерите на КММ АД - Шумен
 Материали за извънредно общо събрание на акционерите
 Пълномощно за представляване на акционер в Общото събрание на акционерите на „КММ” АД

21.06.2016 14:09 КММ АД - Шумен : KMMОбщо събрание на акционерите 
На 21.06.2016 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи протокол от годишно общо събрание на акционерите на КММ АД - Шумен /4KP/ на 20.06.2016 г.
 Протокол от годишно общо събрание на акционерите на КММ АД - Шумен /4KP/ на 20.06.2016 г.

13.05.2016 10:10 КММ АД - Шумен : KMMОбщо събрание на акционерите 
На 13.05.2016 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи покана за годишно общо събрание на акционерите на КММ АД - Шумен /4KP/ на 20.06.2016 г.
 Покана за годишно общо събрание на акционерите на КММ АД - Шумен
 Документи за общо събрание на акционерите
 Пълномощно за представляване на акционер в Общото събрание на акционерите на „КММ” АД

27.04.2016 16:42 КММ АД - Шумен : KMMФинансови отчети 
На 27.04.2016 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен финансов отчет за първо тримесечие на 2016 год. на КММ АД - Шумен /4KP/
 Доклад за дейността за първо тримесечие на 2016 год
 Финансов отчет към 31.03.2016 г. на КММ АД - Шумен (МСС)
 Финансов отчет към 31.03.2016 г. на КММ АД - Шумен (таблична)
 Приложения към финансов отчет към 31.03.2016 г.
 Допълнителна информация съгл. чл. 33, ал. 1, т. 6 от Наредба No 2
 Вътрешна информация към 31.03.2016 г.
 Декларация

4.04.2016 12:01 КММ АД - Шумен : KMMФинансови отчети 
На 4.04.2016 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи годишен финансов отчет за 2015 год. на КММ АД - Шумен /4KP/
 Доклад за дейността през 2015 г.
 Финансов отчет за 2015 год. на КММ АД - Шумен (МСС)
 Приложения към финансов отчет за 2015 год.
 Доклад на независимия одитор
 Информация относно КММ АД - Шумен (МСС) към 31.12.2015 год.
 Програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление
 Програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление за 2015
 Декларация

29.01.2016 15:40 КММ АД - Шумен : KMMФинансови отчети 
На 29.01.2016 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи финансов отчет за четвърто тримесечие на 2015 год. на КММ АД - Шумен /4KP/
 Междинен доклад за дейността през четвърто тримесечие на 2015 г.
 Финансов отчет за четвърто тримесечие на 2015 год. на КММ АД - Шумен (МСС)
 Финансов отчет за четвърто тримесечие на 2015 год. на КММ АД - Шумен (КФН)
 Приложения към финансов отчет за четвърто тримесечие на 2015 год.
 Допълнителна информация съгл. чл. 33, ал. 1, т. 6 от Наредба No 2
 Вътрешна информация информация съгл. чл. 33, ал. 1, т.4 от Наредба No 2
 Декларация

30.10.2015 11:17 КММ АД - Шумен : KMMФинансови отчети 
На 30.10.2015 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи финансов отчет за трето тримесечие на 2015 год. на КММ АД - Шумен /4KP/
 Междинен доклад за дейността през трето тримесечие на 2015 г.
 Финансов отчет за трето тримесечие на 2015 год. на КММ АД - Шумен (МСС)
 Финансов отчет за трето тримесечие на 2015 год. на КММ АД - Шумен (КФН)
 Приложения към финансов отчет за трето тримесечие на 2015 год.
 Допълнителна информация съгл. чл. 33, ал. 1, т. 6 от Наредба No 2
 Вътрешна информация информация съгл. чл. 33, ал. 1, т.4 от Наредба No 2
 Декларация

