Регулирана информация

30.08.2023 11:19 Випом АД - Видин : VPOMУведомление за дивиденти 
На 30.08.2023 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи:
 Уведомление за обратно изкупени акции по чл.111, ал.8 от ЗППЦК

23.08.2023 11:31 Випом АД - Видин : VPOMФинансови отчети 
На 23.08.2023 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи шестмесечен финансов отчет на Випом АД към 30.06.2023г. на консолидирана основа:
 Шестмесечен финансов отчет на Випом АД към 30.06.2023г. на консолидирана основа

25.07.2023 16:36 Випом АД - Видин : VPOMФинансови отчети 
На 25.05.2023 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи Шестмесечен финансов отчет на "Випом" АД (на индивидуална основа) към 30.06.2023 г.
 Шестмесечен финансов отчет на "Випом" АД (на индивидуална основа) към 30.06.2023 г.

28.06.2023 15:15 Випом АД - Видин : VPOMФинансови отчети 
На 28.06.2023 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи Годишен финансов отчет на "Випом" АД (на индивидуална основа, с допълнен одиторски доклад относно индивидуалния Годишен финансов отчет) за годината, завършваща на 31.12.2022 г.
 Годишен финансов отчет на "Випом" АД (на консолидирана основа, с допълнен одиторски доклад относно индивидуалния Годишен финансов отчет) за годината, завършваща на 31.12.2022 г.

28.06.2023 14:00 Випом АД - Видин : VPOMФинансови отчети 
На 28.06.2023 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи Годишен финансов отчет на "Випом" АД (на индивидуална основа, с допълнен одиторски доклад) за годината, завършваща на 31.12.2022 г.
  Годишен финансов отчет на "Випом" АД (на индивидуална основа, с допълнен одиторски доклад) за годината, завършваща на 31.12.2021 г.

28.06.2023 13:55 Випом АД - Видин : VPOMНовини 
На 28.06.2023 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи:
 Уведомление за обратно изкупени акции по чл.111, ал.8 от ЗППЦК

26.06.2023 15:18 Випом АД - Видин : VPOMОбщо събрание на акционерите 
На 26.06.2023 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи регулирана информация за проведено на 26.06.2023 г. редовно годишно Общо събрание на акционерите на “Випом” АД
 Информация за проведено на 30.06.2022 г. редовно годишно Общо събрание на акционерите

15.05.2023 13:42 Випом АД - Видин : VPOMФинансови отчети 
На 15.05.2023 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи Публично уведомление за финансовото състояние на Випом АД към 31.03.2023г. на консолидирана основа
 Уведомление за финансовото състояние на Випом АД към 31.03.2023г. на консолидирана основа

15.05.2023 13:35 Випом АД - Видин : VPOMОбщо събрание на акционерите 
На 15.05.2023 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи Покана за редовно годишно Общо събрание на акционерите на Випом АД с уникален идентификационен код на събитието VPOMOSA20230626, което ще се проведе на 26.06.2023г. от 10:00 часа местно време (07:00 UTC + 03:00) по седалището и адреса на управление на дружеството - гр. Видин, ул."Цар Иван Асен II" №9, а при липса на кворум на тази дата - на 11.07.2023г. от 10:00 часа местно време (07:00 UTC + 03:00), на същото място и при същия дневен ред
 Покана за редовно годишно Общо събрание на акционерите
 Писмени материали за провеждане на редовно годишно Общо събрание на акционерите на "Випом" АД с предложения на Съвета на директорите за решения по точките от дневния ред
 Образец на Пълномощно за участие в Общото събрание на акционерите чрез пълномощник (в .doc формат)
 Поканата за провеждане на Общото събрание e вписана в Търговския регистър под номер 20230515115053

27.04.2023 14:44 Випом АД - Видин : VPOMФинансови отчети 
На 27.04.2023 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи Годишен финансов отчет на "Випом" АД (одитиран, на консолидирана основа) за годината, завършваща на 31.12.2022 г.
 Годишен финансов отчет на "Випом" АД (одитиран, на консолидирана основа) за годината, завършваща на 31.12.2022 г.

24.04.2023 14:35 Випом АД - Видин : VPOMФинансови отчети 
На 24.04.2023 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи
 Уведомление за финансовото състояние (на индивидуална основа) на Випом АД към 31.12.2022 г.

30.03.2023 11:58 Випом АД - Видин : VPOMФинансови отчети 
На 30.03.2023 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи Годишен финансов отчет на "Випом" АД (на индивидуална основа) за годината, завършваща на 31.12.2022 г.
 Годишен финансов отчет на "Випом" АД (одитиран, на индивидуална основа) за годината, завършваща на 31.12.2021 г.

14.03.2023 13:47 Випом АД - Видин : VPOMУведомление за дивиденти 
На 14.03.2023 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи
 Уведомление за обратно изкупени акции по чл.111, ал.8 от ЗППЦК

8.03.2023 12:19 Випом АД - Видин : VPOMВътрешна информация, съгл. наредба 2 
На 08.03.2023 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи
 Уведомление за присвоени CFI и FISN кодове на емитираната от Дружеството емисия акции с ISIN код BG11VIVIAT15

22.02.2023 16:45 Випом АД - Видин : VPOMФинансови отчети 
На 22.02.2023 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи:
 Уведомление за финансовото състояние (на консолидирана основа) на Випом АД към 31.12.2022 г.

24.01.2023 13:32 Випом АД - Видин : VPOMФинансови отчети 
На 24.1.2023 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи
 Уведомление за финансовото състояние (на индивидуална основа) на Випом АД към 31.12.2022 г.

1.12.2022 11:56 Випом АД - Видин : VPOMУведомление за дивиденти 
На 01.12.2022 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи
 Уведомление за обратно изкупени акции по чл. 111, ал. 8 от ЗППЦК

30.11.2022 12:04 Випом АД - Видин : VPOMУведомление за дивиденти 
На 30.11.2022 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи
 Уведомление за обратно изкупени акции по чл. 111, ал. 8 от ЗППЦК

29.11.2022 10:42 Випом АД - Видин : VPOMУведомление за дивиденти 
На 29.11.2022 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи
 Уведомление за обратно изкупени акции по чл. 111, ал. 8 от ЗППЦК

28.11.2022 15:47 Випом АД - Видин : VPOMУведомление за дивиденти 
На 28.11.2022 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи
 Уведомление за обратно изкупени акции по чл. 111, ал. 8 от ЗППЦК

22.11.2022 14:07 Випом АД - Видин : VPOMФинансови отчети 
На 22.11.2022 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи
 Уведомление за финансовото състояние (на консолидирана основа) на Випом АД към 30.09.2022 г.

16.11.2022 14:27 Випом АД - Видин : VPOMУведомление за дивиденти 
На 16.11.2022 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи
 Уведомление за обратно изкупени акции по чл. 111, ал. 6 от ЗППЦК

15.11.2022 15:03 Випом АД - Видин : VPOMУведомление за дивиденти 
На 15.11.2022 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи
 Уведомление за обратно изкупени акции по чл. 111, ал. 6 от ЗППЦК

26.10.2022 16:45 Випом АД - Видин : VPOMУведомление за дивиденти 
На 26.10.2022 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи
 Уведомление по чл.111 ал.6 от Закона за публично предлагане на ценни книжа от Съвета на директорите на "Випом" АД за обявена процедура по обратно изкупуване на собствени акции.

26.10.2022 15:59 Випом АД - Видин : VPOMНовини 
На 26.10.2022 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи
 Публично уведомление за финансовото състояние (на индивидуална основа) на Випом АД към 30.09.2022г.

3.10.2022 19:06 Випом АД - Видин : VPOMНовини 
На 03.10.2022 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи уведомление от "Випом" АД:
 Уведомление по член 148б от Закона за публично предлагане на ценни книжа

9.09.2022 13:39 Випом АД - Видин : VPOMНовини 
На 09.09.2022 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи уведомление за взето решение за обратно изкупуване на собствени акции от капитала на ВИПОМ АД с протокол от общо събрание на дружеството на 02.09.2022 година
 Уведомление за взето решение за обратно изкупуване на собствени акции
 Протокол от общо събрание на акционерите
 Вписване в Агенция по вписванията, Търговски регистър

2.09.2022 14:02 Випом АД - Видин : VPOMОбщо събрание на акционерите 
На 02.09.2022 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи регулирана информация за проведено на 02.09.2022 год. извънредно Общо събрание на акционерите на “Випом” АД, което прие решение за обратно изкупуване на собствени акции на дружеството.
 Информация за проведено на 02.09.2022 г. извънредно Общо събрание на акционерите

23.08.2022 13:45 Випом АД - Видин : VPOMФинансови отчети 
На 23.08.2022 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи шестмесечен финансов отчет (на консолидирана основа) на “Випом” АД
 Шестмесечен финансов отчет

29.07.2022 16:53 Випом АД - Видин : VPOMОбщо събрание на акционерите 
На 29.07.2022 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи Покана за извънредно Общо събрание на акционерите на Випом АД - гр.Видин на 02.09.2022 год.
 Писмени материали с Покана и предложения на Съвета на директорите за провеждане на извънредно Общо събрание на акционерите на "Випом" АД с уникален идентификационен код на събитието
 Образец на Пълномощно за участие в Общото събрание на акционерите чрез пълномощник в ".doc" формат
 Поканата за провеждане на Общото събрание e вписана в Търговския регистър под номер 20220729133016
 Покана с подпис

21.07.2022 15:25 Випом АД - Видин : VPOMФинансови отчети 
На 21.07.2022 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи шестмесечен финансов отчет (на индивидуална база) на “Випом” АД
 Шестмесечен финансов отчет (на индивидуална база) на “Випом” АД

6.07.2022 19:18 Випом АД - Видин : VPOMНовини 
В Търговския регистър е вписана промяна в състава на Съвета на директорите на “Випом" АД съгласно решение на проведеното на 30.06.2022 г. редовно годишно Общо събрание на акционерите. След промяната, съставът на Съвета на директорите е следния: Иван Петров Ревалски – председател, Гошо Цанков Георгиев – зам.председател и изпълнителен директор и Приви” АД, ЕИК 130688653 - член, с представител за изпълнение на задълженията му в Съвета Красимир Андреев Кръстев.
 Промяна в състава на Съвета на директорите на “Випом" АД

30.06.2022 16:35 Випом АД - Видин : VPOMОбщо събрание на акционерите 
На 30.06.2022 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи регулирана информация за проведено на 30.06.2022 г. редовно годишно Общо събрание на акционерите на “Випом” АД
 Информация за проведено на 30.06.2022 г. редовно годишно Общо събрание на акционерите

30.05.2022 14:25 Випом АД - Видин : VPOMФинансови отчети 
На 30.05.2022 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи Публично уведомление за финансовото състояние на Випом АД към 31.03.2022 г. на консолидирана основа
 Уведомление за финансовото състояние на Випом АД към 31.03.2022г. на консолидирана основа
 Справки - уведомления за периода 01.01.-31.03.2022г. във формат ".xls"
 Справки - уведомления за периода 01.01.-31.03.2022г. във формат ".pdf"
 Междинен финансов отчет за дейността на Випом АД към 31.03.2022 г.
 Пояснения
 Декларации от отговорните лица
 Информация съгл. Приложение 4 на Наредба No.2 от 9 ноември 2021 г.
 Информация по чл.27, ал.1 във връзка с чл.24 от Наредба №2
 Вътрешна информация по чл. 7 от Регламент 596/2014

27.05.2022 6:24 Випом АД - Видин : VPOMОбщо събрание на акционерите 
На 27.05.2022 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи Покана за редовно годишно Общо събрание на акционерите на Випом АД-Видин на 30.06.2022 год.
 Покана за редовно годишно Общо събрание на акционерите
 Писмени материали за провеждане на редовно годишно Общо събрание на акционерите на "Випом" АД с предложения на Съвета на директорите за решения по точките от дневния ред
 Образец на Пълномощно за участие в Общото събрание на акционерите чрез пълномощник
 Поканата за провеждане на Общото събрание e вписана в Търговския регистър под номер 20220527110427

29.04.2022 17:56 Випом АД - Видин : VPOMФинансови отчети 
На 29.04.2022 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи Публично уведомление за финансовото състояние към 31.12.2021г. на консолодирана основа
 Годишен финансов отчет на "Випом" АД (одитиран, на консолидирана основа) за годината, завършваща на 31.12.2021 г.
 Годишни справки по образец, одобрени от заместник-председателя, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност” на Комисията за финансов надзор

18.04.2022 16:50 Випом АД - Видин : VPOMФинансови отчети 
На 18.04.2022 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи Публично уведомление за финансовото състояние към 31.12.2021г. на индивидуална основа
 Уведомление за финансовото състояние на Випом АД към 31.12.2021г. на индивидуална основа
 Справки - уведомления за периода 01.01.2022-31.03.2022 г. във формат ".pdf"
 Междинен финансов отчет за дейността на Випом АД към 31.03.2022 г.
 Пояснения към Уведомление за финансовото състояние на Випом АД към 31.12.2021г. на индивидуална основа
 Декларации по чл.100о1, ал.4, т.3 от ЗППЦК и чл.14 от Наредба №2 от 09.11.2021г.
 Информация съгл. Приложение 4 на Наредба No.2 от 9 ноември 2021 г.

24.03.2022 13:37 Випом АД - Видин : VPOMФинансови отчети 
На 24.03.2022 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи Годишен финансов отчет на "Випом" АД (на индивидуална основа) за годината, завършваща на 31.12.2021 г.
 Годишен финансов отчет на "Випом" АД (одитиран, на индивидуална основа) за годината, завършваща на 31.12.2021 г.
 Годишни справки по образец, одобрени от заместник-председателя, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност” на Комисията за финансов надзор

18.02.2022 9:59 Випом АД - Видин : VPOMФинансови отчети 
На 18..02.2022 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи публично уведомление за финансовото състояние на Випом АД към 31.12.2021 г. на консолидирана основа:
  Уведомление за финансовото състояние на Випом АД към 31.12.2021 г. на консолидирана основа
 Справки - уведомления за периода 01.01.2021-31.12.2021 г. във формат ".xls"
 Справки - уведомления за периода 01.01.2021-31.12.2021 г. във формат ".pdf"
 Междинен финансов отчет за дейността на Випом АД към 31.12.2021 г.
 Пояснения
  Информация съгл. Приложение 4 на Наредба No.2 от 9 ноември 2021 г.
 Вътрешна информация по чл. 7 от Регламент 596/2014
 Информация по чл.27, ал.1 във връзка с чл.24 от Наредба №2

25.01.2022 18:35 Випом АД - Видин : VPOMФинансови отчети 
На 25.01.2022 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи публично уведомление за финансовото състояние на Випом АД към 31.12.2021 г. на индивидуална основа:
 Уведомление за финансовото състояние на Випом АД към 31.12.2021г. на индивидуална основа
 Справки - уведомления за периода 01.01.2021-31.12.2021 г. във формат ".xls"
 Справки - уведомления за периода 01.01.2021-31.12.2021 г. във формат ".pdf"
 Междинен финансов отчет за дейността на Випом АД към 31.12.2021 г.
 Пояснения
 Информация съгл. Приложение 4 на Наредба No.2 от 9 ноември 2021 г.
 Вътрешна информация по чл. 7 от Регламент 596/2014

16.12.2021 19:03 Випом АД - Видин : VPOMНовини 
На 16.12.2021 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпиха уведомления от "Випом" АД
  Уведомление по член 148б от Закона за публично предлагане на ценни книжа
 Уведомление по член 19 параграф 3 от Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година относно пазарната злоупотреба

10.12.2021 16:30 Випом АД - Видин : VPOMНовини 
На 10.12.2021 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпиха уведомления от "Випом" АД
 Уведомление по член 148б от Закона за публично предлагане на ценни книжа
 Уведомление по член 19 параграф 3 от Регламент (ЕС) № 596/2014 На Европейския парламенти и на Съвета от 16 април 2014 година относно пазарната злоупотреба

2.12.2021 8:00 Випом АД - Видин : VPOMФинансови отчети 
На 02.12.2021 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи коригирано Уведомление за финансовото състояние на консолидирана основа за дейността на Випом АД към 30.09.2021 г.:
 Уведомление за финансовото състояние на консолидирана основа към 30.09.2021 год.
 Справки по образец съгласно чл.33а1, т.1 от Наредба № 2 от 17 септември 2003 г. за периода 01.01.2021-30.09.2021 г. във формат ".xls"
 Справки по образец съгласно чл.33а1, т.1 от Наредба № 2 от 17 септември 2003 г. за периода 01.01.2021-30.09.2021 г. във формат ".pdf"
 Междинен финансов отчет на консолидирана основа към 30.09.2021г., изготвен по приложимите счетоводни стандарти
 Пояснения към междинния финансов отчет към 30.09.2021 г.
 Информация съгласно Приложение 9 към Наредба № 2 от 17 септември 2003 г.
 Вътрешна информация съгласно чл. 7 от Регламент (ЕС) 596/2014

22.11.2021 10:41 Випом АД - Видин : VPOMФинансови отчети 
На 22.11.2021 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи уведомление за финансовото състояние на консолидирана основа към 30.09.2021г., на ВИПОМ АД
 Уведомление за финансовото състояние на консолидирана основа към 30.09.2021 год.
 Справки по образец съгласно чл.33а1, т.1 от Наредба № 2 от 17 септември 2003 г. за периода 01.01.2021-30.09.2021 г. във формат ".xls"
 Справки по образец съгласно чл.33а1, т.1 от Наредба № 2 от 17 септември 2003 г. за периода 01.01.2021-30.09.2021 г. във формат ".pdf"
 Междинен финансов отчет на консолидирана основа към 30.09.2021г., изготвен по приложимите счетоводни стандарти
 Пояснения към междинния финансов отчет към 30.09.2021 г.
 Информация съгласно Приложение 9 към Наредба № 2 от 17 септември 2003 г.
 Вътрешна информация съгласно чл. 7 от Регламент (ЕС) 596/2014

30.10.2021 10:55 Випом АД - Видин : VPOMФинансови отчети 
На 30.10.2021 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи уведомление за финансовото състояние на Випом АД към 30.09.2021 г.,
 Уведомление за финансовото състояние (на индивидуална основа) към 30.09.2021 год.
 Справки по образец съгласно чл.33а1, т.1 от Наредба № 2 от 17 септември 2003 г. за периода 01.01.2021-30.09.2021 г. във формат ".xls"
 Справки по образец съгласно чл.33а1, т.1 от Наредба № 2 от 17 септември 2003 г. за периода 01.01.2021-30.09.2021 г. във формат ".pdf"
 Междинен финансов отчет (на индивидуална основа) към 30.09.2021г., изготвен по приложимите счетоводни стандарти
 Пояснения към междинния финансов отчет към 30.09.2021 г.
 Информация съгласно Приложение 9 към Наредба № 2 от 17 септември 2003 г.
 Вътрешна информация съгласно чл. 7 от Регламент (ЕС) 596/2014

4.10.2021 14:54 Випом АД - Видин : VPOMНовини 
На 04.10.2021 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпиха уведомления от "Випом" АД
 Уведомление по член 148б от Закона за публично предлагане на ценни книжа
 Уведомление по член 19 параграф 3 от Регламент (ЕС) № 596/2014 На Европейския парламенти и на Съвета от 16 април 2014 година относно пазарната злоупотреба

25.08.2021 14:41 Випом АД - Видин : VPOMФинансови отчети 
На 25.08.2021 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи консолидиран финансов отчет към 30.06.2021 г.. на Випом АД
 Уведомление за консолидиран шестмесечен финансов отчет за дейността на Випом АД към 30.06.2021 год.
 Консолидиран шестмесечен финансов отчет за дейността на Випом АД към 30.06.2021 г.
 Пояснения към консолидиран шестмесечен финансов отчет за дейността на Випом АД към 30.06.2021 г.
 Консолидиран Междинен доклад за дейността на Випом АД към 30.06.2021 г.
 Информация съгл. Приложение 9 Наредба 2
 Декларации по чл.100о, ал.4, т. 3 от ЗППЦК
 Вътрешна информация по чл. 7 от Регламент 596/2014
 Справки - уведомления (консолидирани) за периода 01.01.2021-30.06.2021 г. във формат ".xls"
 Справки - уведомления (консолидирани) за периода 01.01.2021-30.06.2021 г. във формат ".pdf"
 Допълнителна информация съгл. чл.100о, ал.4, т. 4 от ЗППЦК
 Информация по чл. 27, ал. 3 от Наредба 2

27.07.2021 14:35 Випом АД - Видин : VPOMФинансови отчети 
На 27.07.2021 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи шестмесечен финансов отчет (на индивидуална основа) за дейността на Випом АД към 30.06.2021 г.
 Уведомление за шестмесечен финансов отчет за дейността на Випом АД към 30.06.2021 год.
 Индивидуален шестмесечен финансов отчет за дейността на Випом АД към 30.06.2021 г.
 Пояснения към шестмесечен финансов отчет за дейността на Випом АД към 30.06.2021 г.
 Междинен доклад за дейността на Випом АД към 30.06.2021 г.
  Информация съгл. Приложение 9 Наредба 2
 Декларации по чл.100о, ал.4, т. 3 от ЗППЦК
 Вътрешна информация по чл. 7 от Регламент 596/2014
 Справки - уведомления за периода 01.01.2021-30.06.2021 г. във формат ".xls"
 Справки - уведомления за периода 01.01.2021-30.06.2021 г. във формат ".pdf"
 Допълнителна информация съгл. чл.100о, ал.4, т. 4 от ЗППЦК
 Информация по чл. 27, ал. 3 от Наредба 2

28.06.2021 13:50 Випом АД - Видин : VPOMОбщо събрание на акционерите 
На 28.06.2021 г.. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи протокол от проведеното редовно годишно общо събрание на акционерите на Випом АД
 Протокол от проведеното редовно годишно общо събрание на акционерите на Випом АД
 Актуални състояния
 Регистър на акционерите
 Пълномощно за представляване на акционер

27.05.2021 9:45 Випом АД - Видин : VPOMФинансови отчети 
На 27.05.2021 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи уведомление за финансовото състояние на консолидирана основа на Випом АД за първо тримесечие на 2021 г.
 Уведомление за финансовото състояние на консолидирана основа на Випом АД към 31.03.2021 г.
 Справки - уведомления на консолидирана основа за периода 01.01.2021-31.03.2021 г.
 Справки - уведомления на консолидирана основа за периода 01.01.2021-31.03.2021 г. (форма 3)
 Финансов отчет на консолидирана основа на Випом АД към 31.03.2021 г.
 Пояснения към междинен финансов отчет на консолидирана основа
 Информация съгласно Приложение 9 към Наредба № 2
 Вътрешна информация по чл.7 от Регламент 596/2014
 Информация по чл.43а във връзка с чл.27, ал.3 от Наредба № 2

25.05.2021 17:53 Випом АД - Видин : VPOMФинансови отчети 
На 25.05.2021 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи Покана за редовно годишно Общо събрание на акционерите на Випом АД-Видин /VPOM/ на 28.06.2021 год.
 Покана за провеждане на редовно годишно Общо събрание на акционерите на "Випом" АД
 Протокол от заседание на Съвета на директорите с решение за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на "Випом" АД
 Материали за провеждане на редовно годишно Общо събрание на акционерите
 Образец на Пълномощно за участие в Общото събрание на акционерите чрез пълномощник в .pdf формат
 Образец на Пълномощно за участие в Общото събрание на акционерите чрез пълномощник в .doc формат
 Правила за организирането и провеждането на редовни и извънредни Общи събрания на акционерите
 Правила за гласуване на общо събрание на акционерите чрез пълномощник
 Заверен индивидуален годишен финансов отчет за 2020 г.
 Справки по образец на КФН - в .pdf формат
 Справки по образец на КФН - в .xls формат
 Оповестена през 2019 г. вътрешна информация
 Декларации по чл.100н, ал.4, т.4 от ЗППЦК
 Доклад на регистрирания одитор
 Декларация по чл.100н, ал.4, т.3 от ЗППЦК
 Индивидуален Доклад за дейността през 2020 г
 Информация по Приложение 10 от Наредба №2
 Информация по Приложение 11 от Наредба №2
 Декларация за корпоративното управление
 Доклад за прилагане на Политиката за определяне на възнагражденята на членовете на Съвета на директорите през 2020 г.
 Програма за прилагане на стандартите, залегнали в Националния кодекс за корпоративно управление
 Заверен консолидиран годишен финансов отчет за 2020 г.
 Справки по образец на КФН - в .pdf формат
 Справки по образец на КФН - в .xls формат
 Декларации по чл.100н, ал.4, т.4 от ЗППЦК
 Доклад на регистрирания одитор
 Консолидиран Доклад за дейността през 2020 г.
 Декларация за корпоративното управление
 Доклад на Директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2020 г.
 Доклад на Одитния комитет за дейността през 2020 г.
 Декларации по чл. 107, ал.5 от Закона за независимия финансов одит
 Вписване на Поканата за провеждане на Общото събрание в Търговския регистър

29.04.2021 14:46 Випом АД - Видин : VPOMФинансови отчети 
На 29.04.2021 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи консолидиран годишен финансов отчет към 31.12.2020 г. на Випом АД
 Консолидиран доклад за дейността на ВИПОМ АД за 2020 г
 Декларация за корпоративното управление на ВИПОМ АД за 2020 г.
 Доклад на независимият одитор
 Консолидиран годишен финансов отчет на ВИПОМ АД за 2020 г - форми
 Декларации по чл. 100 ал. 4 т. 4 от ЗППЦК
 Справки - годишни на консолидирана основа на ВИПОМ АД за 2020 г
 Справки - годишни на консолидирана основа на ВИПОМ АД за 2020 г.
 Консолидиран годишен финансов отчет на ВИПОМ АД за 2020 г - пояснения
 Уведомление за консолидиран финансов отчет на ВИПОМ АД към 31.12.2020 г

26.04.2021 8:35 Випом АД - Видин : VPOMФинансови отчети 
На 26.04.2021 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи уведомление за финансовото състояние за първо тримесечие на 2021 год. на Випом АД
 Уведомление за финансовото състояние на ВИПОМ АД на индивидуална основа към 31.03.2021 год.
 Справки - уведомления за периода 01.01.2021-31.03.2021 г. (форма 3)
 Индивидуален финансов отчет към 31.03.2021 г. на Випом АД - Видин
 Пояснения към междинен финансов отчет
 Информация съгл. Приложение 9 Наредба 2
 Вътрешна информация по чл. 7 от Регламент 596/2014

31.03.2021 11:13 Випом АД - Видин : VPOMФинансови отчети 
На 31.03.2021 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи одитиран индивидуален годишен финансов отчет за 2020 год. на Випом АД - гр. Видин
 Годишен индивидуален доклад за дейността на Випом АД - Видин през 2020 г.
 Индивидуален финансов отчет към 31.12.2020 г. на Випом АД - Видин
 Справки - уведомления за периода 01.01.2020-31.12.2020 г.
 Справки - уведомления за периода 01.01.2019-31.12.2019 г., Forma 1
 Доклад на независимия одитор
 Информация към индивидуален финансов отчет
 Оповестена от Випом АД информация през последните 12 месеца
 Доклад по политиката за възнагражденията
 Допълнителна информация към доклада за дейността на Випом АД - Видин, съгласно приложение №10
 Информация към доклада за дейността на Випом АД - Видин, съгласно приложение №11
 Декларация за корпоративното управление на Випом АД през 2020 г.
 Декларация по по чл.100н, ал.4, т. 3 от ЗППЦК
 Декларация по по чл.100н, ал.4, т. 4 от ЗППЦК

23.02.2021 15:03 Випом АД - Видин : VPOMФинансови отчети 
На 23.02.2021 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи консолидиран финансов отчет към 31.12.2020 г. на Випом АД
 Уведомление за финансовото състояние на ВИПОМ АД на консолидирана основа към 31.12..2020 год.
 Справки - уведомления за периода 01.01.2020-31.12.2020 г
 Консолидиран финансов отчет към 31.12.2020 г.
 Пояснения към уведомление за финансовото състояние на консолидирана основа
 Информация съгл. Приложение 9 Наредба 2
 Вътрешна информация по чл. 7 от Регламент 596/2014
 Информация по чл. 27, ал. 3 от Наредба 2

26.01.2021 11:33 Випом АД - Видин : VPOMФинансови отчети 
На 26.01.2021 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи уведомление за финансовото състояние към 31.12.2020 г.. на Випом АД
 Уведомление за финансовото състояние на ВИПОМ АД към 31.12.2020 г.
 Справки - уведомления за периода 01.01.2020-31.12.2020 г.
 Справки - уведомления за периода 01.01.2020-31.12.2020 г. (таблична)
 Финансов отчет към 31.12.2020 г. на Випом АД - Видин
 Пояснения към уведомление за финансовото състояние към 31.12.2020 г.
 Информация съгл. Приложение 9 Наредба 2
 Вътрешна информация по чл. 7 от Регламент 596/2014
 Допълнитена информация
 Информация по чл. 27, ал. 3 от Наредба 2

23.11.2020 13:22 Випом АД - Видин : VPOMФинансови отчети 
На 23.11.2020 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи консолидиран финансов отчет за трето тримесечие на 2020 г.. на Випом АД
 Уведомление за финансовото състояние на ВИПОМ АД на консолидирана основа към 30.09.2020 год.
 Справки - уведомления за периода 01.01.2020-30.09.2020 г.
 Справки - уведомления за периода 01.01.2020-30.09.2020 г. (таблична)
 Финансов отчет за периода 01.01.2020-30.09.2020 г.
 Пояснения към междинен финансов отчет
 Информация съгл. Приложение 9 Наредба 2
 Вътрешна информация по чл. 7 от Регламент 596/2014
 Информация по чл. 27, ал. 3 от Наредба 2

26.10.2020 14:04 Випом АД - Видин : VPOMФинансови отчети 
На 26.10.2020 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи финансов отчет за трето тримесечие на 2020 г.. на Випом АД
 Уведомление за финансовото състояние на ВИПОМ АД на индивидуална основа към 30.09.2020 год.
 Справки - уведомления за периода 01.01.2020-30.09.2020 г.
 Индивидуален финансов отчет към 30.09.2020 г. на Випом АД - Видин
 Пояснения към междинен финансов отчет
 Информация съгл. Приложение 9, Наредба 2
 Вътрешна информация по чл. 7 от Регламент 596/2014
 Допълнителна информация съгл. чл.100о, ал.4, т. 4 от ЗППЦК
 Информация по чл. 27, ал. 3 от Наредба 2

28.09.2020 13:29 Випом АД - Видин : VPOMОбщо събрание на акционерите 
На 28.09.2020 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи протокол от извънредно общо събрание на акционерите на Випом АД-Видин /4VI/ на 28.09.2020 год.
 Протокол от извънредно общо събрание на акционерите на Випом АД-Видин
 Регистър на присъствалите акционери
 Пълномощно
 Политика за възнагражденията

28.08.2020 10:36 Випом АД - Видин : VPOMФинансови отчети 
На 28.08.2020 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи консолидиран финансов отчет за второ тримесечие на 2020 г.. на Випом АД
 Уведомление за финансовото състояние на ВИПОМ АД на консолидирана основа към 30.06.2020 год.
 Финансов отчет за периода 01.01.2020-30.06.2020 г.
 Пояснения към междинен финансов отчет
 Консолидиран доклад за дейността на Випом АД - Видин
 Информация съгл. Приложение 9 Наредба 2
 Декларация по по чл.100о, ал.4, т. 3 от ЗППЦК
 Вътрешна информация по чл. 7 от Регламент 596/2014
 Справки - уведомления за периода 01.01.2020-30.06.2020 г.
 Допълнителна информация съгл. чл.100о, ал.4, т. 4 от ЗППЦК
 Информация по чл. 27, ал. 3 от Наредба 2

24.08.2020 17:54 Випом АД - Видин : VPOMОбщо събрание на акционерите 
На 24.08.2020 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи покана за извънредно общо събрание на акционерите на Випом АД-Видин /4VI/ на 28.09.2020 год.
 Покана за провеждане на извънредно общо събрание на акционерите на "Випом" АД
 Материали за извънредно общо събрание на акционерите
 Актуално състояние в ТР

27.07.2020 6:38 Випом АД - Видин : VPOMФинансови отчети 
На 27.07.2020 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи финансов отчет за второ тримесечие на 2020 г.. на Випом АД
 Уведомление за финансовото състояние на ВИПОМ АД на индивидуална основа към 30.06.2020 год.
 Индивидуален финансов отчет към 30.06.2020 г. на Випом АД - Видин
 Пояснения към междинен финансов отчет
 Доклад за дейността на Випом АД - Видин
 Информация съгл. Приложение 9 Наредба 2
 Декларация по по чл.100о, ал.4, т. 3 от ЗППЦК
 Вътрешна информация по чл. 7 от Регламент 596/2014
 Справки - уведомления за периода 01.01.2020-30.06.2020 г.
 Допълнителна информация съгл. чл.100о, ал.4, т. 4 от ЗППЦК
 Информация по чл. 27, ал. 3 от Наредба 2

18.06.2020 12:56 Випом АД - Видин : VPOMОбщо събрание на акционерите 
На 18.06.2020 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи протокол от проведеното общо събрание на акционерите на Випом АД
 Протокол от проведеното общо събрание на акционерите на Випом АД
 Актуално състояние
 Регистър на акционерите
 Пълномощно за представляване на акционер

26.05.2020 14:06 Випом АД - Видин : VPOMФинансови отчети 
На 26.05.2020 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи консолидиран финансов отчет за първо тримесечие на 2020 г.. на Випом АД
 Уведомление за финансовото състояние на ВИПОМ АД на консолидирана основа към 31.03.2020 год.
 Справки - уведомления за периода 01.01.2020-31.03.2020 г.
 Справки - уведомления за периода 01.01.2020-31.03.2020 г. (xls)
 Консолидиран финансов отчет към 31.03.2020 г. на Випом АД - Видин
 Информация към консолидиран финансов отчет
 Информация съгл. Приложение 9 Наредба 2
 Вътрешна информация по чл. 7 от Регламент 596/2014
 Информация по чл. 27, ал. 3 от Наредба 2