28.07.2015 14:22 КММ АД - Шумен : KMMФинансови отчети 
На 28.07.2015 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи финансов отчет за второ тримесечие на 2015 год. на КММ АД - Шумен /4KP/
 Междинен доклад за дейността през второ тримесечие на 2015 г.
 Финансов отчет за второ тримесечие на 2015 год. на КММ АД - Шумен (МСС)
 Финансов отчет за второ тримесечие на 2015 год. на КММ АД - Шумен (КФН)
 Приложения към финансов отчет за второ тримесечие на 2015 год.
 Допълнителна информация съгл. чл. 33, ал. 1, т. 6 от Наредба No 2
 Вътрешна информация информация съгл. чл. 33, ал. 1, т.4 от Наредба No 2
 Декларация

22.07.2015 9:51 КММ АД - Шумен : KMMВътрешна информация, съгл. наредба 2 
На 22.07.2015 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи уведомление от КММ АД - Шумен /4KP/ на вниманието на Българска фондова борса-София
 Уведомление от КММ АД - Шумен /4KP/ на вниманието на Българска фондова борса-София

19.06.2015 14:32 КММ АД - Шумен : KMMОбщо събрание на акционерите 
На 19.06.2015 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи протокол от годишно общо събрание на акционерите на КММ АД - Шумен /4KP/
 Протокол от годишно общо събрание на акционерите на КММ АД - Шумен /4KP/

13.05.2015 16:12 КММ АД - Шумен : KMMОбщо събрание на акционерите 
На 13.05.2015 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи покана за годишно общо събрание на акционерите на КММ АД - Шумен /4KP/ на 19.06.2015 г.
 Покана за годишно общо събрание на акционерите на КММ АД - Шумен
 Документи за общо събрание на акционерите
 Пълномощно за представляване на акционер в Общото събрание на акционерите на „КММ” АД

24.04.2015 10:51 КММ АД - Шумен : KMMФинансови отчети 
На 24.04.2015 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи финансов отчет за първо тримесечие на 2015 год. на КММ АД - Шумен /4KP/
 Междинен доклад за дейността през първо тримесечие на 2015 г.
 Финансов отчет за първо тримесечие на 2015 год. на КММ АД - Шумен (МСС)
 Финансов отчет за първо тримесечие на 2015 год. на КММ АД - Шумен (КФН)
 Приложения към финансов отчет за първо тримесечие на 2015 год.
 Допълнителна информация съгл. чл. 33, ал. 1, т. 6 от Наредба No 2
 Вътрешна информация информация съгл. чл. 33, ал. 1, т.4 от Наредба No 2
 Декларация

31.03.2015 17:59 КММ АД - Шумен : KMMФинансови отчети 
На 31.03.2015 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи финансов отчет за 2014 год. на КММ АД - Шумен /4KP/
 Доклад за дейността през 2014 г.
 Финансов отчет за 2014 год. на КММ АД - Шумен (МСС)
 Приложения към финансов отчет за 2014 год.
 Доклад на независимия одитор
 Информация относно КММ АД към 31.12.2014
 Програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление
 Декларация

29.01.2015 8:59 КММ АД - Шумен : KMMФинансови отчети 
На 29.01.2015 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи финансов отчет за четвърто тримесечие на 2014 год. на КММ АД - Шумен /4KP/
 Междинен доклад за дейността през четвърто тримесечие на 2014 г.
 Финансов отчет за четвърто тримесечие на 2014 год. на КММ АД - Шумен (МСС)
 Финансов отчет за четвърто тримесечие на 2014 год. на КММ АД - Шумен (КФН)
 Допълнителна информация съгл. чл. 33, ал. 1, т. 6 от Наредба No 2
 Приложения към финансов отчет за четвърто тримесечие на 2014 год.
 Вътрешна информация информация съгл. чл. 33, ал. 1, т.4 от Наредба No 2
 Декларация

31.10.2014 17:25 КММ АД - Шумен : KMMФинансови отчети 
На 31.10.2014 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи финансов отчет за трето тримесечие на 2014 год. на КММ АД - Шумен /4KP/
 Междинен доклад за дейността през трето тримесечие на 2014 г.
 Финансов отчет за трето тримесечие на 2014 год. на КММ АД - Шумен (МСС)
 Финансов отчет за трето тримесечие на 2014 год. на КММ АД - Шумен (КФН)
 Допълнителна информация съгл. чл. 33, ал. 1, т. 6 от Наредба No 2
 Приложения към финансов отчет за трето тримесечие на 2014 год.
 Вътрешна информация информация съгл. чл. 33, ал. 1, т.4 от Наредба No 2
 Декларация