15.05.2020 17:59 Випом АД - Видин : VPOMОбщо събрание на акционерите 
На 15.05.2020 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи покана за общо събрание на акционерите на Випом АД-Видин /4VI/ на 18.06.2020 год.
 Покана за провеждане на редовно годишно Общо събрание на акционерите на "Випом" АД
 Протокол от заседание на Съвета на директорите с решение за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на "Випом" АД
 Материали за провеждане на редовно годишно Общо събрание на акционерите
 Образец на Пълномощно за участие в Общото събрание на акционерите чрез пълномощник в .pdf формат
 Образец на Пълномощно за участие в Общото събрание на акционерите чрез пълномощник в .doc формат
 Правила за организирането и провеждането на редовни и извънредни Общи събрания на акционерите
 Правила за гласуване на общо събрание на акционерите чрез пълномощник
 Заверен индивидуален годишен финансов отчет за 2019 г. (
 Справки по образец на КФН - в pdf формат
 Справки по образец на КФН - в xls формат
 Оповестена през 2019 г. вътрешна информация
 Декларации по чл.100н, ал.4, т.4 от ЗППЦК
 Доклад на регистрирания одитор
  Декларация по чл.100н, ал.4, т.3 от ЗППЦК
 Индивидуален Доклад за дейността през 2019 г.
 Информация по Приложение 10 от Наредба №2
 Информация по Приложение 11 от Наредба №2
 Декларация за корпоративното управление
  Доклад за прилагане на Политиката за определяне на възнагражденята на членовете на Съвета на директорите през 2019 г.
  Програма за прилагане на стандартите, залегнали в Националния кодекс за корпоративно управление
 Заверен консолидиран годишен финансов отчет за 2019 г.
 Справки по образец на КФН - в pdf формат
  Справки по образец на КФН - в xls формат
 Декларации по чл.100н, ал.4, т.4 от ЗППЦК
 Доклад на регистрирания одитор
 Консолидиран Доклад за дейността през 2019 г.
 Декларация за корпоративното управление
 Доклад на Директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2019 г.
 Доклад на Одитния комитет за дейността през 2019 г.
  Вписване на Поканата за провеждане на Общото събрание в Търговския регистър под номер 20200515124957

30.04.2020 14:11 Випом АД - Видин : VPOMФинансови отчети 
На 30.04.2020 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи консолидиран годишен финансов отчет за 2019 г. на Випом АД
 Уведомление за финансовото състояние на ВИПОМ АД на консолидирана основа към 31.19.2019 год.
 Годишен консолидиран доклад за дейността на Випом АД - Видин през 2019 г.
 Декларация за корпоративното управление на Випом АД - Видин през 2019 г.
 Доклад на независимия одитор
 Консолидиран финансов отчет към 31.12.2019 г.
 Пояснения към уведомление за финансовото състояние на консолидирана основа
 Декларация по по чл.100н, ал.4, т. 4 от ЗППЦК
 Справки - уведомления за периода 01.01.2019-31.12.2019 г
 Справки - уведомления за периода 01.01.2019-31.12.2019 г (xls)

29.04.2020 16:58 Випом АД - Видин : VPOMФинансови отчети 
На 29.04.2020 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи уведомление по чл. 17, ал. 1 от Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета, чл. 100 т от ЗППЦК и чл. 27 от Наредба № 2 на Комисията за финансов надзор на Випом АД
 Уведомление по чл. 17, ал. 1 от Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета, чл. 100 т от ЗППЦК и чл. 27 от Наредба № 2 на Комисията за финансов надзор

24.04.2020 17:15 Випом АД - Видин : VPOMФинансови отчети 
На 24.04.2020 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи уведомление за финансовото състояние на Випом АД към 31.03.2020 г.
 Уведомление за финансовото състояние на ВИПОМ АД на индивидуална основа към 31.03.2020 год.
 Справки - уведомления за периода 01.01.2020-31.03.2020 г. (форма 2)
 Справки - уведомления за периода 01.01.2020-31.03.2020 г. (форма 3)
 Индивидуален финансов отчет към 31.03.2020 г. на Випом АД - Видин
 Пояснения към междинен финансов отчет
 Информация съгл. Приложение 9 Наредба 2
 Вътрешна информация по чл. 7 от Регламент 596/2014
 Информация по чл. 27, ал. 3 от Наредба 2

23.04.2020 9:43 Випом АД - Видин : VPOMФинансови отчети 
На 23.04.2020 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи одитиран индивидуален годишен финансов отчет за 2019 год. на Випом АД - гр. Видин с одиторски доклад, допълнен с доклад по политиката за възнагражденията съгласно чл. 12, ал. 1 и със съдържание съгласно чл. 12, ал. 2 и чл. 13 от Наредба № 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията, издадена от Комисията за финансов надзор
 Годишен индивидуален доклад за дейността на Випом АД - Видин през 2019 г.
 Индивидуален финансов отчет към 31.12.2019 г. на Випом АД - Видин
 Справки - уведомления за периода 01.01.2019-31.12.2019 г.
 Справки - уведомления за периода 01.01.2019-31.12.2019 г., Forma 1
 Доклад на независимия одитор
 Информация към индивидуален финансов отчет
 Оповестена от Випом АД информация през последните 12 месеца
 Доклад по политиката за възнагражденията
 Допълнителна информация към доклада за дейността на Випом АД - Видин, съгласно приложение №10
 Информация към доклада за дейността на Випом АД - Видин, съгласно приложение №11
 Декларация за корпоративното управление на Випом АД през 2019 г.
 Декларация по по чл.100н, ал.4, т. 3 от ЗППЦК
 Декларация по по чл.100н, ал.4, т. 4 от ЗППЦК

7.04.2020 14:20 Випом АД - Видин : VPOMФинансови отчети 
На 7.04.2020 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи одитиран индивидуален годишен финансов отчет за 2019 год. на Випом АД
 Годишен индивидуален доклад за дейността на Випом АД - Видин през 2019 г.
 Индивидуален финансов отчет към 31.12.2019 г. на Випом АД - Видин
 Справки - уведомления за периода 01.01.2019-31.12.2019 г.
 Справки - уведомления за периода 01.01.2019-31.12.2019 г., Forma 1
 Доклад на независимия одитор
 Информация към индивидуален финансов отчет
 Оповестена от Випом АД информация през последните 12 месеца
 Допълнителна информация към доклада за дейността на Випом АД - Видин, съгласно приложение №10
 Информация към доклада за дейността на Випом АД - Видин, съгласно приложение №11
 Декларация за корпоративното управление на Випом АД през 2019 г.
 Декларация по по чл.100н, ал.4, т. 3 от ЗППЦК
 Декларация по по чл.100н, ал.4, т. 4 от ЗППЦК

30.03.2020 16:54 Випом АД - Видин : VPOMНовини 
На 30.03.2020 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи Уведомление по чл.17, ал.1 от Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета, чл.100т от ЗППЦК и чл.27 от Наредба №2 на Комисията за финансов надзор от Випом АД
  Уведомление по чл.17, ал.1 от Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета, чл.100т от ЗППЦК и чл.27 от Наредба №2 на Комисията за финансов надзор

19.02.2020 13:36 Випом АД - Видин : VPOMФинансови отчети 
На 19.02.2020 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи уведомление за финансовото състояние на Випом АД на консолидирана основа към 31.12.2019 г.
 Уведомление за финансовото състояние на ВИПОМ АД на консолидирана основа към 31.12.2019 год.
 Справки - уведомления за периода 01.01.2019-31.12.2019 г.
 Консолидиран финансов отчет към 31.12.2019 г. на Випом АД - Видин
 Информация съгл. Приложение 9 Наредба 2
 Вътрешна информация по чл. 7 от Регламент 596/2014
 Информация по чл. 27, ал. 3 от Наредба 2

28.01.2020 10:30 Випом АД - Видин : VPOMФинансови отчети 
На 28.01.2020 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи уведомление за финансовото състояние на Випом АД към 31.12.2019 год.
 Уведомление за финансовото състояние на ВИПОМ АД към 31.12.2019 г.
 Справки - уведомления за периода 01.01.2019-31.12.2019 г.
 Финансов отчет към 31.12.2019 г. на Випом АД - Видин
 Пояснения към уведомление за финансовото състояние към 31.12.2019 г.
 Информация съгл. Приложение 9 Наредба 2
 Вътрешна информация по чл. 7 от Регламент 596/2014
 Информация по чл. 27, ал. 3 от Наредба 2

19.11.2019 15:26 Випом АД - Видин : VPOMФинансови отчети 
На 19.11.2019 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи уведомление за финансовото състояние на Випом АД на консолидирана основа към 30.09.2019 г.
 Уведомление за финансовото състояние на ВИПОМ АД на консолидирана основа към 30.09.2019 год.
 Справки - уведомления за периода 01.01.2019-30.09.2019 г.
 Консолидиран финансов отчет към 30.09.2019 г. на Випом АД - Видин
 Пояснения към междинен финансов отчет
  Информация съгл. Приложение 9 Наредба 2
 Вътрешна информация по чл. 7 от Регламент 596/2014
 Информация по чл. 27, ал. 3 от Наредба 2

28.10.2019 14:57 Випом АД - Видин : VPOMФинансови отчети 
На 28.10.2019 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи уведомление за финансовото състояние на Випом АД на индивидуална основа към 30.09.2019 г.
 Уведомление за финансовото състояние на ВИПОМ АД на индивидуална основа към 30.09.2019 год
 Справки - уведомления за периода 01.01.2019-30.09.2019 г
 Индивидуален финансов отчет към 30.09.2019 г. на Випом АД - Видин
 Пояснения към междинен финансов отчет
 Информация съгл. Приложение 9 Наредба 2
 Вътрешна информация по чл. 7 от Регламент 596/2014
 Информация по чл. 27, ал. 3 от Наредба 2

23.10.2019 12:57 Випом АД - Видин : VPOMФинансови отчети 
На 23.10.2019 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи коригиран консолидиран финансов отчет за второ тримесечие на 2019 г. на Випом АД - Видин /4VI/,с допълнителна информация съгласно изискванията на чл. 100о, ал. 5 от ЗППЦК и чл. 33а във връзка с чл. 33, ал. 1, т. 7 от Наредба № 2 издадена от Комисията за Финансов Надзор
 Консолидиран отчет за доходите към 30.06.2019 г.
 Пояснителни бележки към консолидиран междинен финансов отчет на Випом АД към 30.06.2019 г.
 Консолидиран междинен доклад за дейността на Випом АД към 30.06.2019 г.
 Информация съгл. Приложение 9 към чл. 33, ал. 1, т.3 от Наредба 2 на КФН
 Декларация по чл. 100о, ал. 4, т. 3 от ЗППЦК и чл. 33, ал. 1, т.4 от Наредба 2 на КФН
 Вътрешна информация съгл. чл. 7 от Регламент (ЕС) 596/2014 относно обстоятелства, настъпили във Випом АД за периода 01.01.2019 - 30.06.2019 г.
 Справки - уведомления на консолидирана основа за периода 01.01.2019-30.06.2019 г.
 Справки - уведомления на консолидирана основа за периода 01.01.2019-30.06.2019 г. - excel формат
 Информация по чл. 27, ал. 3 от Наредба 2
 Допълнителна информация съгласно изискванията на чл. 100о, ал. 5 от ЗППЦК и чл. 33а във връзка с чл. 33, ал. 1, т. 7 от Наредба № 2 издадена от КФН
 Уведомление за финансовото състояние на ВИПОМ АД към 30.06.2019 год

26.08.2019 15:28 Випом АД - Видин : VPOMФинансови отчети 
На 26.08.2019 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи консолидиран финансов отчет за второ тримесечие на 2019 г. на Випом АД - Видин /4VI/
 Уведомление до КФН относно 6-месечен консолидиран финансов отчет за дейността на Випом АД към 30.06.2019 г.
 Консолидиран отчет за доходите към 30.06.2019 г.
 Пояснителни бележки към консолидиран междинен финансов отчет на Випом АД към 30.06.2019 г.
 Консолидиран и междинен доклад за дейността на Випом АД към 30.06.2019 г.
 Информация съгл. Приложение 9 към чл. 33, ал. 1, т.3 от Наредба 2 на КФН
 Декларация по чл. 100о, ал. 4, т. 3 от ЗППЦК и чл. 33, ал. 1, т.4 от Наредба 2 на КФН
 Вътрешна информация съгл. чл. 7 от Регламент (ЕС) 596/2014 относно обстоятелства, настъпили във Випом АД за периода 01.01.2019 - 30.06.2019 г.
 Справки - уведомления на консолидирана основа за периода 01.01.2019-30.06.2019 г.
 Справки - уведомления на консолидирана основа за периода 01.01.2019-30.06.2019 г. - excel формат
 Уведомление до КФН относно информация по чл. 27, ал. 3 от Наредба 2

29.07.2019 12:14 Випом АД - Видин : VPOMФинансови отчети 
На 29.07.2019 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи уведомление за финансовото състояние на Випом АД на индивидуална основа към 30.06.2019 г.
 Уведомление за финансовото състояние на ВИПОМ АД на индивидуална основа към 30.06.2019 год
 Справки - уведомления за периода 01.01.2019-30.06.2019 г
 Индивидуален финансов отчет към 30.06.2019 г. на Випом АД - Видин
 Пояснения към междинен финансов отчет
 Междинен доклад за дейността на Випом АД - Видин към 30.06.2019 г.
 Информация съгл. Приложение 9 Наредба 2
 Вътрешна информация по чл. 7 от Регламент 596/2014
 Информация по чл. 27, ал. 3 от Наредба 2
 Декларация по по чл.100о, ал.4, т. 3 от ЗППЦК

28.06.2019 13:27 Випом АД - Видин : VPOMОбщо събрание на акционерите 
На 28.06.2019 г. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи протокол, ведно със списъка на присъствалите акционери и упражнените гласове чрез представители, от проведеното общо събрание на акционерите на 28.06.2019 г. на Випом АД - Видин /4VI/
 Протокол от заседание на редовното годишно общо събрание на акционерите на "Випом" АД - Видин
 Пълномощно за представляване на акционер в Общо събрание на акционерите на "Випом" АД
 Регистър на акционерите на "Випом" АД, присъствали на общото събрание на 28.06.2019 г.
 Търговски регистър

29.05.2019 14:44 Випом АД - Видин : VPOMФинансови отчети 
На 28.05.2019 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи тримесечен консолидиран финансов отчет за 2018 год. на Випом АД за първо тримесечие на 2019 година
 Уведомление за финансовото състояние на ВИПОМ АД на консолидирана основа към 31.03.2019 год
 Справки - уведомления за периода 01.01.2019-31.03.2019 на консолидирана основа
 Финансов отчет към 31.03.2019 на консолидирана основа
 Пояснения към уведомление за финансовото състояние на консолидирана основа към 31.03.2019 г.
 Вътрешна информация по чл. 7 от Регламент № 596 от 2014
 Информация съгл. Приложение 9 Наредба 2
 Информация по чл. 27, ал. 3 от Наредба 2

27.05.2019 16:43 Випом АД - Видин : VPOMОбщо събрание на акционерите 
На 27.05.2019 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи покана за общо събрание на акционерите на Випом АД-Видин /4VI/ на 28.06.2019 год.
 Покана за редовно годишно Общо събрание на акционерите на "Випом" АД
 Материали за редовно годишно общо събрание на акционерите
 Протокол от заседание на Съвета на директорите с решение за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на "Випом" АД
 Образец на Пълномощно за участие в Общото събрание на акционерите чрез пълномощник
 Правила за организирането и провеждането на редовни и извънредни общи събрания на акционерите на "Випом" АД
 Правила за гласуване на общо събрание на акционерите чрез пълномощник
 Заверен индивидуален годишен финансов отчет на "Випом" АД за 2018 г.
 Справки по образец на КФН
 Оповестена информация за последните 12 месеца за 2018
 Декларации по чл.100н, ал.4, т.3 от ЗППЦК
 Доклад на независимия одитор
 Декларация по чл.100н, ал.4, т.3 от ЗППЦК
 Индивидуален Доклад за дейността през 2018 г.
 Информация по Прил.10 от Наредба №2
 Информация по Прил.11 от Наредба №2
 Декларация за корпоративното управление
 Доклад за прилагане на Политиката за определяне на възнагражденята на членовете на Съвета на директорите през 2018 г.
 Програма за прилагане на стандартите, залегнали в Националния кодекс за корпоративно управление
 Заверен консолидиран годишен финансов отчет на "Випом" АД за 2018 г.
 Справки по образец на КФН (на консолидирана основа)
 Декларации по чл.100н, ал.4, т.4 от ЗППЦК
 Доклад на независимия одитор
 Консолидиран Доклад за дейността през 2018 г.
 Декларация за корпоративното управление
 Доклад на Директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2018 г.
 Доклад на Одитния комитет за дейността през 2018 г.
 Вписване в Търговския регистър на Поканата за провеждане на Общото събрание

25.04.2019 17:50 Випом АД - Видин : VPOMФинансови отчети 
На 25.04.2019 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи консолидиран годишен финансов отчет за 2018 год. на Випом АД
 Доклад на независимия одитор
 Справки - уведомления за периода 01.01.2018-31.12.2018 г
 Консолидиран финансов отчет към 31.12.2018 г.
 Пояснения към уведомление за финансовото състояние на консолидирана основа
 Годишен консолидиран доклад за дейността на Випом АД - Видин през 2018 г.
 Декларация за корпоративното управление на Випом АД - Видин през 2018 г.
 Декларация по по чл.100н, ал.4, т. 4 от ЗППЦК

24.04.2019 10:52 Випом АД - Видин : VPOMФинансови отчети 
На 24.04.2019 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи Уведомление за финансовото състояние на Випом АД на индивидуална основа към 31.03.2019 г.
 Уведомление за финансовото състояние на ВИПОМ АД на индивидуална основа към 31.03.2019 год
 Справки - уведомления за периода 01.01.2019-31.03.2019 г
 Пояснения към публично уведомление за финансовото състояние
 Информация съгл. Приложение 9 Наредба 2
 Вътрешна информация по чл. 7 от Регламент № 596 от 2014
 Информация по чл. 43а и чл. 27, ал. 3 от Наредба 2

28.03.2019 10:55 Випом АД - Видин : VPOMФинансови отчети 
На 28.03.2019 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи одитиран индивидуален годишен финансов отчет за 2018 г. на Випом АД-Видин /4VI/
 Справки - уведомления за периода 01.01.2018-31.12.2018 г.
 Справки - уведомления за периода 01.01.2018-31.12.2018 г., Forma 1
 Годишен индивидуален доклад за дейността на Випом АД - Видин през 2018 г.
 Индивидуален финансов отчет към 31.12.2018 г. на Випом АД - Видин
 Доклад на независимия одитор
 Информация към индивидуален финансов отчет
 Оповестена от Випом АД информация през последните 12 месеца
 Допълнителна информация към доклада за дейността на Випом АД - Видин, съгласно приложение №10
 Информация към доклада за дейността на Випом АД - Видин, съгласно приложение №11
 Декларация за корпоративното управление на Випом АД през 2018 г.
 Декларация по по чл.100н, ал.4, т. 4 от ЗППЦК
 Декларация по по чл.100н, ал.4, т. 3 от ЗППЦК

21.03.2019 17:23 Випом АД - Видин : VPOMНовини 
В Търговския регистър е вписана промяна в състава на Съвета на директорите на “ВИПОМ" АД - гр. Видин , съгласно решение на проведеното на 15.03.2019 г. извънредно Общо събрание на акционерите . След промяната, съставът на Съвета на директорите е следния: Гошо Цанков Георгиев – председател и изпълнителен директор, Иван Петров Ревалски – зам-председател и “Милк Комерсиал” ЕООД с ЕИК 130936999 с представител за изпълнение на задълженията му в Съвета Красимир Андреев Кръстев – член.
 Вписване в Търговски регистър

15.03.2019 16:15 Випом АД - Видин : VPOMОбщо събрание на акционерите 
На 15.03.2019 г. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи протокол и регистър от проведено извънредно общо събрание на акционерите на 15.03.2019 г. на Випом АД - Видин /4VI/
 Протокол от извънредно общо събрание на акционерите на 15.03.2019 г. на Випом АД - Видин
 Регистър от извънредно общо събрание на акционерите на 15.03.2019 г. на Випом АД - Видин
 Пълномощно

25.02.2019 13:59 Випом АД - Видин : VPOMФинансови отчети 
На 25.02.2019 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи уведомление за финансовото състояние на ВИПОМ АД на консолидирана основа към 31.12.2018 год на Випом АД - Видин /4VI/
 Уведомление за финансовото състояние на ВИПОМ АД на консолидирана основа към 31.12.2018 год
 Справки - уведомления за периода 01.01.2018-31.12.2018 г на консолидирана основа
 Пояснения към уведомление за финансовото състояние на консолидирана основа към 31.12.2018 г.
 Информация съгл. Приложение 9 Наредба 2
 Вътрешна информация по чл. 7 от Регламент № 596 от 2014
 Информация по чл. 27, ал. 3 от Наредба 2

12.02.2019 13:46 Випом АД - Видин : VPOMОбщо събрание на акционерите 
На 12.02.2019 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи покана за извънредно общо събрание на акционерите на Випом АД-Видин /4VI/ на 15.03.2019 год.
 Покана за извънредно общо събрание на акционерите на Випом АД-Видин
 Протокол от заседание на съвета на директорите
 Материали за извънредно общо събрание на акционерите
 Образец на пълномощно
 Публикация в Търговски регистър

5.02.2019 8:47 Випом АД - Видин : VPOMОбщо събрание на акционерите 
На 4.02.2019 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи протокол от проведено извънредно общо събрание на дружеството ВИПОМ АД на 04.02.2019 г.
 Протокол от проведено извънредно общо събрание на дружеството ВИПОМ АД на 04.02.2019 г.
 Регистър на присъствалите акционери
 Пълномощно ТК-Холд АД
 Пълномощно Риленатекс АД

31.01.2019 12:05 Випом АД - Видин : VPOMОбщо събрание на акционерите 
На 31.01.2019 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпиха допълнителни материали за извънредно общо събрание на акционерите на "ВИПОМ" АД - гр. Видин, което ще се проведе на 04.02.2019 година, а при липса на кворум на 18.02.2019 година
 Съгласие и декларация по чл. 234 от Търговския закон
 Данни за постоянния адрес и професионалната квалификация на кандидат за член на Съвета на директорите на "Випом" АД
 Електронно свидетелство за съдимост
 Уведомление по чл. 237, ал. 3 на Търговския закон
 Съгласие и декларация по чл. 234 от Търговския закон
 Съгласие и декларация по чл. 234 от Търговския закон
 Електронно свидетелство за съдимост
 Уведомление по чл. 237, ал. 3 на Търговския закон
 Протоколо от заседание на СД на ТК-Холд АД

28.01.2019 13:09 Випом АД - Видин : VPOMФинансови отчети 
На 28.01.2019 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи Уведомление за финансовото състояние към 31.12.2018 г. от Випом АД - Видин /VIPOM/
 Уведомление за финансовото състояние на ВИПОМ АД към 31.12.2018 год
 Справки - уведомления за периода 01.01.2018-31.12.2018 г
 Пояснения към публично уведомление за финансовото състояние
 Информация съгл. Приложение 9 Наредба 2
 Вътрешна информация по чл. 7 от Регламент № 596 от 2014
 Информация по чл. 43а и чл. 27, ал. 3 от Наредба 2

21.01.2019 11:51 Випом АД - Видин : VPOMНовини 
На 21.01.2019 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи Уведомление по чл. 148 б от ЗППЦК от Випом АД - Видин /VIPOM/
 Уведомление по чл. 148 б от ЗППЦК от Випом АД - Видин /VIPOM/

10.01.2019 14:19 Випом АД - Видин : VPOMНовини 
На 10.01.2019 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпиха Уведомления по чл. 148 б от ЗППЦК от Випом АД - Видин /VIPOM/
 Уведомление по чл. 148 б от ЗППЦК от Випом АД - Видин /VIPOM/
 Уведомление по чл. 148 б от ЗППЦК – второ от Випом АД - Видин /VIPOM/

2.01.2019 17:47 Випом АД - Видин : VPOMОбщо събрание на акционерите 
На 2.01.2019 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи покана за извънредно общо събрание на акционерите на Випом АД-Видин /4VI/ на 4.02.2019 год.
 Покана за извънредно общо събрание на акционерите на Випом АД-Видин
 Протокол от заседание на съвета на директорите
 Материали за извънредно общо събрание на акционерите
 Образец на пълномощно
 Публикация в Търговски регистър
 Вписване на поканата в Търговски регистър

20.12.2018 11:03 Випом АД - Видин : VPOMНовини 
На 20.12.2018 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи Уведомление по чл. 148 б от ЗППЦК от Випом АД - Видин /VIPOM/
 Уведомление по чл. 148 б от ЗППЦК от Випом АД - Видин /VIPOM/

11.12.2018 11:50 Випом АД - Видин : VPOMНовини 
На 11.12.2018 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи Уведомление по чл. 148 б от ЗППЦК от Випом АД - Видин /VIPOM/
 Уведомление по чл. 148 б от ЗППЦК

28.11.2018 8:49 Випом АД - Видин : VPOMФинансови отчети 
На 28.11.2018 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи постъпи Уведомление за финансовото състояние на ВИПОМ АД на консолидирана основа към 30.09.2018 год
 Уведомление за финансовото състояние на ВИПОМ АД на консолидирана основа към 30.09.2018 год
 Справки - уведомления за периода 01.01.2018-30.09.2018 г на консолидирана основа
 Пояснения към уведомление за финансовото състояние на консолидирана основа към 30.09.2018 г.
 Информация съгл. Приложение 9 Наредба 2
 Вътрешна информация по чл. 7 от Регламент № 596 от 2014
 Информация по чл. 27, ал. 3 от Наредба 2

27.11.2018 16:22 Випом АД - Видин : VPOMНовини 
На 27.11.2018 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи информация по чл. 111, ал. 8 от ЗППЦК от Випом АД - Видин /VIPOM/
 Информация по чл. 111, ал. 8 от ЗППЦК

29.10.2018 14:46 Випом АД - Видин : VPOMФинансови отчети 
На 29.10.2018 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен финансов отчет за трето тримесечие на 2018 год. от Випом АД - Видин /VIPOM/
 Уведомление за финансовото състояние на ВИПОМ АД към 30.09.2018 год
 Справки - уведомления за периода 01.01.2018-30.09.2018 г
 Пояснения към публично уведомление за финансовото състояние
 Информация съгл. Приложение 9 Наредба 2
 Вътрешна информация по чл. 7 от Регламент № 596 от 2014
 Информация по чл. 43а и чл. 27, ал. 3 от Наредба 2
 Междинен финансов отчет към 30.09.2018 г.

7.09.2018 9:04 Випом АД - Видин : VPOMНовини 
На 5.09.2018 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи съобщение от Випом АД-Видин /VIPOM/, че в търговският регистър е вписана промяна в членовете на съвета на директорите въз основа на решение на общото събрание на акционерите взето на 17.08.2018 година. Заличен е като член ИВАН ПЕТРОВ РЕВАЛСКИ и е вписана АННА ОЛЕГОВНА КОСТАРЕВА като член на Съвета на директорите.
 Вписване в Търговски регистър

29.08.2018 16:05 Випом АД - Видин : VPOMФинансови отчети 
На 29.08.2018 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи Уведомление за финансовото състояние на ВИПОМ АД на консолидирана основа към 30.06.2018 год
 Уведомление за финансовото състояние на ВИПОМ АД на консолидирана основа към 30.06.2018 год
 Справки - уведомления за периода 01.01.2018-30.06.2018 г на консолидирана основа
  Консолидиран финансов отчет към 30.06.2018 г.
 Пояснения към уведомление за финансовото състояние на консолидирана основа към 30.06.2018 г.
 Kонсолидиран доклад за дейността на Випом АД - Видин към 30.06.2018 г.
 Информация съгл. Приложение 9 Наредба 2
 Вътрешна информация по чл. 7 от Регламент № 596 от 2014
 Информация по чл. 27, ал. 3 от Наредба 2
 Декларация

17.08.2018 12:56 Випом АД - Видин : VPOMОбщо събрание на акционерите 
На 17.08.2018 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи протокол от извънредно общо събрание на акционерите на Випом АД-Видин /4VI/ на 17.08.2018 год.
 Протокол от извънредно общо събрание на акционерите на Випом АД-Видин
 Регистър на присъствалите акционери
 Пълномощно
 Удостоверения

30.07.2018 12:58 Випом АД - Видин : VPOMФинансови отчети 
На 30.07.2018 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен финансов отчет за второ тримесечие на 2018 год. от Випом АД - Видин /VIPOM/
 Уведомление за финансовото състояние на ВИПОМ АД към 30.06.2018 год
 Справки - уведомления за периода 01.01.2018-30.06.2018 г
 Междинен финансов отчет към 30.06.2018 г.
 Пояснения към междинен финансов отчет към 30.06.2018 г.
 Информация съгл. Приложение 9 Наредба 2
 Вътрешна информация по чл. 7 от Регламент № 596 от 2014
 Доклад за дейността на Випом АД - Видин към 30.06.2018 г.
 Информация по чл. 27, ал. 3 от Наредба 2
 Декларации

17.07.2018 17:14 Випом АД - Видин : VPOMОбщо събрание на акционерите 
На 17.07.2018 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи покана за извънредно общо събрание на акционерите на Випом АД-Видин /4VI/ на 17.08.2018 год.
 Покана за извънредно общо събрание на акционерите на Випом АД-Видин
 Протокол от заседание на съвета на директорите
 Материали за извънредно общо събрание на акционерите
 Образец на пълномощно
 Вписване на поканата в Търговски регистър

29.06.2018 14:07 Випом АД - Видин : VPOMОбщо събрание на акционерите 
На 29.06.2018 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпиха материали от общо събрание на акционерите на Випом АД-Видин /4VI/ на 29.06.2018 год.
 Протокол от заседание на общо събрание на акционерите на Випом АД
 Регистър на присъствалите акционери

28.06.2018 16:16 Випом АД - Видин : VPOMНовини 
На 28.06.2018 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпиха уведомления по чл. 148 б от ЗППЦК и уведомления по чл. 19, § 3 от Регламент /ЕС/ 596/2014 от Випом АД-Видин /4VI/
 Уведомления по чл. 148 б от ЗППЦК
 Уведомления по чл. 19, § 3 от Регламент /ЕС/ 596/2014

15.06.2018 11:45 Випом АД - Видин : VPOMОбщо събрание на акционерите 
На 15.06.2018 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпиха материали от общо събрание на акционерите на Випом АД-Видин /4VI/ на 15.06.2018 год.
 Протокол от заседание на редовно годишно общо събрание на акционерите на Випом АД
 Регистър на присъствалите акционери

16.05.2018 15:53 Випом АД - Видин : VPOMФинансови отчети 
На 16.05.2018 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи Уведомление за финансовото състояние на ВИПОМ АД на консолидирана основа към 31.03.2018 год
 Уведомление за финансовото състояние на ВИПОМ АД на консолидирана основа към 31.03.2018 год
 Справки - уведомления за периода 01.01.2018-31.03.2018 г на консолидирана основа
 Консолидиран финансов отчет към 31.03.2018 г.
 Пояснения към уведомление за финансовото състояние на консолидирана основа към 31.03.2018 г.
 Информация съгл. Приложение 9 Наредба 2
 Вътрешна информация по чл. 7 от Регламент № 596 от 2014
 Информация по чл. 27, ал. 3 от Наредба 2

14.05.2018 17:28 Випом АД - Видин : VPOMОбщо събрание на акционерите 
Съветът на директорите на "Випом" АД свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 15.06.2018 г. от 10.00 часа в административната сграда на дружеството, находяща се на адрес гр. Видин, ул. "Цар Иван Асен II" №9, а при липса на кворум на тази дата - на 29.06.2018 г. от 10.00 часа на същото място и при същия дневен ред. Каним всички акционери на "Випом" АД да вземат участие в редовното годишно Общо събрание.
 Покана за редовно годишно Общо събрание на акционерите на "Випом" АД
 Протокол от заседание на Съвета на директорите с решение за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на "Випом" АД
 Образец на Пълномощно за участие в Общото събрание на акционерите чрез пълномощник
 Правила за организирането и провеждането на редовни и извънредни общи събрания на акционерите на "Випом" АД
 Правила за гласуване на общо събрание на акционерите чрез пълномощник
 Заверен индивидуален годишен финансов отчет на "Випом" АД за 2017 г.
 Доклад на регистрирания одитор
 Декларация по чл.100н, ал.4, т.3 от ЗППЦК
 Справки по образец на КФН
 Декларации по чл.100н, ал.4, т.4 от ЗППЦК
 Индивидуален Доклад за дейността през 2017 г.
 Информация по Прил.11 от Наредба №2
 Декларация за корпоративното управление
 Доклад за прилагане на Политиката за определяне на възнагражденята на членовете на Съвета на директорите през 2017 г.
 Програма за прилагане на стандартите, залегнали в Националния кодекс за корпоративно управление
 Заверен консолидиран годишен финансов отчет на "Випом" АД за 2017 г.
 Доклад на регистрирания одитор
 Справки по образец на КФН
 Декларации по чл.100н, ал.4, т.4 от ЗППЦК
 Консолидиран Доклад за дейността през 2017 г.
 Декларация за корпоративното управление
 Доклад на Директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2017 г.
 Доклад на Одитния комитет за дейността през 2017 г.
 Вписване в Търговския регистър на Поканата за провеждане на Общото събрание

27.04.2018 14:21 Випом АД - Видин : VPOMФинансови отчети 
На 27.04.2018 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи консолидиран финансов отчет за 2017 год. от Випом АД - Видин /VIPOM/
 Справки - уведомления по чл. 33а1 за периода 01.01.2017-31.12.2017 г на консолидирана основа
 Пояснения към уведомление за финансовото състояние на консолидирана основа
 Консолидиран финансов отчет към 31.12.2017 г.
 Доклад на независимия одитор
 Годишен консолидиран доклад за дейността на Випом АД - Видин през 2017 г.
 Декларация за корпоративното управление на Випом АД - Видин през 2017 г.
 Декларация по по чл.100н, ал.4, т. 4 от ЗППЦК

25.04.2018 16:32 Випом АД - Видин : VPOMФинансови отчети 
На 25.04.2018 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи уведомление за финансовото състояние към 31.03.2018 год. на Випом АД-Видин /4VI/
  Справки - уведомления по чл. 33а1 за периода 01.01.2018-31.03.2018 г.
  Междинен финансов отчет към 31.03.2018 г.
  Пояснения към уведомление за финансовото състояние
  Информация по Приложение 9 Наредба 2
  Вътрешна информация по чл. 7 от Регламент № 596 от 2014
 Информация по чл. 27, ал. 3 от Наредба 2
  Уведомление за финансовото състояние на Випом АД към 31.03.2018 г.