30.07.2014 11:48 КММ АД - Шумен : KMMФинансови отчети 
На 30.07.2014 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи финансов отчет за второ тримесечие на 2014 год. на КММ АД - Шумен /4KP/
 Междинен доклад за дейността през второ тримесечие на 2014 г.
 Финансов отчет за второ тримесечие на 2014 год. на КММ АД - Шумен (МСС)
 Финансов отчет за второ тримесечие на 2014 год. на КММ АД - Шумен (КФН)
 Допълнителна информация съгл. чл. 33, ал. 1, т. 6 от Наредба No 2
 Приложения към финансов отчет за второ тримесечие на 2014 год.
 Вътрешна информация информация съгл. чл. 33, ал. 1, т.4 от Наредба No 2
 Декларация

28.07.2014 10:32 КММ АД - Шумен : KMMФинансови отчети 
На 28.07.2014 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи финансов отчет за първо тримесечие на 2014 год. на КММ АД - Шумен /4KP/
 Междинен доклад за дейността през първо тримесечие на 2014 г.
 Финансов отчет за първо тримесечие на 2014 год. на КММ АД - Шумен (МСС)
 Финансов отчет за първо тримесечие на 2014 год. на КММ АД - Шумен (КФН)
 Допълнителна информация съгл. чл. 33, ал. 1, т.6 от Наредба No 2
 Приложения към финансов отчет за първо тримесечие на 2014 год.
 Вътрешна информация информация съгл. чл. 33, ал. 1, т.4 от Наредба No 2
 Декларация

23.06.2014 16:49 КММ АД - Шумен : KMMОбщо събрание на акционерите 
На 23.06.2014 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи протокол от годишно общо събрание на акционерите на КММ АД - Шумен /4KP/ на 23.06.2014
 Протокол от годишно общо събрание на акционерите на КММ АД - Шумен /4KP/ на 23.06.2014

16.05.2014 16:12 КММ АД - Шумен : KMMОбщо събрание на акционерите 
На 16.05.2014 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи покана за годишно общо събрание на акционерите на КММ АД - Шумен /4KP/ на 23.06.2014
 Покана за годишно общо събрание на акционерите на КММ АД - Шумен
 Документи за общо събрание на акционерите
 Пълномощно за представляване на акционер в Общото събрание на акционерите на „КММ” АД

29.04.2014 15:47 КММ АД - Шумен : KMMФинансови отчети 
На 29.04.2014 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи финансов отчет за първо тримесечие на 2014 год. на КММ АД - Шумен /4KP/
 Финансов отчет за първо тримесечие на 2014 год. на КММ АД - Шумен

31.03.2014 11:01 КММ АД - Шумен : KMMФинансови отчети 
На 31.03.2014 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи годишен финансов отчет за 2013 год. на КММ АД - Шумен /4KP/
 Годишен финансов отчет за 2013 г. на КММ АД

31.01.2014 14:30 КММ АД - Шумен : KMMФинансови отчети 
На 31.01.2014 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи финансов отчет за четвърто тримесечие на 2013 год. на КММ АД - Шумен /4KP/
 Финансов отчет за четвърто тримесечие на 2013 год. на КММ АД - Шумен

30.10.2013 15:52 КММ АД - Шумен : KMMФинансови отчети 
На 30.10.2013 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи финансов отчет за трето тримесечие на 2013 год. на КММ АД - Шумен /4KP/
 Финансов отчет за трето тримесечие на 2013 год. на КММ АД - Шумен

14.08.2013 15:46 КММ АД - Шумен : KMMОбщо събрание на акционерите 
На 14.08.2013 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи протокол от Общо събрание на КММ АД - Шумен /4KP/
 Протокол от Общо събрание на 14.08.2013 на КММ АД - Шумен /4KP/