29.03.2018 10:39 Випом АД - Видин : VPOMФинансови отчети 
На 29.03.2018 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи годишен индивидуален финансов отчет за 2017 год. на Випом АД-Видин /4VI/
 Справки - уведомления за периода 01.01.2017-31.12.2017 г
 Годишен индивидуален доклад за дейността на Випом АД - Видин през 2017 г.
 Индивидуален финансов отчет към 31.12.2017 г. на Випом АД - Видин
 Доклад на независимия одитор
 Информация към индивидуален финансов отчет
 Оповестена от Випом АД информация през последните 12 месеца
 Информация към доклада за дейността съгласно приложение №10
 Информация към доклада за дейността съгласно приложение №11
 Декларация за корпоративното управление на Випом АД - Видин през 2017 г.
 Декларация по по чл.100н, ал.4, т. 4 от ЗППЦК
 Декларация по по чл.100н, ал.4, т. 3 от ЗППЦК

16.03.2018 18:13 Випом АД - Видин : VPOMОбщо събрание на акционерите 
На 16.03.2018 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпиха материали от извънредно общо събрание на акционерите на Випом АД-Видин /4VI/ на 16.03.2018 год.
 Протокол от заседание на извънредно общо събрание на акционерите на Випом АД
 Регистър на присъствалите акционери

23.02.2018 13:46 Випом АД - Видин : VPOMФинансови отчети 
На 23.02.2018 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи уведомление за финансовото състояние на консолидирана основа към 31.12.2017 год. на Випом АД-Видин /4VI/
 Справки - уведомления по чл. 33а1 за периода 01.01.2017-31.12.2017 г на консолидирана основа
 Пояснения към уведомление за финансовото състояние на консолидирана основа
 Информация съгл. Приложение 9 от Наредба 2
 Вътрешна информация по чл. 7 от Регламент № 596 от 2014
 Информация по чл. 43а и чл. 27, ал. 3 от Наредба 2
 Консолидиран финансов отчет към 31.12.2017 г.
 Декларации по чл.100о,ал.4, т.3 от ЗППЦК
 Уведомително писмо

12.02.2018 16:15 Випом АД - Видин : VPOMОбщо събрание на акционерите 
На 12.02.2018 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи покана за извънредно общо събрание на акционерите на Випом АД-Видин /4VI/ за 16.03.2018 год.
 Покана за извънредно общо събрание на акционерите на на Випом АД на 16.03.2018 г.
 Протокол от заседание на Съвета на директорите
 Материали за провеждане на извънредно общо събрание на акционерите на "Випом" АД
 Вписване в Търговски регистър
 Образец на пълномощно за участие чрез представител (пълномощник) в извънредно общо събрание на акционерите
 Финансов отчет към 31.12.2016
 Доклад на независимия одитор
 Доклад за дейността през 2016 г. на Випом АД
 Информация към доклада за дейността на Випом АД през 2016 г.
 Декларация за корпоративното управление
 Оповестена от Випом АД информация през последните 12 месеца - за 2016 г.
 Декларация по чл. 100н, ал. 4, т. 4 от ЗППЦК
 Декларация по чл. 100н, ал. 4, т. 3 от ЗППЦК

29.01.2018 8:54 Випом АД - Видин : VPOMФинансови отчети 
На 26.01.2018 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи уведомление за финансовото състояние към 31.12.2017 год. на Випом АД-Видин /4VI/
 Справки - уведомления по чл. 33а1 за периода 01.01.2017-31.12.2017 г
 Междинен финансов отчет към 31.12.2017 г.
 Пояснения към уведомление за финансовото състояние
 Информация по Приложение 9 Наредба 2
 Вътрешна информация по чл. 7 от Регламент № 596 от 2014
 Декларации по чл.100о,ал.4, т.3 от ЗППЦК
 Информация по чл. 27, ал. 3 от Наредба 2
 Уведомление за финансовото състояние на Випом АД към 31.12.2017 г.

7.11.2017 13:13 Випом АД - Видин : VPOMНовини 
На 07.11.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи уведомление във връзка с изискването на разпоредбата на чл. 79 б от ЗППЦК за издаден LEI код на "ВИПОМ" АД
 Уведомление за издаден LEI код на "ВИПОМ" АД

3.11.2017 13:47 Випом АД - Видин : VPOMНовини 
На 03.11.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи уведомление по чл. 148 б от Закона за публично предлагане на ценни книжа на Випом АД-Видин /4VI/
 Уведомление по чл. 148 б от ЗППЦК на Випом АД-Видин /4VI/

27.10.2017 14:30 Випом АД - Видин : VPOMФинансови отчети 
На 27.10.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи тримесечен консолидиран междинен отчет към 30.09.2017 год. с приложения на Випом АД-Видин /4VI/
 Справки - уведомления по чл. 33а2 на консолидирана основа за периода 01.01.2017-30.09.2017 г
 Пояснения-към- справки - уведомления
 Консолидиран финансов отчет към 30.09.2017 год.
 Информация съгласно приложение №9 от Наредба No 2
 Вътрешна информация съгл. чл. 7 от регламент (ЕС) № 596/2014
 Декларация по чл. 100
 Придружително писмо

25.10.2017 9:25 Випом АД - Видин : VPOMФинансови отчети 
На 25.10.2017 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 30.09.2017 год. на Випом АД-Видин /4VI/
 Междинен финансов отчет към 30.09.2017 г.
 Пояснения към финансовия отчет
 Справки-уведомления по образец
 Информация по Приложение 9 Наредба 2
 Вътрешна информация по чл. 7 от Регламент № 596 от 2014
 Декларация по чл.100о,ал.4, т.3 от ЗППЦК
 Придружително писмо
 Уведомление за финансовото състояние на Випом АД към 30.09.2017 г.

30.08.2017 8:39 Випом АД - Видин : VPOMФинансови отчети 
На 30.08.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи тримесечен консолидиран междинен отчет към 30.06.2017 год. с приложения на Випом АД-Видин /4VI/
 Справки - уведомления по чл. 33а1, т.1 от Наредба №2 за периода 01.01.2017-30.06.2017 г
 Пояснителни бележки към консолидиран финансов отчет към 30.06.2017 год.
 Консолидиран финансов отчет към 30.06.2017 год.
 Консолидиран междинен доклад за дейността
 Информация съгласно приложение №9 от Наредба No 2
 Информация съгласно чл. 27, ал. 3 от Наредба No 2
 Вътрешна информация съгл. чл. 7 от регламент (ЕС) № 596/2014
 Декларация по чл. 100
 Придружително писмо

31.07.2017 8:50 Випом АД - Видин : VPOMФинансови отчети 
На 31.07.2017 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 30.06.2017 год. на Випом АД-Видин /4VI/
 Междинен доклад за дейността на Випом АД - Видин към 30.06.2017 г.
 Междинен финансов отчет към 30.06.2017 г.
 Пояснения към финансовия отчет
 Справки-уведмления по образец
 Информация по Приложение 9 Наредба 2
 Вътрешна информация по чл. 7 от Регламент № 596 от 2014
 Декларация по чл.100о,ал.4, т.3 от ЗППЦК
 Информация по чл. 27, ал. 3 от Наредба 2
 Придружително писмо

5.07.2017 16:18 Випом АД - Видин : VPOMНовини 
На 5.07.2017 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи Уведомление за вписано подновяване на мандата на Съвета на директорите на Випом АД-Видин /4VI/
 Уведомление за вписано подновяване на мандата на Съвета на директорите

26.06.2017 16:34 Випом АД - Видин : VPOMОбщо събрание на акционерите 
На 26.06.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи протокол, регистър и уведомления от проведено Общо събрание на 26.06.2017 година на Випом АД-Видин /4VI/
 Протокол от заседание на редовно годишно общо събрание на акционерите
 Регистър на акционерите, присъствали на ГОСА
 Удостоверение за адрес на фирма
 Удостоверение за дата на регистрация
 Удостоверение за управляващи

12.06.2017 14:53 Випом АД - Видин : VPOMОбщо събрание на акционерите 
На 12.06.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи Протокол и Регистър от проведено Общо събрание на 12.06.2017 година на Випом АД-Видин /4VI/
 Протокол от заседание на редовното годишно общо събрание на акционерите на Випом АД
 Регистър на акционерите на Випом АД, присъствали на общото събрание на 12.06.2017 г.

29.05.2017 10:45 Випом АД - Видин : VPOMФинансови отчети 
На 29.05.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи уведомление за финансовото състояние за първо тримесечие на 2017 год. на консолодирана основа на Випом АД-Видин /4VI/
 Справки - уведомления по чл. 33а1, т.1 от Наредба №2 за периода 01.01.2017-31.03.2017 г
 Пояснителни бележки към публично уведомление за финансовото състояние
 Информация съгласно приложение №9 от Наредба No 2
 Вътрешна информация съгл. чл. 7 от регламент (ЕС) № 596/2014
 Финансов отчет
 Декларации по чл. 100
 Уведомление за финансово състояние
 Информация по чл. 27 ал. 3 от Наредба No 2

12.05.2017 9:32 Випом АД - Видин : VPOMОбщо събрание на акционерите 
На 12.05.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи покана за общо събрание на акционерите на Випом АД-Видин /4VI/ за 12.06.2017 г.
 Покана за провеждане на общо събрание на Випом АД
 Образец на пълномощно за представляване на акционер в Общото събрание на акционерите на Випом АД
 Правила за организирането и провеждането на редовни и извънредни Общи събрания на акционерите на "ВИПОМ" АД
 Правила за гласуване на общо събрание на акционерите чрез пълномощник
 Индивидуален финансов отчет за годината, завършваща на 31.12.2016 на Випом АД
 Доклад на независимия одитор относно одита на индивидуален финансов отчет
 Декларация по чл. 100н, ал. 4, т. 3 от ЗППЦК
 Годишен индивидуален доклад за дейността на Випом АД - Видин през 2016 г.
 Допълнителна информация към доклада за дейността
 Декларация за корпоративното управление на Випом АД - Видин през 2016 г.
 Доклад за прилагане на Политиката за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на "ВИПОМ" АД през 2016 година
 Програма за прилагане на стандартите, залегнали в Националния кодекс за корпоративно управление
 Консолидиран финансов отчет за годината, завършваща на 31.12.2016 на Випом АД
 Доклад на независимия одитор относно одита на консолидиран финансов отчет
 Консолидиран доклад за дейността на Випом АД - Видин през 2016 г.
 Декларация за корпоративното управление на Випом АД - Видин през 2016 г.
 Доклад на директора за връзка с инвеститорите на Випом АД за дейността през 2016 г. :a Aeiinocrra rlpe3 2016 rotnna
 Доклад за дейността на одитния комитет на Випом АД
 Свидетелство за съдимост - Г. Георгиев
 Свидетелство за съдимост - И. Ревалски
 Свидетелство за съдимост - К. Кръстев
 Декларация по чл. 116а, ал. 2 от ЗППЦК
 Вписване в Търговски регистър
 Статут на одитния комитет на Випом АД
 Декларация по чл. 107, ал. 5 от ЗНФО
 Декларация по чл. 107, ал. 5 от ЗНФО
 Протокол от заседание на СД на Випом АД-Видин /4VI/
 Предложения на СД за решения по точките от дневния ред
 Декларация по чл. 116а, ал. 2 от ЗППЦК

28.04.2017 9:47 Випом АД - Видин : VPOMФинансови отчети 
На 28.04.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи консолидиран годишен финансов отчет за 2016 год. с приложения на Випом АД-Видин /4VI/
 Доклад на независимия одитор
 Консолидиран отчет за финансовото състояние към 31.12.2016
 Консолидиран финансов отчет към 31.12.2016
 Консолидиран доклад за дейността през 20016
 Декларация за корпоративното управление на Випом АД през 2016 г.
 Декларация по по чл.100н, ал.4, т. 4 от ЗППЦК
 Декларация по по чл.100н, ал.4, т. 4 от ЗППЦК и чл. 32а
 Консолидиран финансов отчет към 31.12.2016
 Уведомително писмо
 Справки - уведомления на консолидирана основа по чл. 33а1, т.1 от Наредба №2 за периода 01.01- 31.12.2016 г

26.04.2017 13:20 Випом АД - Видин : VPOMФинансови отчети 
На 26.04.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи уведомление за финансово състояние за първо тримесечие на 2017 год.на Випом АД-Видин /4VI/
 Справки - уведомления по чл. 33а1, т.1 от Наредба №2 за периода 01.01.2017-31.03.2017 г
 Пояснителни бележки към публично уведомление за финансовото състояние
 Информация съгласно приложение №9 от Наредба No 2
 Вътрешна информация съгл. чл. 7 от регламент (ЕС) № 596/2014
 Информация по чл. 43а и чл. 27, ал. 3 от Наредба No 2
 Декларация
 Уведомление за финансово състояние

29.03.2017 15:49 Випом АД - Видин : VPOMФинансови отчети 
На 29.03.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи индивидуален годишен финансов отчет за 2016 год. с приложения на Випом АД-Видин /4VI/
 Годишен индивидуалне доклад за дейността на Випом АД - Видин през 2016 г.
 Индивидуален финансов отчет към 31.12.2016 г. на Випом АД - Видин
 Индивидуален финансов отчет към 31.12.2016 г. на Випом АД - Видин (табличен)
 Доклад на независимия одитор
 Информация към доклада за дейността на Випом АД - Видин през 2016 г.
 Оповестена от Випом АД информация през последните 12 месеца
 Декларация по чл.100н,ал.4,т.3 от ЗППЦК
 Декларации по чл.100н,ал.4,т.4 от ЗППЦК
 Декларация за корпоративното управление на Випом АД през 2016 г.

21.02.2017 9:15 Випом АД - Видин : VPOMФинансови отчети 
На 21.02.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи уведомление за финансовото състояние на консолидирана основа за четвърто тримесечие на 2016 год. на Випом АД-Видин /4VI/
 Справки-уведомления на консолидирана основа по чл. 33а1, т.1 от Наредба Nо 2 за периода 1.01 - 31.12.2016 на Випом АД - Видин
 Пояснителни бележки към уведомление за финансовото състояние на консолидирана основа към 31.12.2016
 Информация съгл. Приложение 9 от Наредба No 2
 Вътрешна информация към 31.12.2016 г.
 Финансов отчет на консолидирана основа към 31.12.2016
 Декларация
 Придружително писмо
 Придружително писмо

31.01.2017 10:52 Випом АД - Видин : VPOMФинансови отчети 
На 31.01.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи уведомление за финансовото състояние към 31.12.2016 год. на Випом АД-Видин /4VI/
 Справки-уведомления по чл. 33а1, т.1 от Наредба Nо 2 за периода 1.01 - 31.12.2016 на Випом АД - Видин
 Поясненителни бележки към уведомление за финансовото състояние към 31.12.2016
 Информация съгл. Приложение 9 от Наредба No 2
 Вътрешна информация към 31.12.2016 г.
 Декларация
 Придружително писмо
 Придружително писмо

23.11.2016 14:34 Випом АД - Видин : VPOMФинансови отчети 
На 23.11.2016 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи консолидиран отчет за трето тримесечие на 2016 год. на Випом АД-Видин /4VI/
 Консолидиран финансов отчет към 30.09.2016 г. на Випом АД - Видин
 Пояснения към консолидиран финансов отчет към 30.09.2016 г. на Випом АД-Видин
 Вътрешна информация към 30.09.2016 г.
 Допълнителна информация съгл. Приложение 9 от Наредба No 2
 Информация по чл. 27, ал. 3 от Наредба No 2
 Уведомление за финансовото състояние на Випом АД-Видин към 30.09.2016 г.
 Декларации

27.10.2016 13:49 Випом АД - Видин : VPOMФинансови отчети 
На 27.10.2016 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет за трето тримесечие на 2016 год. на Випом АД-Видин /4VI/
 Финансов отчет към 30.09.2016 г. на Випом АД - Видин
 Пояснения към междинен финансов отчет към 30.09.2016 г. на Випом АД-Видин
 Вътрешна информация към 30.09.2016 г.
 Допълнителна информация съгл. Приложение 9 от Наредба No 2
 Информация по чл. 27, ал. 3 от Наредба No 2
 Уведомление за финансовото състояние на Випом АД-Видин към 30.09.2016 г.

31.08.2016 14:31 Випом АД - Видин : VPOMФинансови отчети 
На 31.08.2016 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен консолидиран отчет за второ тримесечие на 2016 год. на Випом АД-Видин /4VI/
 Междинен консолидиран доклад за дейността на Випом АД - Видин към 30.06.2016 год
 Консолидиран финансов отчет към 30.06.2016 г. на Випом АД-Видин
 Консолидиран финансов отчет към 30.06.2016 г. на Випом АД-Видин (таблична)
 Пояснения към междинен консолидиран финансов отчет към 30.06.2016 г. на Випом АД-Видин
 Допълнителна информация съгл. чл. 33, ал. 1, т. 6 от Наредба No 2
 Вътрешна информация към 30.06.2016 г.
 Декларация по чл.100 о, ал. 4, т. 3 от ЗППЦК и чл. 33, ал. 1, т. 3 от Наредба No 2

29.07.2016 17:52 Випом АД - Видин : VPOMНовини 
На 29.07.2016 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи уведомление за назначен нов директор за връзки с инвеститорите на Випом АД-Видин /4VI/
 Уведомление за назначен нов директор за връзки с инвеститорите на Випом АД

28.07.2016 10:24 Випом АД - Видин : VPOMФинансови отчети 
На 28.07.2016 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет за второ тримесечие на 2016 год. на Випом АД-Видин /4VI/
 Междинен доклад за дейността на Випом АД - Видин за второ тримесечие на 2016 год
 Финансов отчет към 30.06.2016 г. на Випом АД - Видин
 Финансов отчет към 30.06.2016 г. на Випом АД - Видин (таблична)
 Пояснения към междинен финансов отчет към 30.06.2016 г. на Випом АД-Видин
 Допълнителна информация съгл. чл. 33, ал. 1, т. 6 от Наредба No 2
 Вътрешна информация (прил.9 към чл. 28, ал. 2) към 30.06.2016 г.
 Декларация по чл.100 о, ал. 4, т. 3 от ЗППЦК и чл. 33, ал. 1, т. 3 от Наредба No 2

15.07.2016 9:15 Випом АД - Видин : VPOMНовини 
На 14.07.2016 г. в дружеството е постъпила декларация по чл.114б, ал.1 от ЗППЦК от Красимир Андреев Кръстев, в качеството му на член на съвета на директорите на "Випом" АД във връзка с вписване №20160713135314 в ТР на Агенцията по вписванията относно заличаването му като управител на "ВИПОМ ТРЕЙД" ЕООД

6.07.2016 8:50 Випом АД - Видин : VPOMНовини 
На 6.07.2016 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи уведомление за взето решение за обратно изкупуване на собствени акции от капитала на ВИПОМ АД с протокол от общо събрание на дружеството на 27.06.2016 година
 Уведомление за взето решение за обратно изкупуване на собствени акции
 Протокол от общо събрание на акционерите
 Вписване в Агенция по вписванията, Търговски регистър

28.06.2016 10:56 Випом АД - Видин : VPOMОбщо събрание на акционерите 
На 28.06.2016 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи протокол от общо събрание на акционерите на Випом АД-Видин /4VI/, проведено на 27.06.2016 г.
 Протокол от общо събрание на акционерите на Випом АД-Видин /4VI/, проведено на 27.06.2016 г.
 Регистър на акционерите, присъствали на общо събрание на акционерите на Випом АД-Видин на 27.06.2016 г.
 Пълномощни за представляване на акционер

13.06.2016 13:23 Випом АД - Видин : VPOMОбщо събрание на акционерите 
На 13.06.2016 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи протокол от общо събрание на акционерите на Випом АД-Видин /4VI/, проведено на 13.06.2016 г.
 Протокол от общо събрание на акционерите на Випом АД-Видин /4VI/, проведено на 13.06.2016 г.
 Регистър на акционерите, присъствали на общо събрание на акционерите на Випом АД-Видин на 13.06.2016 г.

31.05.2016 9:12 Випом АД - Видин : VPOMФинансови отчети 
На 31.05.2016 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен консолидиран отчет за първо тримесечие на 2016 год. на Випом АД-Видин /4VI/
 Междинен консолидиран доклад за дейността на Випом АД - Видин към 31.03.2016 год
 Консолидиран финансов отчет към 31.03.2016 г. на Випом АД-Видин
 Консолидиран финансов отчет към 31.03.2016 г. на Випом АД-Видин (таблична)
 Пояснения към междинен консолидиран финансов отчет към 31.03.2016 г. на Випом АД-Видин
 Допълнителна информация съгл. чл. 33, ал. 1, т. 6 от Наредба No 2
 Декларация по чл.100 о, ал. 4, т. 3 от ЗППЦК и чл. 33, ал. 1, т. 3 от Наредба No 2

11.05.2016 8:32 Випом АД - Видин : VPOMОбщо събрание на акционерите 
На 11.05.2016 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи покана за общо събрание на акционерите на Випом АД-Видин /4VI/ за 13.06.2016 г.
 Покана за провеждане на общо събрание на Випом АД
 Протокол от заседание на СД на Випом АД-Видин /4VI/
 Образец на пълномощно за представляване на акционер в Общото събрание на акционерите на Випом АД
 Материали за редовно годишно ОСА на Випом АД
 Доклад за дейността на Випом АД-Видин за 2015 г.
 Доклад за дейността на одитния комитет на Випом АД за 2015 г.
 Доклад на директора за връзка с инвеститорите на Випом АД за дейността му през 2015 г.
 Финансов отчет за годината, завършваща на 31.12.2015 на Випом АД
 Финансов отчет за годината, завършваща на 31.12.2015 на Випом АД (табличен)
 Пояснения към финансов отчет за 2015 г. на Випом АД
 Допълнителна информация към финансов отчет за 2015 г. на Випом АД
 Доклад на независимия одитор до акционерите на Випом АД
 Вътрешна информация (прил.9 към чл. 28, ал. 2) към финансов отчет за 2015 г. на Випом АД
 Програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление
 Доклад за прилагане на политиката за определяне на възнагражденията на членовете на СД
 Декларация по чл. 100, ал. 4, т.3 от ЗППЦК и чл. 33, ал. 1, т.3 от Наредба 2
 Вписване в Търговски регистър

22.04.2016 10:37 Випом АД - Видин : VPOMФинансови отчети 
На 22.04.2016 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи отчет за първо тримесечие на 2016 год. на Випом АД-Видин /4VI/
 Междинен доклад за дейността на Випом АД - Видин за първо тримесечие на 2016 год
 Финансов отчет към 31.03.2016 г. на Випом АД-Видин
 Финансов отчет към 31.03.2016 г. на Випом АД-Видин (таблична)
 Пояснения към междинен финансов отчет към 31.03.2016 г. на Випом АД-Видин
 Допълнителна информация съгл. чл. 33, ал. 1, т. 6 от Наредба No 2
 Вътрешна информация (прил.9 към чл. 28, ал. 2) към 31.03.2016 г.
 Декларация по чл.100 о, ал. 4, т. 3 от ЗППЦК и чл. 33, ал. 1, т. 3 от Наредба No 2

29.03.2016 14:35 Випом АД - Видин : VPOMФинансови отчети 
На 29.03.2016 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи годишен отчет за 2015 год. на Випом АД-Видин /4VI/
 Доклад за дейността на Випом АД - Видин за 2015 г.
 Заверен финансов отчет към 31.12.2015 г. на Випом АД-Видин
 Финансов отчет към 31.12.2015 г. на Випом АД-Видин (таблична)
 Финансов отчет към 31.12.2015 г. с независим одиторски доклад на Випом АД-Видин
 Доклад на независимия одитор
 Допълнителна информация съгл. чл. 33, ал. 1, т. 6 от Наредба No 2
 Програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление
 Вътрешна информация (прил.9 към чл. 28, ал. 2) към 31.12.2015 г.
 Декларация по чл.100 о, ал. 4, т. 3 от ЗППЦК и чл. 33, ал. 1, т. 3 от Наредба No 2

29.01.2016 11:41 Випом АД - Видин : VPOMФинансови отчети 
На 29.01.2016 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи отчет за четвърто тримесечие на 2015 год. На Випом АД-Видин /4VI/
 Междинен доклад за дейността на Випом АД - Видин към 31.12.2015 г.
 Счетоводен баланс на Випом АД - Видин към 31.12.2015 г.
 Отчет за доходите на Випом АД - Видин към 31.12.2015 г.
 Пояснения към междинен финансов отчет на Випом АД - Видин към 31.12.2015 г.
 Допълнителна информация съгл. чл. 33, ал. 1, т. 6 от Наредба No 2
 Вътрешна информация (прил.9 към чл. 28, ал. 2) към 31.12.2015 г.
 Декларация

23.11.2015 15:51 Випом АД - Видин : VPOMНовини 
На 23.11.2015 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи информация по чл.111, ал.8 от ЗППЦК от Випом АД-Видин /4VI/
 Информация по чл.111, ал.8 от ЗППЦК

13.11.2015 8:46 Випом АД - Видин : VPOMОбщо събрание на акционерите 
На 13.11.2015 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи протокол от извънредно общо събрание на акционерите на Випом АД-Видин /4VI/ на 12.11.2015 г.
 Протокол от извънредно общо събрание на акционерите на Випом АД-Видин /4VI/ на 12.11.2015 г.

6.11.2015 13:03 Випом АД - Видин : VPOMНовини 
На 06.11.2015 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи Уведомление по чл.148б от ЗППЦК за постъпили уведомления по чл.145 от ЗППЦК на Випом АД - Видин /4VI/
 Уведомление по чл.148б от ЗППЦК за постъпили уведомления по чл.145 от ЗППЦК на Випом АД - Видин

28.10.2015 13:03 Випом АД - Видин : VPOMФинансови отчети 
На 28.10.2015 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен финансов отчет за трето тримесечие на 2015 г. на Випом АД - Видин /4VI/
 Междинен доклад за дейността на Випом АД - Видин към 30.09.2015 г.
 Счетоводен баланс на Випом АД - Видин към 30.09.2015 г.
 Отчет за доходите на Випом АД - Видин към 30.09.2015 г.
 Пояснения към междинен финансов отчет на Випом АД - Видин към 30.09.2015 г.
 Допълнителна информация съгл. чл. 33, ал. 1, т. 6 от Наредба No 2
 Вътрешна информация (прил.9 към чл. 28, ал. 2) към 30.09.2015 г.
 Декларация

28.10.2015 12:48 Випом АД - Видин : VPOMОбщо събрание на акционерите 
На 28.10.2015 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи протокол от извънредното общото събрание на "Випом" АД - Видин /4VI/
 Протокол от заседание на извънредно общо събрание от 28.10.2015
 Регистър на акционерите, присъствали на извънредно общо събрание на 28.10.2015

12.10.2015 17:05 Випом АД - Видин : VPOMОбщо събрание на акционерите 
На 12.10.2015 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпиха допълнителни материали за извънредното общо събрание на "Випом" АД - Видин /4VI/
 Материали по т. 2 от дневния ред на Общото събрание на акционерите на „Випом” АД, което ще се проведе на 25.10.2015 г., а при липса на кворум – на 12.11.2015 г., включена в дневния ред по реда на чл. 118, ал. 2, т. 4 ЗППЦК
 Предложение по чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК за включване на въпроси в дневния ред на Извънредното общо събрание на акционерите на Випом АД

28.09.2015 14:45 Випом АД - Видин : VPOMОбщо събрание на акционерите 
На 28.09.2015 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи покана за извънредно общо събрание на акционерите на Випом АД-Видин /4VI/ за 28.10.2015 г.
 Покана за провеждане на извънредно общо събрание на Випом АД
 Протокол от заседание на СД на Випом АД-Видин /4VI/
 Материали за общо събрание на акционерите на Випом АД
 Образец на пълномощно за представляване на акционер в Общото събрание на акционерите на Випом АД

29.07.2015 13:16 Випом АД - Видин : VPOMФинансови отчети 
На 29.07.2015 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен финансов отчет за второ тримесечие на 2015 г. на Випом АД - Видин /4VI/
 Междинен доклад за дейността на Випом АД - Видин към 30.06.2015 г.
 Счетоводен баланс на Випом АД - Видин към 30.06.2015 г.
 Отчет за доходите на Випом АД - Видин към 30.06.2015 г.
 Пояснения към междинен финансов отчет на Випом АД - Видин към 30.06.2015 г.
 Вътрешна информация (прил.9 към чл. 28, ал. 2) към 30.06.2015 г.
 Допълнителна информация съгл. чл. 33, ал. 1, т. 6 от Наредба No 2
 Декларация

13.07.2015 13:46 Випом АД - Видин : VPOMОбщо събрание на акционерите 
На 13.07.2015 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи протокол от годишно общо събрание на акционерите на Випом АД - Видин /4VI/ на 13.07.2015 г.
 Протокол от общо събрание на акционерите на "Випом" АД - Видин на 13.07.2015
 Регистър на акционерите на "Випом" АД - Видин, присъствали на общото събрание на 13.07.2015 г.

29.06.2015 13:18 Випом АД - Видин : VPOMОбщо събрание на акционерите 
На 29.06.2015 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи протокол от годишно общо събрание на акционерите на Випом АД - Видин /4VI/ на 29.06.2015 г.
 Протокол от заседание на редовното общо събрание на акционерите на "Випом" АД - Видин
 Регистър на акционерите на "Випом" АД - Видин, присъствали на общото събрание на 29.06.2015 г.
 Образец на пълномощно за представляване на акционер в общото събрание на акционерите на "Випом" АД - Видин

26.05.2015 16:37 Випом АД - Видин : VPOMОбщо събрание на акционерите 
На 26.05.2015 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи покана за общо събрание на акционерите на Випом АД-Видин /4VI/ за 29.06.2015 г.
 Покана за провеждане на общо събрание на Випом АД
 Протокол от заседание на СД на Випом АД-Видин /4VI/
 Образец на пълномощно за представляване на акционер в Общото събрание на акционерите на Випом АД
 Материали за редовно годишно ОСА за 2014 г. на Випом АД
 Доклад за дейността на Випом АД-Видин за 2014 г.
 Доклад за дейността на одитния комитет на Випом АД за 2014 г.
 Доклад на директора за връзка с инвеститорите на Випом АД за дейността му през 2014 г.
 Финансов отчет за годината, завършваща на 31.12.2014 на Випом АД
 Финансов отчет за годината, заверен, завършваща на 31.12.2014 на Випом АД
 Елементи на финансовия отчет за 2014 г. на Випом АД
 Допълнителна информация към финансов отчет за 2014 г. на Випом АД
 Вътрешна информация (прил.9 към чл. 28, ал. 2) към финансов отчет за 2014 г. на Випом АД
 Програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление
 Доклад за прилагане на политиката за определяне на възнагражденията на членовете на СД на Випом АД през 2014 г.
 Декларация по чл. 100, ал. 4, т.3 от ЗППЦК и чл. 33, ал. 1, т.3 от Наредба 2 от 17.09.2013 г.
 Доклад на независимия одитор до акционерите на Випом АД
 Мотивиран доклад на СД на Випом АД
 Протокол за решение за приемане на Мотивиран доклад на СД на Випом АД

18.05.2015 16:19 Випом АД - Видин : VPOMНовини 
На 18.05.2015 год. постъпи информация по чл.111, ал.8 от ЗППЦК от "ВИПОМ"АД - град Видин /4VI/.
 Информация по чл.111, ал.8 от ЗППЦК на "ВИПОМ"АД град Видин /4VI/

30.04.2015 12:04 Випом АД - Видин : VPOMФинансови отчети 
На 30.04.2015 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен финансов отчет за първо тримесечие на 2015 г. на Випом АД - Видин /4VI/
 Междинен доклад за дейността на Випом АД - Видин към 31.03.2015 г.
 Счетоводен баланс на Випом АД - Видин към 31.03.2015 г.
 Отчет за доходите на Випом АД - Видин към 31.03.2015 г.
 Пояснения към междинен финансов отчет на Випом АД - Видин към 31.03.2015 г.
 Вътрешна информация (прил.9 към чл. 28, ал. 2) към 31.03.2015 г.
 Допълнителна информация съгл. чл. 33, ал. 1, т. 6 от Наредба No 2
 Декларация

24.03.2015 9:10 Випом АД - Видин : VPOMФинансови отчети 
На 24.03.2015 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи годишен финансов отчет за 2014 г. на Випом АД - Видин /4VI/
 Доклад за дейността на Випом АД - Видин за 2014 г.
 Финансов отчет към 31.12.2014 г. на Випом АД-Видин
 Заверен финансов отчет към 31.12.2014 г. на Випом АД-Видин
 Финансов отчет към 31.12.2014 г. на Випом АД-Видин (таблична)
 Доклад на независимия одитор
 Допълнителна информация съгл. чл. 33, ал. 1, т. 6 от Наредба No 2
 Програма за добро корпоративно управление
 Вътрешна информация (прил.9 към чл. 28, ал. 2) към 31.12.2014 г.
 Декларация по чл.100 о, ал. 4, т. 3 от ЗППЦК и чл. 33, ал. 1, т. 3 от Наредба No 2

29.01.2015 13:18 Випом АД - Видин : VPOMФинансови отчети 
На 29.01.2015 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен финансов отчет за четвърто тримесечие на 2014 г. на Випом АД - Видин /4VI/
 Междинен доклад за дейността на Випом АД - Видин към 31.12.2014 г.
 Финансов отчет към 31.12.2014 г. на Випом АД-Видин
 Финансов отчет към 31.12.2014 г. на Випом АД-Видин (таблична)
 Допълнителна информация съгл. чл. 33, ал. 1, т. 6 от Наредба No 2
 Пояснения към междинен финансов отчет към 31.12.2014 г. на Випом АД - Видин
 Вътрешна информация (прил.9 към чл. 28, ал. 2) към 31.12.2014 г.
 Декларация по чл.100 о, ал. 4, т. 3 от ЗППЦК и чл. 33, ал. 1, т. 3 от Наредба No 2

30.10.2014 8:30 Випом АД - Видин : VPOMФинансови отчети 
На 30.10.2014 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен финансов отчет за трето тримесечие на 2014 г. на Випом АД - Видин /4VI/
 Междинен доклад за дейността на Випом АД - Видин към 30.09.2014 г.
 Финансов отчет към 30.09.2014 г. на Випом АД-Видин
 Финансов отчет към 30.09.2014 г. на Випом АД-Видин (таблична)
 Допълнителна информация съгл. чл. 33, ал. 1, т. 6 от Наредба No 2
 Пояснения към междинен финансов отчет към 30.09.2014 г. на Випом АД - Видин
 Вътрешна информация (прил.9 към чл. 28, ал. 2) към 30.09.2014 г.
 Декларация по чл.100 о, ал. 4, т. 3 от ЗППЦК и чл. 33, ал. 1, т. 3 от Наредба No 2

24.07.2014 15:14 Випом АД - Видин : VPOMФинансови отчети 
На 24.07.2014 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен финансов отчет за второ тримесечие на 2014 год. на Випом АД-Видин /4VI/
 Междинен доклад за дейността на Випом АД-Видин към 30.06.2014 г.
 Допълнителна информация към междинен финансов отчет към 30.06.2014 г. на Випом АД-Видин
 Вътрешна информация (прил.9 към чл. 28, ал. 2) към 30.06.2014 г.
 Пояснения към междинен финансов отчет към 30.06.2014 г. на Випом АД-Видин
 Финансов отчет към 30.06.2014 г. на Випом АД-Видин
 Финансов отчет към 30.06.2014 г. на Випом АД-Видин (таблична)
 Декларация по чл. 100 о, ал. 4, т. 3 от ЗППЦК и чл. 33, ал. 1, т. 3 от Наредба No 2