31.07.2013 10:40 КММ АД - Шумен : KMMОбщо събрание на акционерите 
На 1.08.2013 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи протокол от Общо събрание на КММ АД - Шумен /4KP/
 Протокол от Общо събрание на КММ АД - Шумен /4KP/

30.07.2013 10:40 КММ АД - Шумен : KMMФинансови отчети 
На 30.07.2013 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи финансов отчет за второ тримесечие на 2013 год. на КММ АД - Шумен /4KP/
 Финансов отчет за второ тримесечие на 2013 год. на КММ АД - Шумен

25.06.2013 17:25 КММ АД - Шумен : KMMОбщо събрание на акционерите 
На 25.06.2013 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи покана за годишно общо събрание на акционерите на КММ АД - Шумен /4KP/ на 31.07.2013
 Покана за годишно общо събрание на акционерите на КММ АД - Шумен
 Документи за годишно общо събрание на акционерите на КММ АД - Шумен
 Пълномощно за представляване на акционер в Общото събрание на акционерите на „КММ” АД

24.06.2013 8:33 КММ АД - Шумен : KMMОбщо събрание на акционерите 
На 24.06.2013 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи покана за годишно общо събрание на акционерите на КММ АД - Шумен /4KP/
 Покана за годишно общо събрание на акционерите на КММ АД - Шумен

29.04.2013 16:18 КММ АД - Шумен : KMMФинансови отчети 
На 29.04.2013 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи финансов отчет за първо тримесечие на 2013 год. на КММ АД - Шумен /4KP/
 Финансов отчет за първо тримесечие на 2013 год. на КММ АД - Шумен

28.03.2013 11:31 КММ АД - Шумен : KMMФинансови отчети 
На 28.03.2013 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи годишен финансов отчет за 2012 год. на КММ АД - Шумен /4KP/
 Годишен финансов отчет за 2012 год. на КММ АД - Шумен

31.01.2013 9:55 КММ АД - Шумен : KMMФинансови отчети 
На 31.01.2013 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи финансов отчет за четвърто тримесечие на 2012 год. на КММ АД - Шумен /4KP/
 Финансов отчет за четвърто тримесечие на 2012 год. на КММ АД - Шумен

31.10.2012 15:50 КММ АД - Шумен : KMMФинансови отчети 
На 31.10.2012 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи финансов отчет за трето тримесечие на 2012 год. на КММ АД - Шумен /4KP/
 Финансов отчет за трето тримесечие на 2012 год. на КММ АД - Шумен

31.07.2012 16:20 КММ АД - Шумен : KMMФинансови отчети 
На 31.07.2012 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи финансов отчет за второ тримесечие на 2012 год. на КММ АД - Шумен /4KP/
 Финансов отчет за второ тримесечие на 2012 год. на КММ АД - Шумен

25.06.2012 12:08 КММ АД - Шумен : KMMОбщо събрание на акционерите 
На 25.06.2012 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи протокол от общо събрание на акционерите на КММ АД - Шумен /4KP/, проведено на 22.06.2012
 Протокол от общо събрание на акционерите на КММ АД - Шумен, проведено на 22.06.2012

15.05.2012 9:48 КММ АД - Шумен : KMMОбщо събрание на акционерите 
На 15.05.2012 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи покана за общо събрание на акционерите на КММ АД - Шумен /4KP/ на 22.06.2012
 Дневен ред на Общо събрание на 22.06.2012
 Материали за Общо събрание на 22.06.2012
 Пълномощно за представляване на акционер в Общото събрание

27.04.2012 14:22 КММ АД - Шумен : KMMФинансови отчети 
На 27.04.2012 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи финансов отчет за първо тримесечие на 2012 год. на КММ АД - Шумен /4KP/
 Финансов отчет към 31.03.2012 г. на КММ АД - Шумен

28.03.2012 13:51 КММ АД - Шумен : KMMФинансови отчети 
На 28.03.2012 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи годишен финансов отчет за 2011 год. на КММ АД - Шумен /4KP/
 Доклад за дейността през 2011 г.
 Финансови отчети за 2011 г.
 Доклад на независимия одитор
 Приложения към годишния финансов отчет

27.01.2012 13:31 КММ АД - Шумен : KMMФинансови отчети 
На 27.01.2012 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи финансов отчет за четвърто тримесечие на 2011 год. на КММ АД - Шумен /4KP/
 Финансов отчет за четвърто тримесечие на 2011 год.