30.06.2014 12:34 Випом АД - Видин : VPOMОбщо събрание на акционерите 
На 30.06.2014 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи протокол от годишно общо събрание на акционерите на Випом АД-Видин /4VI/ за 30.06.2014 г.
 Протокол от годишно общо събрание на акционерите на на Випом АД

28.05.2014 16:37 Випом АД - Видин : VPOMОбщо събрание на акционерите 
На 28.05.2014 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи покана за общо събрание на акционерите на Випом АД-Видин /4VI/ за 30.06.2014 г.
 Протокол от заседание на СД на Випом АД-Видин /4VI/
 Покана за провеждане на общо събрание на Випом АД
 Образец на пълномощно за представляване на акционер в Общото събрание на акционерите на Випом АД
 Доклад за дейността на Випом АД-Видин през 2013 г.
 Доклад за дейността на одитния комитет на Випом АД за 2013 г.
 Доклад на директора за връзка с инвеститорите на Випом АД за дейността му през 2013 г.
 Финансов отчет за годината, завършваща на 31.12.2013 на Випом АД
 Доклад на независимия одитор
 Елементи на финансовия отчет за 2013 г. на Випом АД
 Пояснения по финансовия отчет за 2013 г. на Випом АД
 Допълнителна информация към финансов отчет за 2013 г. на Випом АД
 Вътрешна информация (прил.9 към чл. 28, ал. 2) към финансов отчет за 2013 г. на Випом АД
 Програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление
 Декларация
 Доклад за прилагане на политиката за определяне на възнагражденията на СД
 Материали за редовно годишно ОСА за 2013 г. на Випом АД

28.04.2014 15:03 Випом АД - Видин : VPOMФинансови отчети 
На 28.04.2014 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен финансов отчет за първо тримесечие на 2014 год. на Випом АД-Видин /4VI/
 Междинен доклад за дейността на Випом АД-Видин към 31.03.2014 г.
 Допълнителна информация към междинен финансов отчет към 31.03.2014 г. на Випом АД-Видин
 Вътрешна информация (прил.9 към чл. 28, ал. 2) към 31.03.2014 г.
 Пояснения към междинен финансов отчет към 31.03.2014 г. на Випом АД-Видин
 Финансов отчет към 31.03.2014 г. на Випом АД-Видин (таблична)
 Финансов отчет към 31.03.2014 г. на Випом АД-Видин
 Декларация по чл. 100 о, ал. 4, т. 3 от ЗППЦК и чл. 33, ал. 1, т. 3 от Наредба No 2

12.03.2014 15:35 Випом АД - Видин : VPOMФинансови отчети 
На 12.03.2014 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи годишен финансов отчет за 2013 год. на Випом АД-Видин /4VI/
 Доклад за дейността на Випом АД-Видин за 2013 г.
 Доклад на независимия одитор
 Годишен финансов отчет към 31.12.2013 г. на Випом АД-Видин
 Допълнителна информация към годишен финансов отчет към 31.12.2013 г.
 Финансов отчет към 31.12.2013 г. на Випом АД-Видин
 Финансов отчет към 31.12.2013 г. на Випом АД-Видин (табличен)
 Програма за прилагане на международно признати стандарти за добро корпоративно управление
 Вътрешна информация (прил.9 към чл. 28, ал. 2) към 31.12.2013 г.
 Декларация по чл. 100 о, ал. 4, т. 3 от ЗППЦК и чл. 33, ал. 1, т. 3 от Наредба No 2

29.01.2014 15:35 Випом АД - Видин : VPOMФинансови отчети 
На 29.01.2014 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи финансов отчет за четвърто тримесечие на 2013 год. на Випом АД-Видин /4VI/
 Междинен доклад за дейността на Випом АД-Видин към 31.12.2013 г.
 Допълнителна информация към междинен финансов отчет към 31.12.2013 г. на Випом АД-Видин
 Вътрешна информация (прил.9 към чл. 28, ал. 2) към 31.12.2013 г.
 Пояснения към междинен финансов отчет към 31.12.2013 г. на Випом АД-Видин
 Финансов отчет към 31.12.2013 г. на Випом АД-Видин
 Финансов отчет към 31.12.2013 г. на Випом АД-Видин (таблична)
 Декларация по чл. 100 о, ал. 4, т. 3 от ЗППЦК и чл. 33, ал. 1, т. 3 от Наредба No 2

28.10.2013 15:35 Випом АД - Видин : VPOMФинансови отчети 
На 28.10.2013 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи финансов отчет за трето тримесечие на 2013 год. на Випом АД-Видин /4VI/
 Междинен доклад за дейността на Випом АД-Видин към 30.09.2013 г.
 Допълнителна информация към междинен финансов отчет към 30.09.2013 г. на Випом АД-Видин
 Вътрешна информация (прил.9 към чл. 28, ал. 2) към 30.09.2013 г.
 Пояснения към междинен финансов отчет към 30.09.2013 г. на Випом АД-Видин
 Финансов отчет към 30.09.2013 г. на Випом АД-Видин
 Финансов отчет към 30.09.2013 г. на Випом АД-Видин (таблична)
 Декларация по чл. 100 о, ал. 4, т. 3 от ЗППЦК и чл. 33, ал. 1, т. 3 от Наредба No 2

8.10.2013 11:19 Випом АД - Видин : VPOMНовини 
На 8.10.2013 год. постъпи информация по чл.111, ал.8 от ЗППЦК от "ВИПОМ"АД - град Видин.
 Информация по чл.111,ал.8 от ЗППЦК от Випом АД-Видин

1.10.2013 15:56 Випом АД - Видин : VPOMНовини 
На 1.10.2013 год. постъпи информация по чл.111, ал.8 от ЗППЦК от "ВИПОМ"АД - град Видин.
 Информация по чл.111,ал.8 от ЗППЦК от Випом АД-Видин

24.07.2013 11:44 Випом АД - Видин : VPOMФинансови отчети 
На 24.07.2013 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи финансов отчет за второ тримесечие на 2013 год. на Випом АД-Видин /4VI/
 Междинен доклад за дейността на Випом АД-Видин към 30.06.2013 г.
 Допълнителна информация към междинен финансов отчет към 30.06.2013 г. на Випом АД-Видин
 Вътрешна информация (прил.9 към чл. 28, ал. 2) към 30.06.2013 г.
 Пояснения към междинен финансов отчет към 30.06.2013 г. на Випом АД-Видин
 Финансов отчет към 30.06.2013 г. на Випом АД-Видин
 Финансов отчет към 30.06.2013 г. на Випом АД-Видин (таблична)

5.07.2013 14:10 Випом АД - Видин : VPOMНовини 
На 5.07.2013 год. постъпи информация, че в Търговски регистър на 04.07.2013 година е вписан измененият и допълнен устав на "ВИПОМ"АД град Видин, приет с решение на Общото събрание на акционерите, проведено на 20.06.2013 година в град Видин
 Изменен и допълнен устав на "ВИПОМ"АД град Видин, приет с решение на Общото събрание на акционерите, проведено на 20.06.2013 година в град Видин

20.06.2013 16:30 Випом АД - Видин : VPOMОбщо събрание на акционерите 
На 20.06.2013 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи протокол от общо събрание на акционерите на Випом АД-Видин /4VI/
 Протокол от общо събрание на акционерите на Випом АД-Видин /4VI/,проведено на 20.06.2013 г.

8.05.2013 16:30 Випом АД - Видин : VPOMОбщо събрание на акционерите 
На 08.05.2013 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи покана за общо събрание на акционерите на Випом АД-Видин /4VI/ за 20.06.2013 г.
 Покана за провеждане на общо събрание на Випом АД
 Доклад на ДВИ на Випом АД за дейността му през 2012 г.
 Доклад за дейността на одитния комитет на Випом АД през 2012 г.
 Доклад за дейността на Випом АД-Видин през 2012 г.
 Финансов отчет за годината, завършваща на 31.12.2012 на Випом АД
 Допълнителна информация към финансов отчет за 2012 г. на Випом АД
 Протокол от заседание на СД на Випом АД
 Предложение на СД до общото събрание на акционерите на Випом АД
 Елементи на финансовия отчет за 2012 г. на Випом АД
 Вътрешна информация (прил.9 към чл. 28, ал. 2) към финансов отчет за 2012 г. на Випом АД
 Материали и предложения на СД за редовно годишно ОСА на Випом АД
 Образец на пълномощно за представляване на акционер в Общото събрание на акционерите на Випом АД
 Предложение на СД за изменение и допълнение на устава на Випом АД

25.04.2013 14:52 Випом АД - Видин : VPOMФинансови отчети 
На 25.04.2013 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи финансов отчет за първо тримесечие на 2013 год. на Випом АД-Видин /4VI/
 Междинен доклад за дейността на Випом АД-Видин към 31.03.2013 г.
 Допълнителна информация към междинен финансов отчет към 31.03.2013 г. на Випом АД-Видин
 Вътрешна информация (прил.9 към чл. 28, ал. 2) към 31.03.2013 г.
 Пояснения към междинен финансов отчет към 31.03.2013 г. на Випом АД-Видин
 Финансов отчет към 31.03.2013 г. на Випом АД-Видин
 Финансов отчет към 31.03.2013 г. на Випом АД-Видин (таблична)
 Декларация по чл. 100 о, ал. 4, т. 3 от ЗППЦК и чл. 33, ал. 1, т. 3 от Наредба No 2

20.03.2013 14:05 Випом АД - Видин : VPOMФинансови отчети 
На 20.03.2013 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи годишен финансов отчет за 2012 год. на Випом АД-Видин /4VI/
 Финансов отчет за годината, завършваща на 31.12.2012 г. на Випом АД-Видин
 Доклад на независимия одитор
 Пояснения към финансов отчет за 2012 г. на Випом АД-Видин
 Доклад за дейността на Випом АД-Видин през 2012 г.
 Декларация по чл. 100 о, ал. 4, т. 3 от ЗППЦК и чл. 33, ал. 1, т. 3 от Наредба No 2
 Програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление
 Счетоводен баланс към 31.12.2012 г. на Випом АД-Видин
 Допълнителна информация към финансов отчет за 2012 г. на Випом АД-Видин
 Вътрешна информация (прил.9 към чл. 28, ал. 2) към финансов отчет за 2012 г. на Випом АД-Видин

31.01.2013 9:59 Випом АД - Видин : VPOMФинансови отчети 
На 31.01.2013 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи финансов отчет за четвърто тримесечие на 2012 год. на Випом АД-Видин /4VI/
 Междинен доклад за дейността на Випом АД-Видин към 31.12.2012 г.
 Финансов отчет към 31.12.2012 г. на Випом АД-Видин
 Финансов отчет към 31.12.2012 г. на Випом АД-Видин (таблична)
 Пояснения към финансов отчет към 31.12.2012 г. на Випом АД-Видин
 Допълнителна информация към финансов отчет към 31.12.2012 г. на Випом АД-Видин
 Вътрешна информация (прил.9 към чл. 28, ал. 2) към 31.12.2012 г.
 Декларация по чл. 100 о, ал. 4, т. 3 от ЗППЦК и чл. 33, ал. 1, т. 3 от Наредба No 2

26.10.2012 8:19 Випом АД - Видин : VPOMФинансови отчети 
На 26.10.2012 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен финансов отчет към 30.09.2012 год. на Випом АД-Видин /4VI/
 Междинен доклад за дейността на Випом АД-Видин към 30.09.2012 г.
 Финансов отчет към 30.09.2012 г. на Випом АД-Видин
 Финансов отчет към 30.09.2012 г. на Випом АД-Видин (таблична)
 Пояснения към междинен финансов отчет към 30.09.2012 г. на Випом АД-Видин
 Допълнителна информация към междинен финансов отчет към 30.09.2012 г. на Випом АД-Видин
 Вътрешна информация (прил.9 към чл. 28, ал. 2) към 30.09.2012 г.
 Декларация по чл. 100 о, ал. 4, т. 3 от ЗППЦК и чл. 33, ал. 1, т. 3 от Наредба No 2

27.07.2012 12:57 Випом АД - Видин : VPOMФинансови отчети 
На 27.07.2012 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен финансов отчет към 30.06.2012 год. на Випом АД-Видин /4VI/
 Междинен доклад за дейността на Випом АД-Видин към 30.06.2012 г.
 Финансов отчет към 30.06.2012 г. на Випом АД-Видин
 Финансов отчет към 30.06.2012 г. на Випом АД-Видин (таблична)
 Междинни отчети към 30.06.2012 г. на Випом АД-Видин (xls)
 Пояснения към междинен финансов отчет към 30.06.2012 г. на Випом АД-Видин
 Допълнителна информация към междинен финансов отчет към 30.06.2012 г. на Випом АД-Видин
 Вътрешна информация (прил.9 към чл. 28, ал. 2) към 30.06.2012 г.
 Декларация по чл. 100 о, ал. 4, т. 3 от ЗППЦК и чл. 33, ал. 1, т. 3 от Наредба No 2

18.07.2012 12:11 Випом АД - Видин : VPOMОбщо събрание на акционерите 
На 18.07.2012 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи уведомление за вписване в Търговския регистър на преизбраните членове на Съвета на директорите на Випом АД-Видин /4VI/
 Уведомление за вписване в Търговския регистър

25.06.2012 15:45 Випом АД - Видин : VPOMОбщо събрание на акционерите 
На 25.06.2012 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи протокол от общо събрание на акционерите на Випом АД-Видин /4VI/
 Протокол от общо събрание на акционерите на Випом АД ot 25.06.2012
 Регистър на присъствалите на ОСА акционери
 Пълномощно за участие
 Пълномощно за участие

13.06.2012 11:58 Випом АД - Видин : VPOMНовини 
На 13.06.2012 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи информация по чл. 4 от ЗСПЗФИ от Випом АД-Видин /4VI/
 Информация по чл. 4 от ЗСПЗФИ

11.06.2012 15:12 Випом АД - Видин : VPOMНовини 
На 11.06.2012 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи Информация по чл.111, ал.8 от ЗППЦК от Випом АД-Видин /4VI/
 Информация по чл.111, ал.8 от ЗППЦК от Випом АД

1.06.2012 12:21 Випом АД - Видин : VPOMНовини 
На 1.06.2012 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи Информация по чл.111, ал.8 от ЗППЦК от Випом АД-Видин /4VI/
 Информация по чл.111, ал.8 от ЗППЦК от Випом АД

23.05.2012 8:44 Випом АД - Видин : VPOMОбщо събрание на акционерите 
На 23.05.2012 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи покана за общо събрание на акционерите на Випом АД-Видин /4VI/ за 24.06.2012
 Покана за провеждане на общо събрание на Випом АД
 Покана за провеждане на общо събрание на Випом АД (публикувана във в-к Капитал Daily)
 Образец на пълномощно за представляване на акционер в Общото събрание на акционерите на Випом АД
 Предложение от Председателя на СД до общото събрание на акционерите на Випом АД
 Протокол от заседание на СД на Випом АД
 Протокол от заседание на СД на Випом АД (продължение)
 Доклад на ДВИ на Випом АД за дейността му през 2011 г.
 Доклад за дейността на одитния комитет на Випом АД през 2011 г.
 Финансов отчет за годината, завършваща на 31.12.2012 на Випом АД
 Доклад на независимия одитор на Випом АД
 Доклад за дейността на Випом АД-Видин през 2011 г.
 Пояснения към финансов отчет за 2011 г. на Випом АД-Видин
 Декларация по чл. 100, ал. 4, т. 3 от ЗППЦК и чл. 33, ал. 1, т. 3 от Наредба No 2
 Счетоводен баланс към 31.12.2011 г. на Випом АД
 Допълнителна информация към финансов отчет за 2011 г. на Випом АД
 Вътрешна информация (прил.9 към чл. 28, ал. 2) към финансов отчет за 2011 г. на Випом АД

24.04.2012 14:39 Випом АД - Видин : VPOMФинансови отчети 
На 24.04.2012 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен финансов отчет към 31.03.2012 год. на Випом АД-Видин /4VI/
 Междинен доклад за дейността на Випом АД-Видин към 31.03.2012 г.
 Финансов отчет към 31.03.2012 г. на Випом АД-Видин
 Финансов отчет към 31.03.2012 г. на Випом АД-Видин (таблична)
 Пояснения към междинен финансов отчет към 31.03.2012 г. на Випом АД-Видин
 Допълнителна информация към междинен финансов отчет към 31.03.2012 г. на Випом АД-Видин
 Вътрешна информация (прил.9 към чл. 28, ал. 2) към 31.03.2012 г.
 Декларация по чл. 100 о, ал. 4, т. 3 от ЗППЦК и чл. 33, ал. 1, т. 3 от Наредба No 2

27.03.2012 10:57 Випом АД - Видин : VPOMФинансови отчети 
На 27.03.2012 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи годишен финансов отчет за 2011 год. на Випом АД-Видин /4VI/
 Финансов отчет за годината завършваща на 31.12.2011 г. на Випом АД-Видин
 Доклад на независимия одитор
 Пояснения към финансов отчет за 2011 г. на Випом АД-Видин
 Доклад за дейността на Випом АД-Видин през 2011 г.
 Декларация по чл. 100 о, ал. 4, т. 3 от ЗППЦК и чл. 33, ал. 1, т. 3 от Наредба No 2
 Програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление
 Счетоводен баланс към 31.12.2011 г. на Випом АД-Видин
 Допълнителна информация към финансов отчет за 2011 г. на Випом АД-Видин
 Вътрешна информация (прил.9 към чл. 28, ал. 2) към финансов отчет за 2011 г. на Випом АД-Видин

26.01.2012 15:32 Випом АД - Видин : VPOMФинансови отчети 
На 26.01.2012 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи тримесечен финансов отчет за четвърто тримесечие на 2011 год. на Випом АД-Видин /4VI/
 Отчет за доходите към 31.12.2011 г. на Випом АД-Видин
 Пояснения към финансов отчет за четвърто тримесечие на 2011 г. на Випом АД-Видин
 Счетоводен баланс към 31.12.2011 г. на Випом АД-Видин
 Вътрешна информация (прил.9 към чл. 28, ал. 2) към финансов отчет за четвърто тримесечие на 2011 г. на Випом АД-Видин
 Допълнителна информация към финансов отчет за четвърто тримесечие на 2011 г. на Випом АД-Видин
 Междинен доклад за дейността на Випом АД-Видин към 31.12.2011 г.
 Декларация по чл. 100 о, ал. 4, т. 3 от ЗППЦК и чл. 33, ал. 1, т. 3 от Наредба No 2

25.10.2011 15:57 Випом АД - Видин : VPOMФинансови отчети 
На 25.10.2011 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи тримесечен финансов отчет за трето тримесечие на 2011 год. на Випом АД-Видин /4VI/
 Отчет за доходите към 30.09.2011 г. на Випом АД-Видин
 Пояснения към финансов отчет за трето тримесечие на 2011 г. на Випом АД-Видин
 Счетоводен баланс към 30.09.2011 г. на Випом АД-Видин
 Вътрешна информация (прил.9 към чл. 28, ал. 2) към тримесечен финансов отчет за трето тримесечие на 2011 г. на Випом АД-Видин
 Допълнителна информация към междинен финансов отчет за трето тримесечие на 2011 г. на Випом АД-Видин
 Междинен доклад за дейността на Випом АД-Видин през трето тримесечие на 2011 г.
 Декларация по чл. 100 о, ал. 4, т. 3 от ЗППЦК и чл. 33, ал. 1, т. 3 от Наредба No 2

26.07.2011 10:15 Випом АД - Видин : VPOMФинансови отчети 
На 26.07.2011 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи тримесечен финансов отчет за второ тримесечие на 2011 год. на Випом АД-Видин /4VI/
 Междинен доклад за дейността на Випом АД-Видин през второ тримесечие на 2011 г.
 Счетоводен баланс към 30.06.2011 г. на Випом АД-Видин
 Отчет за доходите към 30.06.2011 г. на Випом АД-Видин
 Допълнителна информация към междинен финансов отчет за второ тримесечие на 2011 г. на Випом АД-Видин
 Пояснения към финансов отчет за второ тримесечие на 2011 г. на Випом АД-Видин
 Вътрешна информация (прил.9 към чл. 28, ал. 2) към тримесечен финансов отчет за второ тримесечие на 2011 г. на Випом АД-Видин
 Декларация по чл. 100 о, ал. 4, т. 3 от ЗППЦК и чл. 33, ал. 1, т. 3 от Наредба No 2

20.06.2011 13:14 Випом АД - Видин : VPOMОбщо събрание на акционерите 
На 20.06.2011 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи протокол от общо събрание на акционерите на Випом АД - Видин /4VI/ на 20.06.2011
 Протокол от общо събрание на акционерите на 20.06.2011
 Регистър на акционерите присъствали на Общото събрание на 20.06.2011
 Пълномощно от Ен & Ей Къмпъни Лимитед
 Пълномощно от Пандектс Къмпъни Лимитед

13.05.2011 14:09 Випом АД - Видин : VPOMОбщо събрание на акционерите 
На 13.05.2011 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи покана за общо събрание на акционерите на Випом АД-Видин /4VI/ на 20.06.2011
 Покана за годишно общо събрание на акционерите на Випом АД-Видин на 20.06.2011
 Публикация на поканата за ОС във в-к Пари
 Финансов отчет за годината завършваща на 31.12.2010 на Випом АД с независим одиторски доклад
 Елементи на финансовия отчет за 2010 на Випом АД-Видин (таблично)
 Допълнителна информация към финансов отчет за 2010 г. на Випом АД-Видин
 Доклад за дейността на Випом АД-Видин за 2010 г.
 Доклад на директора за връзки с инвеститорите на Випом АД-Видин за дейността му през 2010 г.
 Протокол от заседание на Съвета на директорите на Випом АД-Видин
 Предложения за решения на ОС
 Образец на пълномощно за представляване на акционер в ОС

3.05.2011 11:32 Випом АД - Видин : VPOMФинансови отчети 
На 03.05.2011 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи тримесечен финансов отчет за първо тримесечие на 2011 год. на Випом АД-Видин /4VI/
 Допълнителна информация към тримесечен финансов отчет за 2011 г. на Випом АД-Видин
 Вътрешна информация (прил.9 към чл. 28, ал. 2) към тримесечен финансов отчет за 2011 г. на Випом АД-Видин
 Отчет за доходите към 31.03.2011 г. на Випом АД-Видин
 Междинен доклад за дейността към 31.03.2011 г. на Випом АД-Видин
 Финансов отчет (табличен вид) към 31.03.2011 г. на Випом АД-Видин
 Обща информация към 31.03.2011 г. за Випом АД-Видин
 Декларация по чл. 100, ал. 4, т. 3 от ЗППЦК и чл. 33, ал. 1, т. 3

31.03.2011 17:24 Випом АД - Видин : VPOMФинансови отчети 
На 31.03.2011 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи годишен доклад и годишен финансов отчет за 2010 год. на Випом АД-Видин /4VI/
 Годишен доклад за дейността и финансов отчет за 2010 г. на Випом АД-Видин
 Финансов отчет за годината завършваща на 31.12.2010 на Випом АД-Видин
 Програма за прилагане на Международно признатите стандарти за добро корпоративно управление
 Елементи на финансовия отчет за 2010 на Випом АД-Видин
 Доклад за дейността за 2010 г. на Випом АД-Видин
 Информация относно прилагане на "Програма за прилагане на Международно признатите стандарти за добро корпоративно управление"
 Декларация по чл. 100О, ал. 4, т.3 от ЗППЦК
 Информация за публичното дружество Випом АД-Видин (Прил. 11)
 Допълнителна информация към финансов отчет за 2010 г. на Випом АД-Видин

27.01.2011 16:02 Випом АД - Видин : VPOMФинансови отчети 
На 27.01.2011 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен финансов отчет за четвърто тримесечие на 2010 год. от Випом АД-Видин /4VI/
 Междинен доклад за дейността на Випом АД-Видин към 31.12.2010 г.
 Междинен финансов отчет към 31.12.2010 г.
 Финансови отчети към 31.12.2010 - таблични
 Допълнителна информация към междинен финансов отчет за 2010 г.
 Вътрешна информация за 2010 (прил. 9 към чл. 28, ал. 2)
 Декларация по чл. 100О, ал. 4, т.3 от ЗППЦК

29.10.2010 14:04 Випом АД - Видин : VPOMФинансови отчети 
На 29.10.2010 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен финансов отчет за трето тримесечие на 2010 год. от Випом АД-Видин /4VI/
 Междинен финансов отчет към 30.09.2010 г.
 Пояснения към финансов отчет за трето тримесечие на 2010 г.
 Финансови отчети към 30.09.2010 - таблични
 Вътрешна информация относно трето тримесечие на 2010 (прил. 9 към чл. 28, ал. 2)
 Допълнителна информация към междинен финансов отчет за трето тримесечие на 2010 г.
 Междинен доклад за дейността през трето тримесечие на 2010 г. на Випом АД-Видин
 Декларация по чл. 100О, ал. 4, т.3 от ЗППЦК

29.07.2010 12:17 Випом АД - Видин : VPOMФинансови отчети 
На 29.07.2010 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен финансов отчет за второ тримесечие на 2010 год. от Випом АД-Видин /4VI/
 Междинен доклад за дейността през второ тримесечие на 2010 г. на Випом АД-Видин
 Междинен финансов отчет към 30.06.2010 г.
 Пояснения към финансов отчет за второ тримесечие на 2010 г.
 Допълнителна информация към междинен финансов отчет за второ тримесечие на 2010 г.
 Вътрешна информация относно второ тримесечие на 2010 (прил. 9 към чл. 28, ал. 2)
 Финансови отчети към 30.06.2010 - таблични
 Декларация по чл. 100О, ал. 4, т.3 от ЗППЦК

29.06.2010 8:47 Випом АД - Видин : VPOMОбщо събрание на акционерите 
На 29.06.2010 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи протокол от общо събрание на акционерите на Випом АД - Видин /4VI/ на 28.06.2010
 Протокол от общо събрание на акционерите на 28.06.2010
 Регистър на акционерите присъствали на Общото събрание на 28.06.2010
 Удостоверение за актуално състояние на Приви АД
 Пълномощно от Ен & Ей Къмпъни Лимитед
 Пълномощно от Пандектс Къмпъни Лимитед

27.05.2010 16:12 Випом АД - Видин : VPOMОбщо събрание на акционерите 
На 27.05.2010 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи покана за общо събрание на акционерите на Випом АД-Видин /4VI/ на 28.06.2010
 Покана за годишно общо събрание на акционерите на Випом АД-Видин на 28.06.2010
 Протокол от Заседание на Съвета на директорите на Випом АД-Видин
 Годишен доклад за дейността за 2009 г. на Випом АД-Видин
 Доклад на Директора за връзка с инвеститорите на Випом АД-Видин за 2009 г.
 Финансов отчет за годината завършваща на 31.12.2009 на Випом АД-Видин
 Доклад на независимите одитори на Випом АД-Видин
 Елементи на финансовия отчет за 2009 на Випом АД-Видин
 Предложения на Съвета на директорите за решения на ОС
 Пълномощно за представляване на акционер в общото събрание

4.05.2010 11:06 Випом АД - Видин : VPOMФинансови отчети 
На 4.05.2010 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи финансов отчет за първо тримесечие на 2010 год. от Випом АД-Видин /4VI/
 Междинен доклад за дейността към 31.03.2010 г.
 Междинен финансов отчет към 31.03.2010 г.
 Доп. информация към междинен финансов отчет за дейността през първо тримесечие на 2010 г.
 Вътрешна информация относно изтеклото първо тримесечие на 2010 (прил. 9 към чл. 28, ал. 2)
 Финансови отчети към 31.03.2010 - таблични
 Декларация по чл. 100О, ал. 4, т.3 от ЗППЦК

31.03.2010 14:07 Випом АД - Видин : VPOMФинансови отчети 
На 31.03.2010 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи годишен финансов отчет за 2009 год. от Випом АД-Видин /4VI/
 Годишен доклад за дейността за 2009 г.
 Финансов отчет за годината към 31.12.2009 с независим одиторски доклад
 Доп. информация към финансов отчет за дейността през 2009
 Финансови отчети - таблични
 Програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление
 Декларация по чл. 100О, ал. 4, т.3 от ЗППЦК

30.10.2009 15:48 Випом АД - Видин : VPOMФинансови отчети 
На 30.10.2009 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи финансов отчет за трето тримесечие на 2009 год. от Випом АД-Видин /4VI/
 Междинен доклад за дейността за деветмесечие на 2009 г.
 Междинен финансов отчет към 30.09.2009
 Доп. информация към междинен финансов отчет за дейността за деветмесечие на 2009
 Вътрешна информация относно изтеклото трето тримесечие на 2009
 Междинни финансови отчети - баланс, ОПР и т.н.
 Декларация по по чл.100о, ал.4, т. 2 от ЗППЦК

30.07.2009 13:21 Випом АД - Видин : VPOMФинансови отчети 
На 30.07.2009 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи финансов отчет за второ тримесечие на 2009 год. от Випом АД-Видин /4VI/
 Междинен доклад за дейността за първо шестмесечие на 2009 г.
 Доп. информация към междинен финансов отчет за дейността през първо шестмесечие на 2009
 Вътрешна информация относно изтеклото второ тримесечие на 2009
 Междинен финансов отчет към 30.06.2009
 Междинни финансови отчети - баланс, ОПР и т.н.
 Декларация по по чл.100о, ал.4, т. 2 от ЗППЦК

16.06.2009 16:40 Випом АД - Видин : VPOMОбщо събрание на акционерите 
На 16.06.2009 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи протокол от общо събрание на акционерите на Випом АД - Видин /4VI/ на 15.06.2009
 Протокол от общо събрание на акционерите на 15.06.2009

14.05.2009 14:02 Випом АД - Видин : VPOMОбщо събрание на акционерите 
На 14.05.2009 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи покана за общо събрание на акционерите на Випом АД-Видин /4VI/ на 15.06.2009
 Покана за годишно общо събрание на акционерите на Випом АД-Видин на 15.06.2009
 Протокол от Заседание на Съвета на директорите на Випом АД-Видин
 Годишен доклад за дейността за 2008 г. на Випом АД-Видин
 Доклад на Директора за връзка с инвеститорите на Випом АД-Видин за 2008 г.
 Финансов отчет за годината завършваща на 31.12.2008 на Випом АД-Видин
 Елементи на финансовия отчет за 2008 на Випом АД-Видин
 Доклад на независимите одитори на Випом АД-Видин
 Доп. информация към междинен финансов отчет за 2008 на Випом АД-Видин
 Предложения на Съвета на директорите за решения на ОС
 Пълномощно за представляване на акционер в общото събрание

30.04.2009 13:37 Випом АД - Видин : VPOMФинансови отчети 
На 30.04.2009 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи финансов отчет за първо тримесечие на 2009 год. от Випом АД-Видин /4VI/
 Междинен доклад за дейността за първо тримесечие на 2009 г.
 Доп. информация към междинен финансов отчет за дейността през първо тримесечие на 2009
 Междинен финансов отчет към 31.03.2009
 Междинни финансови отчети (xls)
 Декларация по по чл.100о, ал.4, т. 2 от ЗППЦК

30.03.2009 12:12 Випом АД - Видин : VPOMФинансови отчети 
На 30.03.2009 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи Годишен отчет за 2008 год. от Випом АД-Видин /4VI/
 Годишен доклад за дейността за 2008 г.
 Доп. информация към междинен финансов отчет за дейността през 2008
 Финансов отчет за годината завършваща на 31.12.2008
 Междинни финансови отчети (xls)
 Доклад на независимите одитори

30.01.2009 12:15 Випом АД - Видин : VPOMФинансови отчети 
На 30.01.2009 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи отчет към четвърто тримесечие на 2008 год. от Випом АД-Видин /4VI/
 Междинен доклад за дейността през 2008
 Междинен финансов отчет към 31.12.2008
 Междинни финансови отчети (xls)
 Доп. информация към междинен финансов отчет за дейността през 4-то тримесечие на 2008
 Декларация по по чл.100о, ал.4, т. 2 от ЗППЦК

30.10.2008 13:20 Випом АД - Видин : VPOMФинансови отчети 
На 30.10.2008 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи финансов отчет за деветмесечието на 2008 год. на Випом АД - Видин /4VI/
 Междинен доклад за дейността през 1-во деветмесечие на 2008
 Междинен финансов отчет към 30.09.2008
 Междинни финансови отчети (xls)

28.07.2008 10:50 Випом АД - Видин : VPOMОбщо събрание на акционерите 
На 28.07.2008 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи протокол от общо събрание на акционерите на Випом АД - Видин /4VI/ на 24.07.2008
 Протокол от общо събрание на акционерите на 24.07.2008

24.07.2008 14:20 Випом АД - Видин : VPOMФинансови отчети 
На 24.07.2008 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи финансов отчет за първо полугодие на 2008 год. Випом АД - Видин /4VI/
 Междинен доклад за дейността през 1-во шестмесечие на 2008
 Междинен финансов отчет към 30.06.2008
 Междинни финансови отчети (xls)

14.07.2008 12:15 Випом АД - Видин : VPOMОбщо събрание на акционерите 
На 14.07.2008 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи покана за общо събрание на акционерите на Випом АД - Видин /4VI/ на 24.07.2008
 Покана за общо събрание на акционерите на Випом АД - Видин /4VI/ на 24.07.2008

10.05.2008 12:07 Випом АД - Видин : VPOMФинансови отчети 
На 10.05.2008 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи финансов отчет за първо тримесечие на 2008 год. от Випом АД - Видин /VIPOM/
 Междинен финансов отчет към 31.03.2008
 Междинни финансови отчети (xls)
 Междинен доклад за дейността през 1-во тримесечие на 2008

5.03.2008 13:13 Випом АД - Видин : VPOMНовини 
Разкриване на регулирана информация
Уведомление до КФН за сключен договор за разкриване на регулирана информация пред обществеността, съгласно Наредба №2 на КФН между Випом АД - Видин и БИК Капиталов пазар ЕООД
 Уведомление до КФН

31.01.2008 16:20 Випом АД - Видин : VPOMФинансови отчети 
На 31.01.2008 год. в БФБ-София АД е постъпил отчет към четвърто тримесечие на 2007 год. от Випом АД-Видин /VIPOM/
 Междинен доклад за дейността през 4-то тримесечие на 2007
 Междинен финансов отчет към 31.12.2007
 Междинни финансови отчети (xls)
 Доп. информация към междинен финансов отчет за дейността през 4-то тримесечие на 2007
 Декларация по по чл.100о, ал.4, т. 2 от ЗППЦК