28.12.2011 8:43 КММ АД - Шумен : KMMФинансови отчети 
На 28.12.2011 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи финансов отчет за трето тримесечие на 2011 год. на КММ АД - Шумен /4KP/
 Финансов отчет за трето тримесечие на 2011 год.

29.07.2011 10:45 КММ АД - Шумен : KMMФинансови отчети 
На 29.07.2011 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи финансов отчет за второ тримесечие на 2011 год. на КММ АД - Шумен /4KP/
 Финансов отчет за второ тримесечие на 2011 год.

20.05.2011 12:53 КММ АД - Шумен : KMMОбщо събрание на акционерите 
На 20.05.2011 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи покана за общо събрание на акционерите на КММ АД - Шумен /4KP/ на 21.06.2011
 Дневен ред на Общо събрание на 21.06.2011
 Материали за Общо събрание на 21.06.2011

29.04.2011 13:13 КММ АД - Шумен : KMMФинансови отчети 
На 29.04.2011 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи финансов отчет за първо тримесечие на 2011 год. на КММ АД - Шумен /4KP/
 Финансов отчет за първо тримесечие на 2011 год.

10.03.2011 13:54 КММ АД - Шумен : KMMФинансови отчети 
На 10.03.2011 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи годишен доклад и годишен финансов отчет за 2010 год. на КММ АД - Шумен /4KP/
 Годишен доклад за дейността за 2010 г.
 Финансови отчети към 31.12.2010 г.
 Доклад на независим одитор на КММ АД - Шумен

31.01.2011 15:34 КММ АД - Шумен : KMMФинансови отчети 
На 31.01.2011 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен финансов отчет за четвърто тримесечие на 2010 год. на КММ АД - Шумен /4KP/
 Финансови отчети към 31.12.2010 г. - таблични
 Финансови отчети към 30.09.2010 г. - таблични

30.08.2010 14:28 КММ АД - Шумен : KMMОбщо събрание на акционерите 
На 30.08.2010 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи протокол от заседание на общото събрание на акционерите на КММ АД - Шумен /4KP/ на 17.08.2010
 Протокол от заседание на общото събрание на акционерите на 17.08.2010

16.07.2010 9:14 КММ АД - Шумен : KMMОбщо събрание на акционерите 
На 16.07.2010 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи покана за общо събрание на акционерите на КММ АД - Шумен /4KP/ на 17.08.2010
 Покана за Общо събрание
 Материали за Общо събрание

29.10.2009 14:39 КММ АД - Шумен : KMMФинансови отчети 
На 29.10.2009 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи финансов отчет за второ тримесечие на 2009 год. от КММ АД - Шумен /4KP/
 Междинен доклад за дейността през второ тримесечие на 2009 г.
 Приложения към финансовия отчет за второ тримесечие на 2009 г.
 Финансов отчет за второ тримесечие на 2009 г.
 Финансов отчет за второ тримесечие на 2009 г. (xls)

22.05.2009 17:57 КММ АД - Шумен : KMMОбщо събрание на акционерите 
На 22.05.2009 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи протокол от годишното общо събрание на акционерите на КММ АД - Шумен /4KP/ проведено на 20.05.2009
 Протокол от годишното общо събрание на акционерите на КММ АД - Шумен /4KP/ проведено на 20.05.2009

17.04.2009 10:15 КММ АД - Шумен : KMMОбщо събрание на акционерите 
На 17.04.2009 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи покана за общо събрание на акционерите на КММ АД - Шумен /4KP/ на 20.05.2009
 Покана за годишно общо събрание на акционерите на КММ АД на 20.05.2009
 Материали за годишно общо събрание на акционерите на КММ АД на 20.05.2009
 Пълномощно за представляване на акционер в общото събрание